Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання роботи. Тема: Основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності
Практична робота № 1

Тема: Основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності.

Мета роботи: Вивчити основні поняття та терміни з безпеки життєдіяльності

та провести їх аналіз.

 

 

1.Познайомитись з визначеннями основних понять та термінів з безпеки життєдіяльності.

2. Навчитись самостійно давати визначення основних понять та термінів з безпеки життєдіяльності.

Обладнання. Картки, таблиці, плакати.

Зміст роботи. Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності поки що не може вважатися наукою, оскільки в ній відсутні деякі ознаки, обов’язково притаманні кожній науці, такі як особливі методи та структура досліджень тощо.Водночас є підстави вважати, що саме зараз вона формується як наука, тому що, зокрема, сформувався апарат категорій, понять, якими оперує безпека життєдіяльності.Основними з них є:

Життя – це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення.

Діяльність – це специфічна форма активності, необхідна умова існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах людини навколишнього середовища.

Життєдіяльність - властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.

Безпека – це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.

Небезпека – це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей.

Безпека систем – це наука, яка застосовує інженрні та управлінські принципи для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику небезпек, застосування засобів по запобіганню та контролю цих небезпек протягом життєвого циклу системи та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.

Біологічні ритми - це періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.

Ергономіка – наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності в сучасному виробництві.

Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, ане тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Безпека в природодокористуванні – сукупність умов, що забезпечують мінімальний рівень несприятливого впливу природи та технологічних процесів ії засвоєння на здоров’я людей.

Безпека екологічна – сукупність дій, станів і процесів, які прямо або опосередковано не призводять до життєво важливих збитків, що завдаються навколишньому середовищу, окремим людям та людству. Екологічна безпека може бути розглянута в глобальних та локальних межах, в тому числі в межах держав та їх будь-яких підрозділів.

Безпека радіаційна – заходи, що запобігають опроміненню. В Україні встановлена норма річного опромінення для працюючих з радіоактивними речовинами – 50 мегазівертів; для населення, яке проживає біля АЕС – 5 мегазівертів. Питання про радіаційну безпеку при низьких дозах опромінення суперечне.

Життєве середовище людини – сукупність абіотичного, біотичного та соціального середовищ, які сумісно та безпосередньо впливають на людей та їх господарство.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – прилади, спеціальний одяг, лікарські препарати, які мають призначення для попередження або зменшення шкідливої дії на організм людини радіоактивних, бактеріальних, отруюючих речовин.

Дезактивація – це видалення радіоактивних речовин з поверхні різних об’єктів, а також із продуктів харчування, фуражу, сировини і води. Для визначення необхідності в дезактивації проводять дозиметричний контроль радіоактивного забруднення. Дезативацію можна проводити часкову або повну.

Дегазація – це заходи, спрямовані на знезаражування або видалення отруйних і сильнодіючих речовин. Дегазацію можна проводити хімічним, фізичним і механічним способами.

Дезінфекція – це заходи, спрямовані на знищення збудників інфекційних хвороб та їх токсинів. Дезінфекцію проводять хімічним, фізичним способами, які застосовують як окремо, так і в комбінації.

Фобія – непереборний стан психо-емоційного напруження, що виникає незалежно і всупереч бажанню, під впливом будь-якого фактора, з яким пов’язані уявлення про небезпеку для здоров’я, загрозі життю або іншим особистим цінностям.

Стрес – це стан психо-фізіологічного напруження організму в критичній ситуації, що створена будь-яким реальним або уявним фактором (стресором).

Психологія безпеки – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають в процесі діяльності і розробляє шляхи викоритання психології для підвищення безпеки.

Екстремальна ситуація – це така ситуація, коли у людини психофізіологічні навантаження досягають такої межі, при якій вона може втратити здатність до раціональних вчинків і діяти адекватно.

Захист населення в надзвичайних ситуаціях – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання несприятливої дії наслідків надзвичайної ситуації, а в разі виникнення- на максимальне послаблення ступеню їх впливу на організм людини та довкілля.

Забезпечення безпеки життєдіяльності – це комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів та засобів, направлених на забезпечення життя та здоров’я людини у всіх сферах її діяльності.

Стійкість роботи техногенно-небезпечних об’єктів в екстремальних умовах – це їх здатність протидіяти руйнівним силам, випускати заплановану продукцію, забезпечувати безпеку працюючих, а при руйнуванні в стислі строки відновлювати свою діяльність.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 534; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.