Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика досвіду роботи психологіч­ної служби підприємства

Найперші психологічні служби з'явилися на промислових підприємствах у 60—70 роках XX століття у межах новоствореної системи наукової організації праці.

їх виникнення було пов'язане з певним рівнем розвитку прикла­дних досліджень у галузі соціології, соціальної психології, педагогі­чної психології, психології праці та інженерної психології.

Разом з тим сама діяльність психологічних служб на підпри­ємствах висувала свої вимоги до академічної психології і форму­лювала певні запити на фундаментальні і прикладні дослідження.

Метою діяльності перших психологічних служб на підприємс­твах було підвищення ефективності праці робітників.

Досягнення цієї мети передбачало вирішення завдань підви­щення працездатності та зниження втомлюваності шляхом засто­сування психологічних факторів: змісту роботи, кольорового ви­рішення інтер'єру, трансляції музики тощо.

Ці завдання залишаються актуальними і в наш час.

Діяльність практичних психологів з підвищення ефективності праці передбачає кілька напрямків(схема Б. Бігелейсен Желазовського) [6]:

• пристосування техніки до психічних властивостей людини (конструювання промислової техніки з врахуванням психічних особливостей робітника та оптимальним їх використанням). Ці проблеми розв'язуються інженерною психологією;

• пристосування технологічних процесів до психічних особли­востей людини (проектування комплексів операцій, підвищення змістовності трудової діяльності, зниження монотонності праці, оптимізація темпу роботи, раціоналізація режиму праці і відпочинку);

• пристосування людини до вимог техніки і професійної дія­льності (вирішуються проблеми психологічного профвідбору і професійного навчання робітників);

• пристосування людини до людини в умовах підприємства (це комплекс проблем, які пов'язані з міжособистісними відноси­нами по горизонталі та вертикалі, розв'язанням яких займається соціальна психологія).

Тривалий час психологічні служби підприємств існували без єдиного і обов'язкового положення про психологічну службу,яке б чітко визначало мету її діяльності, завдання, методи тощо. Існувала гостра потреба у розробці загальних принципів побудо­ви її діяльності, моделі діяльності служби, яка б акумулювала в собі досягнутий актуальний рівень фундаментальних досліджень і прикладних розробок, реальні можливості методичного забез­печення, кваліфікацію практичних психологів.

З метою створення положення про психологічну службу під­приємства вивчалися аспекти діяльності психологічних служб промислових підприємств у 1983—1985 pp.

В ході такого дослідження було виявлено основні форми ор­ганізаціїдіяльності психологів на підприємстві [6]::

—психологічні бюро, лабораторії, відділи, підрозділи в кад­ровій службі, у відділі НОП тощо;

—спеціалізовані психологічні служби окремих підприємств або в системі психологічних служб галузі.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 329; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.