Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ВОД

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

Інститут права водокористування ста­новить сукупність правових норм, що регулюють водні відносини з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціо­нального використання вод для потреб населення і галузей еко­номіки, охорону водних об’єктів та запобігання шкідливій дії вод.

Зазначені правові норми містяться у Водному кодексі України, що є головним кодифікаційним актом у сфері використання і охо­рони вод, а також у інших актах законодавства, прийнятих відповідно до цього кодексу.

Відносини у сфері використання вод регулюються також Законом України “Про охорону навколишньо­го природного середовища” та актами законодавства, що регулю­ють природоресурсні, цивільні, санітарно-гігієнічні, адміністра­тивні, фінансові та інші відносини, пов'язані із водокористуван­ням.

Суб’єктами користування водними об’єктами є: органи держав­ної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють від імені українського народу права власності на водні та інші природні ре­сурси, підприємства, установи, організації й громадяни України, а також іноземні юридичні й фізичні особи та особи без громадян­ства, які здійснюють забір води з водних об’єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об’єктами.

Суб'єкти права водокористування можуть бути первинними (ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води) і вторинними (абоненти) – ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних спо­руд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх сис­теми на умовах, що встановлюються між ними, та за погодженням і органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу) водокористувачами.

Об’єктами права водокористування є усі води (водні об’єкти) на території України. Це:

а) поверхневі води; природні водойми (озе­ра); водотоки (річки, струмки);

б) штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об’єкти;

в) внутрішні морські води та територіальне море.

До водних об’єктів загальнодержавного значення належать:¾ внутрішні морські води та територіальне море;

¾ підземні води, які є джерелом централізованого водопоста­чання;

¾ поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що зна­ходяться і використовуються в межах однієї області, а також їх притоки;

¾ водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фон­ду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

До водних об’єктів місцевого значення належать:

¾ поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об’єктів загальнодержав­ного значення;

¾ підземні води, які не можуть бути джерелом централізовано­го водопостачання.

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задо­волення їх потреб безплатно, без надання відповідних дозволів.

Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод. Воно здійснюється юридичними і фізичними осо­бами на підставі дозволу та за плату.

Крім того, залежно від мети використання водних об’єктів виділяють:

¾ спеціальне водокористування для задоволення питних і гос­подарсько-побутових потреб населення;

¾ спеціальне водокористування та користування водними об’єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей;

¾ спеціальне водокористування та користування водними об’єктами для потреб галузей економіки.

Спеціальне водокористування для задоволення питних і господарсь­ко-побутових потреб населення. Використання водних об’єктів для питного та водогосподарського водопостачання допускається за умови відповідності вод якісним характеристикам, встановленим державним стандартом, нормативам екологічної безпеки водокори­стування і санітарним нормам (ст. 58 Водного кодексу України).

Правова охорона вод виявляється в прий­нятті й реалізації правових норм, спрямованих на здійснення за­ходів щодо їх охорони від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів.

Заходами, спрямованими на охорону вод, є:

¾ визначення територій зі спеціальним водоохоронним режи­мом користування;

¾ заходи щодо охорони вод у процесі виробничої та іншої гос­подарської діяльності;

¾ заходи щодо запобігання шкідливим діям вод та аваріям на водних об’єктах і ліквідації їх наслідків.

До територій зі спеціальним водоохоронним режимом належать: водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги виділення, берегові смуги водних шляхів, зони санітарної охорони, території та об’єкти природно-заповідного фонду, до складу яких входять водні об’єкти.

На території водоохоронної зони встановлюється спеціальний режим для господарської діяльності. Тут забороняється:

l використан­ня стійких та сильнодіючих пестицидів;

l влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

l скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також потічки.

Прибережна захисна смуга — частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та чи островах забороняється:

l розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та город­ництво;

l зберігання та застосування літніх таборів для худоби;

l будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометрич­них та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та сто­янок автомобілів;

l миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

l влаштування звалищ сміття, ґнієсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

З метою запобігання шкідливій дії вод мають вживатися спеціальні заходи, а саме:¾ залуження та створення лісонасаджень на прибережних за­хисних смугах, схилах, балках та ярах;

¾ будівництво протиерозійних, гідротехнічних споруд, земля­них валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів;

¾ спорудження дренажу;

¾ укріплення берегів тощо.

У разі загрози стихійного лиха, пов'язаного із шкідливою дією вод, місцеві ради із залученням підприємств, організацій зо­бов'язані вжити невідкладних заходів щодо запобігання цьому ли­хові, а в разі його настання — щодо негайної ліквідації його наслідків.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.