Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практична робота № 7
Читайте также:
 1. Аудиторна робота
 2. Аудиторна робота
 3. Аудиторна робота
 4. Аудиторна робота
 5. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
 6. Будова і робота карданних шарнірів і валів
 7. ГЕОЛОГІЧНА РОБОТА ЛЬОДОВИКІВ
 8. Две проблемы с роботами
 9. ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА
 10. Елементарна робота
 11. Енергія і робота річок. Річкові наноси.
 12. ЗАНЯТТЯ 4. РОБОТА З ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Практична робота № 6

Основні дозові границі

Категорії осіб, що опромінюються Групи критичних органів
1 група 2 група 3 група
ГДД для категорії А, (бер\рік)
ГД для категорії Б, (бер\рік) 0,5 1,5 3,0

 

 

Відомо, що різні органи людини мають різну чутливість до дії радіації. За цією ознакою НРБУ-97 встановлюють три групи критичних органів,опромінення яких викликає різні наслідки:

 

1 група: все тіло, червоний кістковий мозок, статеві залози;

2 група: м’язи, щитовидна залоза,жирова тканина, внутрішні органи;

3 група: кісткова тканина, поверхня шкіри,кістки передпліччя, стопи.

Контрольні запитання:

1. Які міжнародні організації займаються питаннями радіаційного захисту?

2. Які нормативні документи створюють нормативну базу України з питань радіаційного захисту?

3. Що собою являють НРБУ-97?

4. Назвіть принципи радіаційної безпеки.

5. Назвіть категорії осіб, що опромінюються, які встановлюються НРБУ-97.

6. Назвіть групи критичних органів.

 

 

Тема: Надзвичайні ситуації

Мета роботи: Познайомитись із класифікацією, причинами та наслідками надзвичайних ситуацій; вивчити порядок дій в осередку того чи іншого стихійного лиха.

Завдання роботи:

Користуючись списком літератури, наведеним в кінці практукуму, підготувати відповіді на наступні питання.

 

Питання для підготовки до семінару:

 1. Класифікація надзвичайних ситуацій.
 2. Характеристика і причини виникнення надзвичайних ситуацій.
 3. Наслідки надзвичайних ситуацій.
 4. Характеристика землетрусу, зсуву.
 5. Характеристика затоплення, повені, урагану, шквалу.
 6. Дії населення при загрозі та в осередку землетрусу.
 7. Дії населення при загрозі та в осередку затоплення, повені, зсуву.

Дії населення в осередку селевого потоку, урагану, бурі, блискавок

 

Тема:Засоби індивідуального захисту

Мета роботи: Познайомитись із засобами індивідуального захисту, що використовуються для захисту від різних небезпечних та шкідливих факторів навколишнього середовища; навчитись підбирати необхідний засіб захисту в залежності від розміру та виду шкідливого фактора.

Завдання роботи:

1. Вивчити різні групи засобів індивідуального захисту.

2. Визначити свій розмір респіратора та протигазу.

3. Підібрати необхідні засоби захисту в залежності від запропонованих небезпечних та шкідливих факторів.

 

Обладнання:засоби індивідуального захисту різних груп ( респіратори, протигази, окуляри, рукавиці тощо ), вимірювальна стрічка.

 

Зміст роботи: Засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) це засіб захисту, що надягається на тіло працівника або його частину, або використовується під час праці. ЗІЗ застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішен­нями та іншими засобами колективного захисту.Відповідно до Закону України «Про охорону праці» на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, в особливих температурних умовах, у забрудненому середовищі робітникам та службовцям безплатно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Перелік робіт та професій, що дають право на одержання ЗІЗ, складається на основі галузевих норм адміністрацією підприєм­ства та погоджується з місцевими органами Держнаглядохоронпраці. Порядок видачі, зберігання та використання ЗІЗ визначається «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Наказом Держстандарту України від 14.06.1999 р. № 322 ЗІЗ внесені до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

ЗІЗ поділяються на: засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засо­би захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння з висоти та ін.

Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіра­торів. За принципом дії протигази поділяються на фільтрувальні та ізолювальні. Фільтрувальні протигази подають у зону дихання очищене повітря із робочої зони, а ізолювальні — повітря із спеціальних ємкостей або чистого середовища, що зна­ходиться поза робочою зоною. Принцип захисної дії фільтрувальних протигазів (рис. 1, а) заснований на очищені забрудненого повітря з робочої зони за допо­могою фільтрувально-поглинальної коробки. Працювати у такому протигазі більше З годин протягом робочого дня не допускається. У випадку наявності в повітрі невідомих речовин (більше 0,5% за об'ємом), а також при зменшеному вмісті кис­ню (менше 18% при нормі 21%) застосовувати фільтрувальні протигази не можна. В таких випадках, а також при роботі у колодязях та ємкостях застосовують лише ізолювальні протигази: шлангові (рис. 1, б), у яких подача повітря для дихання здійснюються з чистої зони шлангом, .або автономні (рис. 1, в), які підрозділяють­ся на резервуарні та генераційні.

