Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психологічна служба організацій малого бізнесу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Форма організації психологічної служби визначала і коло проблем, які вона вирішувала. Спостерігалася динаміка в розви­тку діяльності службивід виконання окремих робіт, які визна­чалися керівництвом підприємства (підрозділу), до самостійної ініціації діяльності з розв'язання широкого кола проблем.

Як правило, в процесі діяльності практичних психологів окремих підприємств формувалися і закріплювалися в норматив­ній документації узагальнені уявлення про цілі, завдання, форми їх діяльності тощо. Це приводило до того, що серед психологів-практиків не було єдності у визначенні цілей і задач психологіч­них служб, у формах і методах роботи.

Останніми роками приходить розуміння, що будь-якій фірмі чи підприємству, незважаючи на сферу їх діяльності, кількості задіяних працівників тощо, потрібен професіонал з психологіч­ною підготовкою у сфері роботи з людьми.

Психолог в організації, на думку М.Ю Шейніса, будує свою діяльність на основі однієї з трьох моделей[6].

Перша модельґрунтується на ідеї, що психолог повинен здійснювати науково-методичне забезпечення кадрової і вихов­ної роботи, тому він стає творцем та реалізатором всієї кадрової роботи організації.

Друга модельвбачає сенс діяльності практичного психолога у наданні психотерапевтичної допомоги співробітникам, які мають різноманітні психологічні труднощі. На жаль, сьогодні мало органі­зацій, які безпосередньо опікуються проблемами працівників, тому більшість підприємств не зацікавлені у діяльності практичного пси­холога за цією моделлю. Виняток хіба що складають армія, міліція, СБУ, диспетчерські служби тощо, де якість та ефективність діяль­ності співробітників визначається їх психічним станом.

Третя модельґрунтується на ідеї, що сутність діяльності практичного психолога (служби) полягає у психологічному су­проводі трудової діяльності працівників. Психологічний супровід здійснюється у межах системи управління персоналом і спрямо­ваний на створення соціально-психологічних умов для успішної професійної діяльності і особистісного зростання працівників. Причому, такий супровід повинен здійснюватися переважно че­рез керівника підприємства традиційними формами управлінсь­кого і виховного впливу. Керівник у цьому випадку повинен бути партнером психолога у розробці та реалізації стратегії супроводу кожного підлеглого. Психолог виступає своєрідним «інструмен­том налаштування» процесу управління на конкретних працівни­ків. Ця модель є найсучаснішою і найбільше відповідає вимогам сучасного підприємства чи організації.Специфіка організацій малого бізнесу полягає в обмеженій кі­лькості персоналу. В цих установах відсутня система відділів, які є на промислових підприємствах: збуту і постачання, маркетингу і реклами, фінансового і кадрового [52].

Працівники, як правило, поєднують кілька різнорідних функ­цій і працюють єдиною командою.

Практичний психолог у такій організації,як зазначає І. С. Си­доренко, здійснює свою роботу в кількох напрямках (див. схему 2):

Схема 2. Об'єкти діяльності психолога на підприємстві

Робота проводиться в усіх напрямках одночасно, інакше буде порушена цілісність функціонування організації.

У роботі з керівництвом практичний психолог розв'язує такі задачі:

• розробка найефективнішої структури організації;

• забезпечення розвитку організації та безболісний перехід з етапу на етап; прогнозування напрямків подальшого розвитку ор­ганізації;

• діагностика, виявлення і профілактика «слабких місць» в ор­ганізації;

• формування стилю діяльності та іміджу організації.

У роботі з персоналомпрактичний психолог забезпечує:

—формування кадрової політики;

—підбір персоналу (врахування необхідності виконання ним широкого кола функцій);

—раціональне використання кадрів;

—формування навичок роботи в команді;

—мотивацію персоналу;

—оцінку і атестацію співробітників, участь у розробці схем оплати праці співробітників з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

—розробку і проведення тренінгів з персоналом;

—організацію неформального спілкування.

З партнерами і клієнтамипрактичний психолог здійснює:

• формування довгострокових відносин між малими підпри­ємствами та партнерами і клієнтами;

• допомогу в пошуку нових партнерів (організація презента­цій, акцій, участь у виставках);

• зміцнення зв'язків з постійними клієнтами;

• створення психологічних портретів клієнтів;

• диференціацію груп клієнтів для створення найбільш ефек­тивної реклами, розрахованої на кожну цільову аудиторію;

При взаємодії малого підприємства із засобами масової ін­формаціїпрактичний психолог:

—контактує з пресою для висвітлення у різних виданнях ін­формації про організацію;

—організовує та психологічно забезпечує участь керівників у телевізійних програмах;

—веде переговори про надання знижок на розміщення реклами.

З метою організації рекламної кампаніїпрактичний психолог:

• розробляє стратегію;

• висуває креативні ідеї з приводу змісту і форми реклами;

• проводить психологічну експертизу реклами; маркетингові дослідження;

• вирішує питання спонсорства, участі у масових та благодій­них заходах.

Практичний психолог малого підприємства виступає також як аналітик діяльності конкурентів:

—виявляє їх переваги і недоліки;

—аналізує рекламу конкурентів, розмежовуючи її на успішну і невдалу [48].

Такий широкий спектр задач висуває складну систему вимог до знань, умінь та навичок практичного психолога. Практичний психолог повинен:

• мати відмінні знання з психології, зокрема таких її розділів, як соціальна психологія, психологія управління, організаційна психо­логія, психологія праці, профвідбір, психодіагностика, мотивація поведінки, психологія реклами, конфліктологія, психологія спілку­вання, психотерапія, психологія сприймання, психологічна експер­тиза, психологія торгівлі, методологія експериментальних дослі­джень; а також з менеджменту, маркетингу, соціології;

• володіти навичками ефективного спілкування, психодіагно­стики та психологічної просвіти;

• відзначатися системою професійно важливих психічних якостей та властивостей (аналітичне і нешаблонне мислення, здатність до са­морозвитку та креативність, комунікабельність та організованість).Таким чином, діяльність практичного психолога на промислових підприємствах та в організаціях має свою історію, є достатньо розви­нутою і спирається на основні методологічні засади діяльності прак­тичного психолога, які визначені прикладною психологією.

Запитання для самоконтролю

1. Визначте завдання та функції психологічної служби на підприємстві

2. Охарактеризуйте основні напрямки та рівні діяльності практичного психолога на підприємстві.

3. Які моделі діяльності практичного психолога вам відомі?

4. Перерахуйте основні напрямки діяльності практи­чного психолога у сфері малого бізнесу та визначте основні завдання діяльності в кожному з них.

5. Сформулюйте основні вимоги до знань та вмінь практичного психолога у сфері малого бізнесу.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1094; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.