Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розвиток соціології в кінці ХІХ- ХХ ст

 

Натуралістична соціологія ХІХ ст.Прихильники натуралістичного підходу в дослідженні суспільства ототожнювали суспільні процеси з природними і розглядали їх з позицій еволюційної теорії. В натуралізмі виникли наступні школи:

1) географічна школа головну роль в розвитку суспільства, народів відводять географічному положенню і природним умовам ( Т. Бокль);

2) школа геополітикизалежність зовнішньої політики держав, міжнародних відносин від системи політичних, економічних, військових взаємозв’язків, зумовлених географічним положенням країн, кліматом, природними ресурсами, розселенням тощо ( К. Хаусхофер);

3) расово-антропологічна школа - інтерпретація суспільного розвитку у поняттях спадковості, «расового відбору», боротьби «вищих» і «нищих» рас ( А. Гобіно);

4) органічна школа – розгляд суспільства як живого організму, а соціальну диференціацію суспільства – як аналогічний розподіл функцій між різними органами ( наприклад, А. Шеффле ототожнив життя суспільства обміну речовин в організмі);

5) соціал-дарвіністська школа – закономірності розвитку людського суспільства зводяться до закономірностей біологічної еволюції і принципів природного добору, боротьби за існування і виживання найбільш пристосованих організмів ( Л. Гумплович ).

Соціологічна концепція Г. Спенсера.Герберт Спенсер, як продовжувач справи О.Конта, центральним поняттям висуває поняття еволюції. Визнавав аналогію між суспільством і живим організмом, вважаючи, що розподіл функцій між органами –спільна риса як суспільства, так і живого організму. Джерелом класових відмінностей Спенсер вважав завоювання, де переможці утворюють панівний клас, переможені стають рабами чи кріпаками. Соціолог сформулював принцип «рівної свободи»:

1) індивіди користуються свободою в такому обсязі, який узгоджується з рівною свободою інших індивідів;

2) держава – вільна організація, що охороняє вільних індивідів;

3)головне завдання держави - здійснення правосуддя і забезпечення дотримання закону рівної свободи

є організмом”.

Аналогії та відмінності між суспільством і живим організмом:

1)Як і біологічний організм, суспільство росте, збільшується в об’ємі, з маленьких держав виростають великі імперії;

2)По мірі росту суспільства його структура ускладнюється, так само й структура організму;

3)по мірі росту суспільства відбувається диференціація його структур та функцій.

Соціологічна система Е.Дюркгейма (1858-1917) спирається на соціальні факти і вивчає їх статистично. Соціальні факти – колективні звички, традиції, звичаї, правила поведінки. Головне в людському суспільстві, що цементує та збирає його докупи, є соціальна солідарність, а сила, що створює суспільне ціле – розподіл праці. Солідарність походить з колективної свідомості – сукупності спільних вірувань та почуттів, що розділяють члени однієї групи чи суспільства. Колективна свідомість відображає характер та традиції народу. Чим більшим є розподіл праці, тим сильніше в людей прагнення до єдності та обміну. Символом обміну виступає угода, коли два індивіди беруть на себе взаємні зобов’язання, і з цього виходить співпраця та кооперація. Механічна та органічна солідарність.Соціологія у Е. Дюркгейма – не лише специфічна наука, а ще й Наука Наук. Концепція розподілу праці – та сила, що об’єднує людей у суспільстві. Завдяки розподілу праці реалізується принцип солідарності. В залежності від якості та рівня тої солідарності він виводить концепцію розвитку суспільства від механічної до органічної солідарності. Та солідарність, що об’єднує людей в суспільстві – органічна, грунтована на спеціалізації та розподілі праці. Механічна солідарність поглинає індивіда. Проблема нормального та патологічного. Вивів поняття аномія – це такий стан суспільства, за яким значна частина громадян, знаючи про існування обов’язкових для них норм, ставиться до них негативно або байдуже.

Велику увагу приділив проблемі самогубства. Виділив типи самогубств:

1)егоїстичний (людина ізольована від суспільства, яке не цікавиться індивідом);

2)альтруїстичний (коли групові цінності та норми цілком поглинають індивіда);

3)анемічний – коли відбувається криза в суспільстві;

4)фаталістичний – коли відбувається підсилення контролю групи над індивідом.

Соціологічні погляди М. Вебера.Макс Вебер – фундатор “розуміючої” соціології та теорії соціальної дії. Ввів в соціологію поняття “ідеальний тип”, який розглядає не як тип пізнання, а засіб, що дозволяє розкрити спільні правила якихось дій або вчинків. Ідеальний тип, за Вебером, дозволяє трактувати історію та соціологію як два напрями наукового інтересу, а не дві різні дисципліни. Соціологія Вебера вивчає поведінку людини та вкладає в її дії та вчинки певний сенс. Тому дії людини набувають характер соціальної дії, і в ній присутні 2 моменти: об’єктивний – орієнтація на інших, і суб’єктивний. Соціальна дія – дія, суб’єктивний сенс якої відноситься до поведінки інших людей. Зрозуміти сенс дії – зрозуміти діючу людину, хоча в діяльності людина не завжди усвідомлює мету.

Чотири типи діяльності :

1)цілераціональна дія через очікування певної поведінки, критерієм цієї діяльності є успіх;

2)ціннісно-раціональна, заснована на вірі в цінності самої дії, незалежна від успіху;

3) афектна – заснована на емоційному стані суб’єкта, що діє;

4)традиційна – заснована на звичках.

Лише перші типи є соціальною дією, бо вони стосуються усвідомленого сенсу. Понад усе ставиться індивід, а причина розвитку суспільства – культурні цінності, віра в інтелігенцію. Тільки індивід формує мотиви, цілі, інтереси та свідомість. Соціальна статистика та пошук мотивів – взаємодоповнюючі частини соціологічного дослідження. Ідеї Вебера – підвалини сучасної соціології.

Розвиток соціологічної думки в США.В Америці у ХІХ ст. були зроблені перші спроби виявити громадську думку методами опитування. Вибори конгресу, президента, адміністрації штатів та місцевої влади вимагали знання розстановки політичних сил, настроїв і вподобань. У 1851 р. в штаті Міссісіпі було проведено дослідження громадської думки в 17 округах і опитано 800 чол.. На початку 80-х рр. газета «Бостон-глоуб» розробила систему прогнозування результатів голосування на основі вибірки житлових районів, принципи якої використовуються і сучасними ЗМІ. В ХХ ст. в США розвинулися наступні напрямки розвитку соціології:

1)інтегральний напрямок . Сорокін) - розробка шляхів і методів соціального розвитку, соціальної нерівності, соціальної структури суспільства, соціокультурної динаміки;

2) біхевіоризм ( Д. Уотсон)- розгляд поведінки людини за схемою «стимул» - реакція, зміною стимулів можна управляти поведінкою людей в суспільстві;

3) Чикагська школа (Р. Парк, У.Томас) – органічне поєднання емпіричних досліджень з теоретичними узагальненнями.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 237; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Розвиток математичних знань.
 2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 3. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
 4. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні
 5. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
 6. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 1 страница
 7. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 2 страница
 8. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 3 страница
 9. Будова скелета вільної грудної і тазової кінцівок
 10. Вивчення властивостей уваги. Розвиток і виховання уваги
 11. Вивчення пам'яті Розвиток пам'яті Виховання пам'яті
 12. Визначення, об’єкт та предмет соціології

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.