Рис. 1 Протигази:

а — фільтрувальні; б — ізолювальні шлангові; в — ізолювальні автономні

У резервуарних автономних протигазах увесь запас повітря для дихання збе­рігається у резервуарі або балоні, а його видихання здійснюється в атмосферу. В генераційних протигазах повітря, що видихається після очищення від діоксиду вуглецю і добавлення кисню із запасу, що зберігається в апараті повторно вико­ристовується для дихання. Тому час використання генераційного протигаза дещо більший ніж резервуарного.

Респіратор —- полегшений засіб захисту органів дихання від шкідливих газів, парів, аерозолів, пилу. Він, як правило, складається з двох елементів: пів­маски, що ізолює органи дихання від забрудненої атмосфери, та фільтрувальної частини. За призначенням респіратори поділяються на протигазові, протипилові та універсальні.

Найбільш часто в різних галузях промисловості застосовуються: протипилові респіратори ШБ-1 «Лепесток» (вітчизняний аналог «Росток»), У-2к, Ф-62Ш (рис. 2); протигазовий — РПГ-67; універсальний — РУ-60МУ (вітчизняний ана­лог «Тополя»).

Рис. 2. Респіратори:

а — «Лепесток»; б — РУ-60; в — Ф-62Ш; г — У-2к

До спецодягу належать: костюми, куртки, комбінезони, халати, плащі, фартухи тощо. Основні вимоги, яким повинен відповідати спецодяг зводяться до наступно­го: забезпечувати необхідний захист від дії несприятливих чинників, бути зручним, не обмежувати рухових можливостей працівника. Відповідно до ГОСТ 12.4.103-80 спеціальний одяг залежно від захисних властивостей поділяється на групи (підгру­пи), які мають наступні позначення: М — для захисту від механічних пошкоджень;

З — від загальних виробничих забруднень; Т — від підвищеної чи пониженої температури; Р — від радіоактивних речовин; 3— від електричного струму, елек­тричних і електромагнітних полів; П — від пилу; Я — від токсичних речовин;

В — від води; К — від розчинів кислот; Щ — від лугів; О — від органічних розчинників; Н — від нафти, нафтопродуктів, мастил та жирів; Б — від шкідливих біологічних чинників.

Виходячи із необхідних захисних властивостей, вибираються матеріали для ви­готовлення спецодягу.

Спеціальне взуття (рис. 3) класифікується в залежності від захисних властивостей аналогічного спецодягу. До спецвзуття належать: чоботи, півчоботи, черевики, півчеревики, валянки, бахіли, калоші, боти і т. п. Працівників необхідно забезпечити спецвзуттям при виконанні будівельних, ливарних, сталеплавильних, ковальських робіт, коли існує небезпека падіння предметів, а також у приміщеннях, де підлога залита водою, мастилами і т. п. Деякі види спецвзуття мають посилену підошву для захисту стопи від гострих предметів (наприклад цвяхів, що можуть стирчати на будівельному майданчику). Взуття із спеціальними підметками призначене для таких умов праці, при яких існує ризик падіння на слизькій підлозі. Знаходить застосування на виробництві й спеціальне віброзахисне взуття.

Рис. 3. Спеціальне взуття:

а — чоботи комбіновані, для захисту від механічних впливів та низьких температур;

б — чоботи гумові; в — діелектричні боти; г — калоші; д — черевики шкіряні ВЗР для працівників запилених та вибухонебезпечних цехів; е — черевики, для захисту від контакту з нагрітими поверхнями

Засоби захисту рук (рис.4) —це різні види рукавиць та рукавичок, які використовують­ся для захисту від механічних впливів, підвищених та знижених температур, кислот і лугів, нафти і нафтопродуктів, вібрації, електричної напруги (діелектричні). Рукавиці та рукавички виготовляють із бавовни, льону, шкіри, шкірозамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін. 313 рук за захисними властивостями класифікуються відповідно до єдиної класифікації (ГОСТ 1.4.103-80) аналогічно спецодягу та спецвзуттю.

Засоби захисту голови запобігають травмуванню голови при виконанні монтаж­них, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при видобутку корис­них копалин.

Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які поділяються на каски захисні загального призначення (каска будівельна склопластикова, тексто­літова), каски шахтарські, каски спеціального призначення (для електрозварю-вальників).

