Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІ. Конкретні цілі. Голодування – це не лише патологічний процес, що супроводжує багато захворювань, особливо травного каналу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

І. Актуальність теми

Тема 5. ГОЛОДУВАННЯ

Голодування – це не лише патологічний процес, що супроводжує багато захворювань, особливо травного каналу, а й результат певних соціальних умов. Захворювання розвивається не лише внаслідок повної відсутності за­сво­є­ння їжі, але і при неправильному або незбалансованому харчуванні.

Харчування, як і ріст і розмноження – одна з фундаментальних влас­тивостей живої природи. Без поступлення їжі і води, як і кисню повітря існу­вання організму неможливе. Необхідність пошуку їжі зумовлене боротьбою за виживання. Голод сприймається як величезна біда, смертельна небезпека. Людина в процесі еволюції виробила незалежність від жорстких законів природи. Це єдина істота, котра свідомо приймає їжу і воду, так як від цього залежить її життя.

Фізіологічне голодування виникає у деяких видів тварин під час зимової сплячки (бабаки, ховрахи, риби, плазуни, їжаки). А в Австралії та Африці в засушливий період року спостерігається літня сплячка у крокодилів і деяких риб. Пригнічення нервової і гормональної регуляції, терморегуляції і інтен­сивності метаболізму дозволяє тваринам триваліший час підтримувати життя за умов мінімальних затрат енергії. Патологічне голодування є найбільш поширене.

Голодування – як соціальна та медична проблема існує давно, але науко­вим підхід до цієї проблеми став тільки після отримання основних даних про обмін речовин в організмі. Голодування цікавить багатьох дослідників і зараз. Зібрано багато даних про механізми компенсації при голодуванні, що можуть застосовуватися з метою лікування різноманітних хвороб. Але доведено, що порушення задоволення потреб організму в їжі приводить до захворювань і порушень обмінних процесів в організмі людини.

1. Вміти відтворити експериментальну модель голодування. Знати соціальні аспекти проблем голодування, а також значення правильно організованого і збалансованого по якісному складу харчування в профілактиці неповного голодування.

2. Вміти оцінювати періоди голодування3. Вміти визначати масу різних органів при голодуванні, їх співвідношення, які свідчать про певні міжорганні метаболічні зміни.

ІІІ. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Біологія обмін речовин і енергетичний обмін
2. Гістологія гістологічна структура органів трав­лення
3. Нормальна анатомія анатомічна будова травної системи
4. Нормальна фізіологія обмін речовин і енергетичний обмін

ІV. Завдання для самостійної праці під час
підготовки до заняття

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Голодування це типовий патологічний процес, що розвивається коли в організм не поступає їжа зовсім, або поступає в недостатній кількості, або вона не засвоюється в результаті захворювань, а також в умовах різкого порушення складу їжі і її засвоєння.
Повне голодування це голодування із вживанням води
Абсолютне голодування це голодування без вживання води
Неповне голодування виникає за умов, якщо організм впродовж тривалого часу не отримує з їжею належну кількість енергії.
Часткове голодування спостерігається при недостатньому надходженні з їжею одного або кількох харчових компонентів (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів) за умов нормальної енергетичної цінності їжі.
Білково-енергетична недостатність тривале недоїдання з переважною нестачею в їжі білків
Аліментарна дистрофія стан, в патогенезі якого, крім білкової та енергетичної недостатності, мають значення холод, фізичне стомлення, нервово-психічна напруга
Квашіоркор стан, головним у патогенезі якого є білкова недостатність
Лікувальне голодування дозоване голодування, яке використовують з лікувальною метою

2. Теоретичні питання до заняття:

1. Поняття про зовнішні і внутрішні причини голодування.

2. Поняття про фізіологічне і патологічне голодування.

3. Повне, неповне і часткове (якісне) голодування.

4. Абсолютне голодування.

5. Перший патофізіологічний період голодування, його характеристика.

