Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виникнення мистецтва. Види мистецтва

Читайте также:
 1. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.
 2. Виникнення і основні етапи розвитку економічних знань
 3. Виникнення і розвиток мусульманського права
 4. Виникнення і розвиток феодальної держави в Польщі
 5. Виникнення і розвиток філософії марксизму
 6. Виникнення міжнародного права та періодизація його історії. 5. Сучасне міжнародне право та його ознаки
 7. Виникнення та розвиток юридичної науки у Древньому Римі та в Средніх віках
 8. Виникнення філософії в Індії
 9. Виникнення, суть та функції грошей
 10. Глобалізація світової економіки. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.
 11. Гроші, їх виникнення і сутність. Функції та види грошейПлан

Виникнення мистецтва. Первісна культура.

Походження і головні етапи розвитку культури.

Отже, по-перше, культура – це національні за формою і загальнолюдські за призначенням способи і результати людської життєдіяльності, які слугують подальшому розвитку і примноженню творчих можливостей людини. Вона характеризує якість та рівень духовно-морального та матеріального потенціалу суспільства, а поняття «цивілізації» вказує на стан та умови її соціального буття. По-друге, культура як складне і багатогранне суспільне явище виконує різноманітні функції.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Визначте, що вивчає така наука, як культурологія. З якими науками культурологія взаємодіє?

2. Дайте визначення поняття КУЛЬТУРА. Як змінювалося значення цього поняття?

3. Вкажіть складові культури.

4. Визначте, що називають матеріальною та духовною культурою. Наведіть зразки артефактів.

5. Порівняйте поняття: культура народна і професійна, елітарна і масова, народна і національна.

6. Визначте, що таке субкультура і контркультура.

7. Проаналізуйте, які функції виконує культура.

8. Порівняйте поняття культура і цивілізація.

 

1. Походження і головні етапи розвитку культури.

2. Виникнення мистецтва. Види мистецтва.

3. Первісна культура.

 

Література

1. Абрамович Д.С., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник – Львів, 2004. – С. 9 – 19.

2. Культурология. История мировой культуры: Ученик для вузов/ Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000. – С. 23 – 41.

3. Культурология: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Лапиной. – Минск, 2003. – С. 63 – 73.

1. Походження і головні етапи розвитку культури.

У середині ХІЇ – поч. ХХ ст. поширюються 2 протилежні концепції культури – еволюціоністична ти циклічна.

ЕВОЛЮЦІОНІСТИЧНА теорія стала наслідком етнографічних досліджень первісних народів. Її висунув Л. Морган і підтримали Е Тейлор та ін. Вони прийшли до висновку, що всі народи на однакових стадіях розвитку мають дуже схожі потреби і для їхнього задоволення створюють схожі форми культурного життя. Всі культури розвиваються від простого до складного через універсальні для всіх народів стадії. Еволюціоністи наголошували на культурній єдності та однорідності людства.

ЦИКЛІЧНІ теорії (Микола Данилевський, Освальд Шпенглер): є ізольовані локальні культурно-історичні типи. Кожна культура розвивається тільки за власними законами. Кожний культурно-історичний тип має самобутній і неповторний характер.

Згідно зі Шпенглером (1880 – 1936), кожна культура з самого початку приречена на загибель. Вона переживає весну (зародження), дозріває у літо (пік розвитку),проходить через осінь своїх інтелектуальних вершин, хилячись до занепаду під час зими, і, нарешті, тане. Тривалість такого циклу 1200-1500 рр. Кожна культура рано чи пізно старіє. Завершальну стадію Шпенглер називає цивілізацією, тобто це старість культури. Головні ознаки цивілізації (старіння і занепаду культури): занепад та деградація мистецтва, втрата безпосередності у сприйнятті світу, падіння зацікавленості в духовних цінностях та моральний занепад, високий рівень розвитку техніки, скупчення людей у велетенських містах, перетворення народів з чітко виявленими етнічними ознаками на безлику сіру масу, позбавлену самобутності.Шпенглер у праці «Присмерк Європи» (1918) виділяє такі типи культур:

1. Вавилонська.

2. Єгипетська.

3. Індійська.

4. Китайська.

5. Антична (Аполлонівська).

6. Західноєвропейська (Фастівська).

7. Арабська.

8. Майя.

9. Слов’янська.

 

Поєднати лінійну і циклічну теорії намагався А. Тойнбі (1889 -1975): окрема цивілізація не може абсолютно замкнутим, незалежним цілим, а є певним етапом в еволюції культури від нижчих до вищих форм: вавилонсько-сирійська культура стала основою для формування арабської, яка, в свою чергу, стала фундаментом для ісламської цивілізації.

Головні етапи розвитку європейської культури:

1. Античність.

2. Середньовіччя.

3. Відродження.

4. Новий час і Просвітництво (бароко, класицизм).

5. Культура ХІХ ст. (романтизм, реалізм).

6. Культурах ХХ ст.(модернізм, постмодернізм).

Своєрідним різновидом культури є художня культура, або ж мистецтво.

МИСТЕЦТВО – це особлива форма суспільної свідомості і творчої діяльності людини; відображення дійсності за допомогою художніх образів (реальний світ + вигадка, фантазія автора). ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ – образ людини, і світу перероблений, трансформований у свідомості митця. Певний предмет чи явище відбивається у свідомості митця у вигляді думки і чуттєвих вражень від явища. Мета сприймача мистецтва сприйняти цей образ і перетворити у чуттєві враження (Чуття –розум – чуття). Розкриття одного явища через інше (асоціативність мислення), через конкретне загальне.

Мистецтво і наука відрізняються не тим що, а як?

Теорії походження мистецтва:

1. Наслідувальна (людини наслідує природу).

2. Теорія культурної пам’яті (спосіб збереження і передавання нащадкам).

3. Трудова теорія.

4. Ігрова теорія (через гру вивільняються емоції).

5. Містично-релігійна.

6. Божественна теорія (Бог подарував людям мистецтво).

 

Види мистецтва:

1. Живопис (Малярство) і графіка.

2. Скульптура.

3. Архітектура.

4. Музика.

5. Хореографія.

6. Театр.

7. Кіно.

8. Художня література.

9. Декоративно-прикладне мистецтво ткацтво, вишивання, гончарство, бісероплетіння, писанкарство, лозоплетіння, художня обробка дерева, металу, шкіри та ін .

Образотворче мистецтво – живопис, графіка, скульптура.

Мистецтва групуються в:

- часові (музика, література);

- просторові( архітектура, образотворче мистецтво);

- просторово-часові (театр, кіно, хореографія).

Дата добавления: 2014-11-09; Просмотров: 1645; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.006 сек.