Рис. 4. Засоби захисту рук

а, б, в — рукавиці спеціальні (тип А, Б, В); г — рукавиці хутряні (тип В); д — рукавиці зимові тканинні двопальцеві; е — рукавички п'ятипальцеві тканинні

До засобів захисту обличчя належать ручні, наголовні та універсальні щитки.

Найбільш часто на виробництві використовуються: щиток електрозаврювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна маска С-40, захисна сітчаста маскаС-39.

Для захисту очей від твердих часточок, бризок кислот, лугів та інших хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 12.4.013-85 залежно від виду роботи. Деякі типи захисних окулярів, які часто використовуються в різних галузях промис­ловості наведені на рис. 5.

Рис. 5. Індивідуальні засоби захисту очей:

а — окуляри захисні С-2; б — окуляри захисні 0ЗН; в — окуляри-рамка для сталеварів;

г — окуляри захисні сітчасті С-15; д — окуляри герметичні ПО-2; е — окуляри захисні від електромагнітних випромінювань ОРЗ-5

Засоби захисту органів слуху застосовуються тоді, коли рівень шуму на робо­чому місці перевищує допустимі значення. До засобів захисту органів слуху належать протишумові вкладки, навушники, шумозаглушувальні шоломи. Навуш­ники (рис.6, а) складаються з двох чашечок (з пористими чи рідинними наповнювачами), що з'єднані між собою дужкою. Протишумові вкладки (рис.6, в) виготовляють різних видів з різноманітних шумопоглинальних матеріалів. Найрозповсюдженішим видом протишумових вкладок є «Беруші» одноразового (з тонковолокнистого матеріалу) та багаторазового (з еластичного матеріалу типу гуми) використання.

Правильне та постійне застосування ЗІЗ органів слуху дозволяє суттєво знизи­ти шумове навантаження, а відтак — запобігти появі професійних захворювань у працівників шумних виробництв.

Дерматологічні засоби захисту застосовуються в тих випадках, коли при вико­нанні технологічних процесів має місце контакт з речовинами та матеріалами, які негативно впливають на шкіру. Для захисту шкіри, зазвичай, використовують пасти та мазі, які поділяються на гідрофільні та гідрофобні. Гідрофільні — легко розчиняються у воді. Вони захищають шкіру від жирів, мастил, нафтопродуктів. Гідрофобні пасти нерозчиняються у воді. Їх використовують для захисту шкіри від розчинів солей, кислот та лугів низької концентрації. На чисту та здорову шкіру рук, а при необхід­ності й лиця, перед початком роботи наносять спеціальну пасту чи мазь, яку пізніше змивають. Вибір засобів захисту шкіри залежить від характеру роботи та шкідливої речовини, з якою працівник контактує.

Рис.6. Засоби індивідуального захисту органів слуху:

а — навушники; б — шумозаглушувальний шолом; в — протишумові вкладки

Останнім часом намітилась тенденція до створення комплексних ЗІЗ номенклатура яких постійно розширюється. Вони забезпечують комплексний за­хист працівника від небезпечних та шкідливих чинників, здійснюючи одночасно захист органів зору, слуху, дихання, а також окремих частин тіла людини (рис.7).

Рис.7. Комплексні ЗІЗ

Застосування ЗІЗ призводить до деяких незручностей: обмежує зону огляду;утруднює дихання; створює певні незручності при пересуванні. В тих випадках, коли робоче місце є постійним, уникнути таких незручностей вдається шляхом застосування захисних кабін, які оснащені системами кондиціонування повітря, вібро- та шумоізо­ляції, захисту від випромінювання та електричних полів. Такі кабіни застосовуються на транспортних засобах, в гарячих цехах, машинних залах ТЕС та ін.

Безпека виконання робіт забезпечується також шляхом застосування індиві­дуальних захисних пристосувань. Так, при роботі на висоті, в колодязях та інших обмежених об'ємах необхідно використовувати крім 313 ще й запобіжні пояси, страхувальні канати (рис.8) та деякі інші захисні пристосувань.

Рис. 8. Застосування захисних пристосувань при роботі на висоті

Вибір ЗІЗ, які необхідно використовувати під час праці, залежить від компле­ксу негативних чинників, що характерні для конкретного виду робіт.

Контрольні запитання:

1. Що таке ЗІЗ та на які групи вони поділяються?

2. Дайте характеристику засобів захисту органів дихання.

3. Що таке спецодяг?

4. Що таке спецвзуття?

5. Дайте характеристику засобів захисту рук.

6. Дайте характеристику засобів захисту обличчя.

7. Які засоби використовують для захисту очей?

8. Які засоби використовують для захисту органів слуху?

9. Які ви знаєте дерматологічні засоби захисту?

10. Що таке комплексні засоби захисту?

11. Що таке індивідуальні захисні пристосування?

12. Як визначити свій розмір респіратора та протигазу?

 

 

Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 1523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.