Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Блок самоосвітньої діяльності. ІІІ. Дискусійно-аналітичний блок

ІV. Блок самоконтролю.

ІІІ. Дискусійно-аналітичний блок.

1. У чому, на думку К.А.Гельвеція, полягає мета виховання?

2. Чи правомірно назвати К.А. Гельвеція прибічником суспільного виховання? Доведіть своє твердження посиланнями на першоджерело.

3. З точки зору сучасної науки, твердження К.А.Гельвеція про природжену рівність людських здібностей є помилковим, однак, ми називаємо його прогресивним саме для ХVІІІ ст. Чому?

4. Які переваги громадського виховання перед домашньо-сімейним наводить К.А.Гельвецій (за працею „Про людину, її розумові здібності та її виховання”)?

5. Які рекомендації надає К.А.Гельвецій щодо фізичного та морального виховання молоді?

6. Які педагогічні судження К.А.Гельвеція підлягали критиці з боку Д.Дідро?

7. Що спільного в концепціях К.А.Гельвеція та Д.Дідро?

8. Які практичні поради щодо організації освіти та шкільної справи подає Д. Дідро (відповідь дати на основі змістовного аналізу „Плану університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду”)?

І.Які із наведених праць належать К.А.Гельвецію:

а) „Про розвиток природних дарувань”;

б) „Про розум”;

в) „Загальна рада щодо виправлення справ людських”;

г) „ Досвід про людське розуміння”;

д) „Про людину, її розумові здібності та її виховання”.

ІІ. Хто із французьких філософів-матеріалістів є автором фрази «Виховання людини-патріота забезпечить щастя нації»?

ІІІ. Твердження про те, що політична система є визначальною щодо виховання людини належить: а) Д.Дідро, б) Р.Декарту; в) К.А.Гельвецію.

ІV. Яке із наведених тверджень є вірним:

а) Д.Дідро був прихильником класичної освіти;

б) Д.Дідро був прихильником реальної освіти.

V. Д.Дідро створив „План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду” на прохання: а) Петра І; б) Катерини І; в) Катерини ІІ; г) Олександра І.

VІ. На думку Д.Дідро, „якщо учні зрозуміють, наскільки тяжка праця вчителя, вони краще будуть переносити свою власну втому. Замість того щоб підкреслювати перевагу своїх знань, розумніше зробити вигляд, що ти сам учишся і працюєш разом з учнями...”. Ця фраза свідчить про те, що французький філософ радить організувати навчальний процес на ідеях:а) випереджаючого навчання;

б) співпраці вчителя та учнів;

в) розвивального навчання.

Додаткова література.

1. Гончаров Н.К. Историко-педагогические очерки. – М., 1963. – С.71-84.

2. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С.184-186.

3. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философия образования. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С.96-99.

4. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Пискунова. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 212-213.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.