Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів дія­льності практичного психолога

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 9. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА, ПРОФІЛАКТИЧНА

РОЗДІЛ ІІІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів дія­льності практичного психолога.

2. Просвітницько-пропагандистська робота прак­тичного психолога.

3. Профілактична робота практичного психолога.

Практична психологія спрямована на досягнення як перспек­тивних, так і актуальних цілей.

Перспективні цілі передбачають розвиток, становлення інди­відуальності кожного індивіда, формування його психологічної готовності до життєвих ситуацій.

Перспективні цілі передбачають розв'язання таких завдань:

— збереження психічного здоров'я і попередження емоційних розладів, зняття психічного напруження, яким супроводжується у дітей та дорослих період адаптації до нових умов навчання, робо­ти та життя;

— створення умов, які б сприяли розвитку здібностей кожної дитини, можливостей для самовираження індивіда, розкриттю його творчого потенціалу, розвитку самостійного та творчого мислення, зацікавлення у відкритті нового, активізації пізнаваль­ної діяльності дітей;

— сприяння розвитку кращого розуміння індивідом себе, його самосприйняття, усвідомлення власного «Я», почуття впевненос­ті в своїх силах;

— формування групової згуртованості та навичок спілкування з ровесниками, дорослими, навичок співробітництва;

— формування психологічної компетентності.

Актуальні цілі діяльності практичного психолога вимагають орієнтації на вирішення щоденних поточних психологічних про­блем, пов'язаних з тими чи іншими труднощами.

Вони передбачають розв'язання таких завдань:

• вивчення причин зниження продуктивності діяльності та пошуки шляхів їх подолання;

• регуляція стосунків у системах: вчитель-дитина, дорослий— діти, керівник—підлеглий, колега—колега тощо. Залагодження конфліктів;

• виявлення соціально-психологічних труднощів, проблем ін­дивідуального розвитку і соціалізації особистості та вживання відповідних заходів;• розв'язання психологічних проблем особистого життя людини.

Основними видами діяльності практичного психолога є:

— просвітницько-пропагандистська робота;

— пропедевтична і профілактична робота;

— психологічне консультування;

— психодіагностика і прогностика;

— психокорекція, психотерапія та соціально-психологічна ре­абілітація.

Яким буде конкретне поєднання видів роботи практичного психолога, які з них виявлятимуться як пріоритетні, залежить від специфіки установи, де працює практичний психолог, та роз­в'язуваної проблеми.

Слід зауважити, що види діяльності практичного психолога становлять цілісну систему, утворену із взаємопов'язаних компонентів, які розрізняються професійними цілями, постав­леними психологом у конкретній ситуації. При цьому резуль­тат психологічної допомоги включає як передбачувані, запла­новані компоненти, так і побічні. Як правило, внаслідок заходів, здійснених практичним психологом, незалежно від виду його діяльності, виявляється багатокомпонентний ефект, що дозволяє клієнту отримати нові знання (просвітницький ефект), відповісти для себе на питання «Як попередити...?» (профілактичний ефект), «яким я є і можу бути?» (діагностич­но-прогностичний), «як треба діяти в цій ситуації?» (консуль­тативний), а також виробити у себе нові мотиви, установки, способи поведінки (психокорекційний ефект).

Аналогічно збір інформації про клієнта практичний психолог здійснює не тільки у ситуаціях психодіагностики, а й у всіх видах своєї роботи.

Вирізняючи види діяльності практичного психолога, слід мати на увазі умовність цього поділу та комплексність отримуваного ефекту психологічної допомоги.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.