Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІІ. Дискусійно-аналітичний блок

І. Блок організації та планування навчальної діяльності.

К.Д. Ушинського (1824 – 1870).

Т е м а: Педагогічна теорія

С Е М І Н А Р № 2.

Мета семінару:

Усвідомити внесок К.Д. Ушинського в розвиток вітчизняної педагогічної теорії та практики. На основі вивчення першоджерел з’ясувати основні підходи К.Ушинського до розв’язання найсуттєвіших педагогічних проблем.

Виявити зв’язок педагогічних поглядів К.Д. Ушинського з актуальними проблемами сучасної української школи.

 

ПЛАН.

1. К.Д.Ушинський – фундатор вітчизняної наукової педагогіки.

2. Ідея народності – основа педагогічної концепції К.Д. Ушинського. Проблема розбудови національної школи на сучасному етапі.

3. К.Д. Ушинський про значення праці в розвитку особистості.

4. Дидактика К.Д. Ушинського, його ідея розвиваючого навчання. Діяльність К.Д.Ушинського як методиста.

5. Роль педагогічної науки в діяльності вчителя-вихователя. Педагогіка як наука і мистецтво.

6. К.Д.Ушинський про педагогічну працю та підготовку вчителя.

 

ІІ. Блок практичної підготовки.

Література для конспектування та анотування:

1. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.209-223.

2. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 224-234.

3. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.234-244.

4. Ушинський К.Д. Рідне слово // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.244-251.

 

Література для підготовки до семінару:

1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Пискунова. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 358-363.2. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин-тов / Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф. Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – С. 215-233 .

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.214-224.

4. Українська педагогіка в персоналіях: Навч.пос. / За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Т. 1. - С. 284-293.

Практичні завдання:

1. Підготувати повідомлення за темами: „Демократизм педагогічної концепції К.Д.Ушинського”, „Ідея народності виховання у вітчизняній педагогічній думці”, „К.Д.Ушинський про підготовку вчителя”, „К.Д.Ушинський про гармонійний розвиток людини”.

2. Напишіть педагогічний есей „Прометей вітчизняної педагогіки К.Д.Ушинський”

1. Які фактори вплинули на формування педагогічного світогляду К.Д.Ушинського?

2. Стрижнем теорії виховання К.Д.Ушинського є ідея народності. Назвіть основні шляхи реалізації цієї ідеї.

3. Основними завданнями шкільного виховання К.Д.Ушинський вважає виховання патріотизму, перш за все, засобами рідної мови. Хто із західноєвропейських педагогів ХІХ ст. виказував аналогічні судження?

4. Які положення щодо використання принципу народності є спільними у педагогічних рекомендаціях К.Д.Ушинського та Г.С.Сковороди?

5. Поясніть одне із положень К.Д.Ушинського про те, що виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці.

6. На основі аналізу роботи К.Д.Ушинського „Праця в її психічному та виховному значенні” з’ясуйте функції праці в громадському та особистому житті людини.

7. Які вимоги до дитячої навчальної праці висуває педагог?

8. У чому полягає цінність дидактичних рекомендацій К.Д.Ушинського?

9. Поясніть значення терміну „дворівнева дидактика”.

10. Чи існує спадковість у поглядах Й.Г.Песталоцці та К.Д.Ушинського? У чому вона проявляється?

11. Які критерії відбору змісту навчального матеріалу обґрунтовує педагог?

12. Чому підручники К.Д.Ушинського „Рідне слово” та „Дитячий світ” користувалися такою популярністю серед учителів та батьків учнів?

13. Які вимоги висував К.Д.Ушинський до вчителя і його фахової підготовки? На основі аналізу статті „Про користь педагогічної літератури” доберіть цитати-рекомендації щодо самоосвіти педагога.

14. Характеризуючи педагогічну діяльність, К.Д.Ушинський вказує: „Передається думка, що виводиться із досвіду, а не сам досвід”. Як Ви розумієте дане висловлювання?

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.