6. Другий патофізіологічний період голодування, його характеристика.

7. Третій патофізіологічний період голодування, його характеристика.

8. Білково-калорійна недостатність і її форми.

9. Аліментарна дистрофія.

10. Чинники, які впливають на резистентність організму до голодування.

11. Значення соціального фактору при голодуванні.

12. Клінічні періоди голодування.

13. Обмінні міжорганні взаємовідносини, як захисний момент при голодуванні.

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Вивчити зміни ваги органів при голодуванні.

Забезпечення: 2 щурі, ножиці, пінцети, вага звичайна, терези аптечні, різно­важки, фільтруючийпапір.

Завдання Вказівки до завдання
Для досліду береться тварина, яка по­пе­ред­ньо голодувала на протязі 4-5 днів при температурі 20-25°С. Контрольний щур по­винен бути приблизно однакової ваги з дослідним. Відмічаємо зовнішній вигляд тварини, стан шерсті, повод­ження тварини, реакцію на по­д­разнення пінцетом, дихання.
Звернути увагу на загальний стан голо­ду­ючої тварини, порівнюючи його з станом контрольної тварини.  
Зважити обох тварин.  
Декапітувати щурів і зробити їх розтин. Дати ефірний наркоз (до за­гибелі)
Звернути увагу на стан підшкірної жирової клітковини, жирової тканини у сальнику, біля нирок.  
Взяти для дослідження серце, печінку, селе­зінку, головний мозок  
Обсушити фільтрувальним папером і зважи­ти.  
Вирахувати відношення ваги цих органів до ваги тіла тварини в день дослідження (відно­сна вага органів)  
Порівняти відносну вагу органів дослідної і контрольної тварин.  
Результати досліду оформити протоколом Записати в таблицю

   Щур, який голодував Контрольний щур
Вага перед дослідом, г    
Вага в день досліду, г    
Заг. втрата ваги, г %    
Орган Абс. вага Відн. вага Абс. вага Відн. вага
Селезінка        
Печінка        
Серце        
Головний мозок        

V. Зміст теми

 

 

 VI. Матеріали для самоконтролю

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Поняття про лікувальне голоду­вання Вказати особливість лікувального голо­дування

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Наступило різке схуднення від утрудненого прийому їжі.

1. Який вид голодування хворого?

2. Як змінюється основний обмін при цьому виді голодування?

3. Які ви знаєте патофізіологічні періоди повного голодування і як змінюється в них дихальний коефіцієнт?

 

Задача 2. У голодуючої тварини спостерігається загальне пригнічення, зни­ження основного обміну на 18%, зниження маси тіла на 20%, гіпер­ліпідемія. Температура тіла – 36,2°С, кількість серцевих скорочень 68 уд./хв., дихаль­ний коефіцієнт – 0,7.

1. Визначити період повного голодування.

2. Що є основним субстратом енергозабезпечення організму?

3. Які екзогенні фактори впливають на тривалість повного голодування?

Задача 3. У голодуючої тварини спостерігається загальне збудження, підви­щення основного обміну на 25%, дихальний коефіцієнт – 1,0, частота серце­вих скорочень – 78 уд./хв.

1. Визначити період повного голодування.

2. Що є основним субстратом енергозабезпечення організму?

3. Скільки часу триває цей період в середньому?

Задача 4. У людини, що голодує 6 днів спостерігається запах ацетону з рота і «металевий» присмак в роті, язик обкладений білувато-сірим нале­том. Деколи відмічаються виражена загальна слабість, апатія, зниження розу­мо­вих здібностей, сонливість вдень і порушення сну вночі, рідше нудота і блю­вота. Спостерігається помірна брадикардія (48-60 уд./хв.) і зниження арте­рі­ального тиску. Після 7-го дня голодування самопочуття покращилося.

1. Які пристосувальні явища спостерігаються під час голодування?

2. Охарактеризуйте зміни в серцево-судинній системі при голодуванні.

