Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ізомери пропілового і бутилового спирту

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ізомерія та номенклатура

Спирти.

1. ОДНОАТОМНІ СПИРТИ (АЛКАНОЛИ)

Спиртами називаються похідні вуглеводнів, отримані заміщенням одного або декількох атомів Гідрогену в молекулі вуглеводню відповідним числом гідроксильних груп − ОН.

Спирти залежно від будови радикала діляться на насичені і ненасичені; по числу гідроксильних груп − на одно- і багатоатомні; залежно від положення гідроксильної групи біля первинного, вторинного, третинного атому Карбону спирти поділяють на первинні, вторинні і третинні. Одноатомні насичені спирти утворені радикалом насичених вуглеводнів і однією функціональною групою − ОН (гідроксильною або спиртовою). Загальна формула цього класу спиртів:

СnH2n+1ОН або R – ОН

Одноатомні насичені спирти по номенклатурі ЮПАК називаються алканоли (до назви вуглеводню додається суфікс -ол ). Вони утворюють свій гомологічний ряд, у якому кожний наступний член відрізняється від попереднього, аналогічно вуглеводням, на гомологічну різницю СН2. В сучасній хімічній мові збереглись і назви спиртів по назвам радикалів, з якими вони повязані, які теж широко використовуються. Вони будуть вказані в дужках.

СН3 – ОНметанол (метиловий спирт)

С2Н5 – ОНетанол (етиловий спирт)

С3Н7 – ОНпропанол (пропіловий спирт)

С4Н9 – ОНбутанол (бутиловий спирт)

С5 Н11 – ОНпентанол (аміловий спирт) і т.д.

Ізомерія спиртів визначається ізомерією радикалу й положенням гідроксильної групи.

Найпростіші спирти (метиловий і етиловий), так само як метан і етан, ізомерів не мають. Радикалів складу С3Н7 - буває два (нормальний пропіл й вторинний пропіл), відповідно існують і два ізомерних пропілових спирти С3Н7 – ОН. Ізомери пропілового і бутилового спиртів наведені в табл. 5.

Деякі спирти мають свої тривіальні назви: СН3 – ОН — деревинний, С2Н5 – ОН — винний.

По номенклатурі ЮПАК назви одноатомних спиртів утворюються від назв насичених вуглеводнів з відповідним числом атомів Карбону в молекулі з додаванням закінчення -ол, наприклад, спирт СН3 – ОН — метанол, тому що відповідний вуглеводень СН4 — метан. У спиртах, які можуть мати ізобудову, цифрою вказують номер атому Карбону, біля якого розташована гідроксильна група. Атоми Карбону головного ланцюга нумеруються зтого кінця, до якого ближче розташована спиртова група.Таблиця 5.

 

Спирт Ізомери (структурні формули) Назва
по радикалу по номенклатурі ЮПАК
З3Н7 – ОН СН3 – СН2 − СН2 − ОН СН3—СН—СНз ׀ ОН нормальний пропіловий спирт (первинний) ізопропіловий спирт (вторинний) 1-Пропанол   2-Пропанол
С4Н9 − ОН СН3 − (СН2)2 – СН2 – ОН     СН3 − СН2 − СН – СН3 ׀ ОН СН3 – СН – СН2 – ОН ׀ СН3 СН3 ׀ СН3 – С – СН3 ׀ ОН нормальний бутиловий спирт (первинний) вторинний бутиловий спирт   ізобутиловий спирт   Третинний бутиловый спирт 1-Бутанол     2-Бутанол     2-Метил-1-пропанол     2-Метил-2-пропанол

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1526; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.