Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Блок самоосвітньої діяльності. І. Уважно перечитайте уривок з „Великої дидактики” та, усунувши дужки, заповніть прогалини в тексті вірними назвами типів шкіл:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ІV. Блок самоконтролю.

І. Уважно перечитайте уривок з „Великої дидактики” та, усунувши дужки, заповніть прогалини в тексті вірними назвами типів шкіл:

 

„ У ( ... ) будуть вправлятися переважно зовнішні почуття, з тим щоб діти привчалися правильно діяти з предметами, які їх оточують і розпізнавати їх; в (...) будуть вправлятися більше внутрішні почуття, сила уяви і пам’ять з їхніми виконуючими органами - рукою та язиком – шляхом читання, малювання, рахування, вимірювання, ваги, запам’ятовування різного матеріалу та ін.; (...) будуть розвиватися розуміння і судження про матеріал,, зібраний за допомогою діалектики, граматики та інших реальних наук і мистецтв, що вивчаються шляхом питань що? чому? Нарешті, (...)буде розвивати переважно те, що стосується до галузі волі, а саме: здібності, які вчать зберігати гармонію...”.

ІІ. Розташуйте у правильній хронологічній послідовності назви міст, пов’язаних з життям та діяльністю Я.А.Коменського:

Лешно; Гейдельберг; Нівніце; Фульпек; Наарден; Шарош-Паток; Гернборн.

ІІІ. Яке із наведених нижче тверджень є вірним:

а) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на кожен віковий період припадає 3 роки”

б) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на кожен віковий період припадає 6 років”

в) „У відповідності до вікової періодизації Я.А.Коменського на перший віковий період припадає 2 роки, на другий, третій та четвертий – по 6 років”.

ІV. Основна форма навчання, запропонована Я.А.Коменським: а) екскурсія; б) семінар; в) урок; г) гра.

V. На Вашу думку, педагогічну концепцію Я.А.Коменського можна схарактеризувати як: а) елітарну; б) демократичну; в) станову; г) гуманістичну.

Додаткова література.

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С.172-178.

2. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философия образования. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.84-91, С.229-251.

3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб.пос. / И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др.; Под ред. З.И.Васильевой. – М.: «Академия», 2005. – С.85-101.4. Лаптева Л. П. Ян Амос Коменский. К 400-летию со дня рождения // Вести Московского университета, 1992. – Сер.8. - №.2.

5. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли): Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006. - С.22-35.

6. Лордкипанидзе Д.О. Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1970. – C.170-176, 180-211, С. 322-355.

7. Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. – К., 1971 р. – С.

8. Педагогическое наследие / Сост. В.М.Кларин, А.Н. Джуринский. –М.: Педагогіка, 1988. – С.15-27.

9. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.40-43.

10. Ян Амос Коменский. Пампедия //Антология по истории и теории социальной педагогики. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – С.144-146.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 518; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.