Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи державного регулювання економіки

Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни

Форми ДРЕ - це загальні напрямки регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються в країні.

Бюджетно-податкове рулюванняпов'язане з функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямоване на реалізацію цілей соціально-економічного розвитку країни.

Кредитно-грошове регулювання - діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабіль­ною національною валютою та регулювання грошового обігу відпо­відно до потреб економіки.

Адміністративно-економічне регулювання передбачає заходи адміністративного та економічного характеру, спрямовані на створення умов для функціонування ринкової системи та реалізації соціальних цілей суспільства.

Цінове регулювання - вплив держави на ринкове ціноутворення за допомогою законодавчих, адміністративних чи судових заходів з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентноздатності національної економіки, пом'якшення соціальної напруги тощо.

 

Методи цінового регулювання

Нагляд за цінами

Непрямий вплив на ціни

Державне втручання у процес ціноутворення

"Лідерство у цінах"

Прямий державний вплив на ціни

Встановлення фіксованих пільгових цін і тарифів (межі їх підвищення)

Методи ДРЕ - це сукупність способів, прийомів та засобів державного впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Держконтракт і держзамовлення - це договори між державою і суб'єктами господарювання на виготовлення певного товару чи виконання певного виду послуг з метою задоволення соціально-економічних потреб споживача, стимулювання вироб­ництва дефіцитного товару, у тому числі на експорт, розвитку пріоритетних галузей і виробництв, впровадження нових техно­логій, виконання міжнародних угод та задоволення соціальних потреб суспільства.

 

Інструменти прямого втручання

3. Держконтракт і держзамовлення4. Субсидії, субвенції, дотації

5. Ліцензування, квотування, контингентування

6. Прямі витрати уряду

7. Встановлення фіксованих цін, валютних курсів

8. Встановлення економічних , соціальних, екологічних стандартів

 

Держконтракт укладається з державними підприємствами й фінансується з державного бюджету.

Держзамовлення застосовується для підприємств недержав­ної форми власності й зазвичай фінансується із власних джерел підприємства, а держава надає при цьому певні преференції (лат. - перевага, привілей) та пільги (в оподаткуванні, кредитуванні, гарантуванні ринку збуту тощо).

- Субсидія - форма цільової фінансової або матеріальної допомоги держави окремим суб'єктам економіки (галузям, регіо­нам, фірмам, банкам, фізичним особам). Наприклад, житлові суб­сидії для населення.

- Субвенція - форма грошової чи матеріальної допомоги, що надається державою в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, війна, економічні кризи тощо).

- Дотація - різновид субсидій, а саме: асигнування, доплата із державного бюджету з метою збалансування бюджетів нижчих рівнів.

- Ліцензування - видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності, у тому числі експор­тно-імпортними операціями тощо.

- Квотування - встановлення державою розмірів, частки у загальному виробництві, продажу, збуті, експорті чи імпорті.

- Контингентування - встановлення певних норм, обмеження певними умовами. Наприклад, контингентована емісія,
контингентовані товари, податки тощо.

- Фіксовані ціни на товари і тарифи на послуги - держава встановлює певний рівень цін на ті чи інші товари і тарифи на послуги.

- Встановлення державних стандартів і нормативів - визначення єдиних вимог, норм стосовно якості, хімічного скла­ду, фізичних властивостей, ваги, розмірів, кількості тощо.

- Економічні стандарти і нормативи втілюють показники ефективності виробництва (наприклад, норми рентабельності, енерго-, праце-, матеріало- і взагалі ресурсомісткості продукції).

- Соціальні стандарти - офіційно встановлені державою
нормативи у сфері соціальних відносин (мінімальна зарплата,
мінімальна пенсія, рівень прожиткового мінімуму, тривалість ро­
бочого тижня, відпустки, умови праці тощо).

- Харчові стандарти - встановлені державою вимоги щодо якості продуктів харчування. Наприклад, допустимі види харчових добавок (консерванти, барвники тощо), не шкідливих для здоров'я людини.

- фармацевтичні стандарти - нормативи виготовлення лікарських препаратів, перелік ліків і фармацевтичних засобів, вживання і реалізація яких офіційно дозволена державою.

- Екологічні стандарти включають норми безпечного ви­киду шкідливих речовин у повітря чи водойми, рівень радіацій­ного забруднення тощо.

- Непрямі методи ДРЕ - сукупність опосередкованих засобів державного впливу на діяльність суб'єктів економіки (сис­тема правових та економічних методів).

- Правові методи ДРЕ - система законів та законодавчих актів, що регламентують діяльність суб'єктів господарювання (ви­значають правовий простір).

Економічні методи державного регулювання економки пов'язані зі створенням державою фінансових чи матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтереси суб'єктів господарювання й обумовлювати їхню поведінку. (Інструменти Ставки податків Облікова ставка Митні тарифи Норми амортизації)

- Адміністративні методи базуються на використанні сили державної влади. Це заходи (засоби) заборони, дозволу або примусу.

Застосування адміністративних методів необхідне і навіть ефективне у таких сферах:

1)прямий контроль держави над монопольними ринками;

2) охорона навколишнього середовища і здоров'я людей;

3) соціальний захист населення, визначення і гарантування мінімально допустимих життєвих параметрів - встановлення соці­альних стандартів (гарантований прожитковий мінімум, регла­ментація умов праці тощо);

4) захист національних інтересів у світогосподарських зв'яз­ках (ліцензування експорту, державний контроль за імпортом капіталу, робочої сили, товарів тощо);5) реалізація державних програм і планів.

- Імперативні методи регулювання (лат. - владний, наказовий) - це адміністративні методи.

- Індикативні методи (лат. - вказувати, орієнтувати) - це методи непрямого, опосередкованого впливу, що мають орієнтовний, рекомендаційний характер (наприклад, індикативні ціни).

- Неформальним засобом державного впливу на економіку є переконання. Держава використовує для його реалізації: публічні лекції, рекламу, спеціальні програми на радіо і телебаченні, публікації у періодичних виданнях, соціологічні дослідження й опитування, впливаючи таким чином на формування громад­ської думки, суспільної свідомості, економічного мислення.

- Специфічним інструментом ДРЕ є державний сектор економіки - комплекс господарських об'єктів, які повністю або частково належать центральним чи місцевим органам державної влади і використовуються державою для виконання нею економічних, соціально-культурних та політичних функцій.

Таким чином, державне регулювання економіки (ДРЕ) -це сукупність форм, методів та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність суб'єктів господарювання і ринкову кон'юнктуру з метою створення нормальних умов для функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем суспільства.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 519; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.