3. Яка величина дихального коефіцієнту в цей період голодування?

Задача 5. На 9 добу голодування піддослідна тварина в’яла, малорухлива, лежить згорнувшись калачиком. Основний обмін знижений.

1. Яка величина дихального коефіцієнту?

2. Що є основним субстратом енергозабезпечення організму?

3. Що є характерне для цього періоду голодування?

Задача 6. У людини пухлина стравоходу. Прийом їжі неможливий.

 1. Скільки днів може прожити людини в умовах повного голодування?
 2. Які умови зменшують тривалість життя при повному голодуванні?
 3. Охарактеризуйте зміни в травній та видільній системах при голодуванні

Задача 7. Бездомний чоловік потрапив до лікарні без свідомості. Об’єкти­вно: АТ – 90/55 мм рт.ст., пульс – 45 уд./хв., набряки обличчя, ніг, рук, асцит.

 1. Які органи найменше втрачають вагу при голодуванні?
 2. Охарактеризуйте зміни в дихальній системі при голодуванні.
 3. Темпи втрати маси тіла в ІІ періоді повного голодування за добу складають

Задача 8. Сім’я усиновила дитину з Індії. Дитина малорухлива, погано їсть, часто усамітнюється. Спостерігаються ознаки рахіту, набряки на облич­чі і ступнях, ділянки депігментації та гіперпігментації шкіри, сухість і випадіння волосся.

 1. До якого типу голодування він відноситься?
 2. Чим квашіоркор відрізняється від аліментарного маразму?
 3. Які ви знаєте форми цього типу голодування?

Задача 9. Хворий проходить курс лікування голодуванням. На 9 добу голо­дування людина в’яла, малорухлива. Основний обмін знижений.

 1. Зниження основного обміну в цьому періоді пов’язане з:
 2. Охарактеризуйте зміни в системі крові при голодуванні.
 3. Яка величина дихального коефіцієнту в цей період голодування?

Задача 10. Бездомний чоловік потрапив у лікарню без свідомості. Загальний стан важкий. Спостерігається брадикардія (48 уд./хв.) і зниження арте­ріального тиску.

 1. Які органи найбільше втрачають вагу при голодуванні?

2. Назвіть особливості неповного голодування.

3. Яка середня тривалість третього патофізіологічного періоду голодування?

Задача 11. Хворий після втрати роботи, тривалий час їв мало і од­но­ма­нітну їжу. Аналіз крові: 3,0×1012/л, Нb – 106 г/л, загальний білок – 57 г/л.

 1. Який вид голодування у хворого?
 2. Чим цей вид голодування відрізняється від повного голодування?
 3. Коли спостерігається часткове голодування?

Задача 12. Після обвалу в шахті шахтарів дістали на поверхню через 2 дні. Об’єктивно спостерігається збудження, агресія, відчуття голоду.

 1. Визначити період повного голодування.
 2. Яка середня тривалість цього періоду голодування?
 3. Охарактеризуйте зміни в імунній системі при голодуванні

Задача 13. Пірати захопили моряків із судна. Шість діб тримали поло­нених без їжі, воду пити давали.

 1. Визначити період повного голодування.
 2. Яка середня тривалість цього періоду голодування?
 3. Охарактеризуйте зміни в нервовій системі при голодуванні

Задача 14. Після землетрусу людина опинилась під завалом будинку.

 1. Який вид голодування виникне у людини.
 2. Його середня тривалість?

3. Охарактеризуйте зміни в ендокринній системі при повному голодуванні

Література

Основна:

 1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.
 2. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 512 с.

Додаткова:

 1. Брегг П. Чудо голодания. – Эксмо-Пресс, 2001. – 383 с.
 2. Малахов Г.П. Голодание в лечебных целях / Астрель. – 2009. – 256 с.
 3. Малахов Г.П. Восстановление энергетического баланса / Астрель. – 2008. – 151 с.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2252; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.