Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Транспорт
Сфери впливу галузі. Автомобільний, залізничний, морський, річковий, авіаційний, трубопровідний та інші види транспорту постійно впливають на стан навколишнього середовища, забру­днюючи повітря, воду, ґрунти, ліси. На транспорт припадає до 70% хімічного і 90% шумового забруднення (особливо в міс­тах). На автомобільний транспорт припадає 94% викидів окси­ду вуглецю, 44% оксиду азоту. Майже на 60% забруднення ат­мосфери у великих містах залежить від роботи пересувних транс­портних засобів.

На 15 тис. км пробігу автомобіль споживає у середньому 4350 кг кисню, водночас викидаючи 3250 кг вуглекислого газу, 530 кг оксиду вуглецю, 93 кг отруйних вуглеводнів, 27 кг окси­ду азоту. У процесі експлуатації одного автомобіля витрачаєть­ся 10 кг гумових матеріалів, а спрацювання шляхів із твердим покриттям становить 1 мм, що на відстані 1000 км спричинює викид 100 т пилу. Цей пил містить майже 200 елементів забру­днюючих речовин, у тому числі канцерогенний бензопірен, сви­нець, хлор тощо.

У великих містах недостатній контроль за забрудненням ат­мосферного повітря автотранспортними засобами спричинює гострі хронічні отруєння людей та активізацію деяких хвороб, зокрема алергії, злоякісних пухлин, лейкозів, анемії, серцево-судинних захворювань, «сухого нежитю» тощо. Негативні наслідки викликає фотохімічний смог, який містить багато отруйних речовин.

Забруднення атмосфери транспортними та іншими техніч­ними засобами негативно позначається на стані тваринного і рослинного світу. Тварини втрачають у вазі, в них порушують­ся обмін речовин і процеси росту. Під впливом забруднення ат­мосфери погіршується біохімічна активність лісу і ґрунтів, зни­жується врожайність сільськогосподарських культур.

Природоохоронні заходи. Відповідно до чинного законодав­ства підприємства й організації, які здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, лі­таків, суден та інших транспортних засобів, виробництво і по­стачання палива, зобов'язані виконувати комплекс заходів щодо зменшення токсичності і знищення шкідливих речовин, дотри­муватися режиму експлуатації транспортних засобів і встанов­лювати рівні фізичного впливу забруднювачів на навколишнє середовище.Виробництво й експлуатація транспортних та інших пересу­вних засобів, у викидах яких вміст шкідливих речовин переви­щує існуючі нормативи, не дозволяється. Керівники транспорт­них підприємств і власники автомобілів несуть відповідальність за додержання нормативів гранично допустимих викидів і ски­дів забруднюючих речовин та гранично допустимих рівнів фізи­чного впливу на навколишнє середовище, чинних для відповід­них видів транспорту.

Для зменшення викидів шкідливих речовин на автотранс­порті важливе значення мають:

Ø оптимізація перевезень, удосконалення системи транспорт­них потоків за допомогою планувально-архітектурних та інших рішень;

Ø поліпшення експлуатації транспортних засобів та встанов­лення контролю за вмістом шкідливих речовин у вихлопних газах;

Ø економія паливно-мастильних матеріалів;

Ø організація виробництва та використання для перевезення вантажів і пасажирів у містах екологічно чистого виду транс­порту - електромобілів;

Ø розробка, дослідно-промислове опрацювання та впровадження методу спалювання водню в автомобільних двигунах;

Ø підвищення відповідальності інженерно-технічних працівни­ків автопідприємств за додержання норм і нормативів у га­лузі охорони навколишнього середовища і раціонального ви­користання природних ресурсів.

Екологодеструктивний вплив. Споживання продукції транспортної галузі є доволі широким. Майже всі галузі народного господарства України за сучасних умов не можуть обійтися без транспорту. Тому великою проблемою цієї галузі є саме екологодеструктивний вплив третього рівня, хоча в даному випаду
досить важко відокремити екологодеструктивні впливи трьохрівнів, бо вони взаємопов'язані (табл.3.11).

Таблиця 3.11

Приклади еколого деструктивного впливу транспорту

I рівень II рівень III рівень
Погіршення стану земельних ділянок, водних та аеробасейнів, наданих у користу­вання, їх заболочення, забруднення промисло­вими та іншими відхо­дами, неочищеними стічними водами, нафтопродуктами.   Забруднення повітря, води, ґрунтів, лісів викида­ми оксидів вуглецю, азоту, свинцю, фотохімічним смогом, внаслідок чого погіршується біохімічна активність лісу і ґрунтів, знижується врожайність сільськогосподарських культур. Забруднення водних, земельних ресурсів, атмосфери внаслідок використання послуг транспортної галузі (споживачі: машинобуду­вання, металургія, сільське господарство, харчова промисловість)

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 309; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.