Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічні потреби

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Методи економічного аналізу

 

Економічна теорія базується на використанні різноманітних методів та інструментів економічного аналізу. Перш за все, необхідно відмітити, що всі економічні явища досліджуються за інших рівних умов (ceteris paribus), тобто в припущенні, що всі інші, за винятком досліджуваних, є незмінними і від них можна абстрагуватися. Необхідність використання подібного підходу викликана тим, що економічна теорія – нелабораторна наука, в якій можна було б зафіксувати змінні величини, і можливість використання в ній економічних експериментів надзвичайно мала.

В основному економічні експерименти обмежені мікрорівнем, подібно відомому досвіду організації і стимулювання праці автомобільним королем Америки Генрі Фордом. Економічний експеримент є відтворенням досліджуваного економічного явища в певних обставинах (умовах), для подальшого практичного використання і накопичення досвіду. Набагато більше в економічній теорії поширено використання загальнонаукових методів дослідження.

Так, загальновизнана роль індукції та дедукції в економічних дослідженнях як методів, безпосередньо пов'язаних з висуненням і перевіркою наукових гіпотез. Гіпотеза являє собою науково обґрунтоване припущення про причини і зв'язки економічних явищ. Гіпотези висуваються в результаті використання методу індукції – виведення закономірностей і фактів, висновках від окремого до загального.

Проте, поширення знань про окреме явище на всю сукупність явищ даного класу загрожує значною кількістю помилок, і тому гіпотези потребують перевірки, яка здійснюється з використанням методу дедукції – висновки робляться від загального до конкретного. Поширюючи гіпотезу на конкретні явища, можна перевірити відповідність фактів теорії і на цій підставі прийняти її або відхилити.

В процесі економічних досліджень виникає необхідність звернення до методів аналізу – розчленовування єдиного явища на складові частини та відокремленого дослідження цих частин, і синтезу – з'єднання отриманих знань про частини явища для отримання уявлення про явище в цілому. 

 

Людська потреба є синонім бажання, необхідності у чому-небудь. Економічна потреба – це потреба в певних матеріальних благах, послугах, виробничих факторах, які потрібні для повноцінної життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. Людина поєднує у собі істоту біологічну, обдаровану свідомістю, тобто здатністю мислити, і нарешті, соціальну істоту. Для формування та підтримки в стані життєдіяльності людини як біологічної істоти, потрібна їжа, одяг, житло, предмети домашнього вжитку і т.д. Для розвитку розумових здібностей і соціальних рис людини необхідні духовні та соціальні цінності і їх матеріальні носії.

Всі ці групи потреб як окремої особистості, так і суспільства в цілому набувають суто економічного характеру в силу наступних обставин. По-перше, виробництво всіх матеріальних благ та послуг, а також матеріальних носіїв духовних і соціальних цінностей є метою і результатом функціонування економіки, її кінцевим продуктом. По-друге, задоволення названого комплексу потреб забезпечує відтворення і підтримання у стані життєдіяльності не тільки людини як розвиненої особистості, але й суспільства, що всебічно розвивається. По-третє, процес відтворення особистості людини включає в себе одночасно формування його робочої сили (у тому числі підприємницьких здібностей), що є одним з найважливіших і незамінних чинників виробництва.

Означені аспекти економічних потреб, в силу закону їх підвищення, постійно зростають, що по суті є необмеженим процесом по мірі розвитку економіки і це служить стимулом розвитку суспільного виробництва, його «вічним двигуном». Дія закону зростання потреб виявляється, з одного боку, у збільшенні питомої ваги в суспільстві осіб, найбільш повно і якісно задовольняють свої фізичні потреби, з іншого – у поступовому переході від повного задоволення нижчих (фізичних) потреб до найбільш широкого і якісного задоволення вищих (розумових , а потім і соціальних) потреб.

В умовах ринкових відносин економічні потреби жорстко обмежені грошовими доходами споживачів, їх платоспроможним попитом. Це не може не обмежувати дію означеного «вічного двигуна».

Особливої уваги заслуговує потреба в економічних, виробничих ресурсах, за допомогою яких виробляються блага, що задовольняють потреби людей.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.