Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

1. Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби на підприємстві.

2. Характеристика досвіду роботи психологіч­ної служби підприємства.

3. Психологічна служба організацій малого бізнесу.

1. Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби на підприємстві.

Потребу у кваліфікованій психологічній допомозі відчувають представники всіх професій та всіх вікових категорій. Психологічні служби або посади практичного психолога з'являються в різних сфе­рах соціальної практики (освіта, промисловість, Збройні сили, міліція, пенітенціарна система, політика, торгівля, реклама, спорт тощо).

Незважаючи на те, що основні види та напрямки діяльності практичного психолога є загальними, все ж таки спостерігається специфікація завдань та методів його роботи в різних сферах.

Сьогодні діяльність психологічної служби підприємства чи організації ґрунтується на фундаментальних та експерименталь­них розробках в практичній психології економіки і бізнесу.

Її основні завдання розглянуто у Темі 2, питання 3. Вони сто­суються, насамперед, роботи з персоналом організацій у таких напрямах: психолого-просвітницька діяльність; діагностика дія­льності організації; експертиза; розробка і здійснення впливів на окремих працівників та колектив у цілому; консультування з пи­тань управління, з міжособистісних та особистісних проблем працівників; створення інформаційного забезпечення (розробка документів, методичного забезпечення заходів, які проводить психолог) [25, с 64—65]. Вагому роль психолог відіграє і в орга­нізації та проведенні рекламних заходів установи.

Основними функціями цієї галузі практичної психології є:

• психологічне забезпечення процесів управління, рекламної діяльності, ведення переговорів;

• створення умов комунікаційних процесів (обміну інформа­ції) на ринку товарів та послуг;

• вивчення психологічних аспектів приватизації та постприватизації;

• розробка проблем охорони і наукової організації праці;

• аналіз трудової діяльності;• участь у розробці та реалізації стратегії розвитку підприємства та його кадрової політики.

Системний підхід до побудови діяльності психологічної слу­жби повинен охопити всі сфери життєдіяльності працівника: як сферу професійної діяльності, так і сферу, не пов'язану з трудо­вою діяльністю.

Завдання та функції психологічної служби підприємства обу­мовлюють її роботу в двох основних напрямках:

—сприяння розв'язанню проблем, які безпосередньо пов'я­зані з виробничою діяльністю: удосконалення структури, форм і методів управління; стабілізація кадрів; оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі (профорієнтація і профвідбір, атестація працівників і оптимізація робочих місць, забезпечення навчання різних категорій працюючих);

—допомога працюючим на підприємстві робітникам в розв'я­занні проблем, які прямо не пов'язані з їхньою трудовою діяльні­стю (сімейні проблеми, включаючи взаємини батьків і дітей; ор­ганізація дозвілля; підвищення рівня психічного здоров'я, опти­мізація психофізіологічного стану тощо).

Порядок розв'язання тих чи інших проблем, які виникають на підприємстві, визначається конкретними його потребами, залежать від організаційних та матеріально-технічних умов, чисельності спів­робітників у штаті служби та її місця у структурі підприємства тощо.

Психологічна служба промислового підприємства повинна функціонувати на трьох рівнях:

• на рівні основного колективу (на цьому рівні вона повинна розв'язувати проблеми, які стосуються функціонування колекти­ву промислового підприємства в цілому: побудова і реалізація планів соціального розвитку колективу, стабілізація кадрів, удо­сконалення структури та методів управління);

• на рівні вторинного і первинного колективу (на цьому рівні розв'язуються такі проблеми: дослідження і оптимізація соціаль­но-психологічного клімату, питання, пов'язані з новими формами організації праці в умовах динамічної економічної системи);

• на рівні окремої особистості (на цьому рівні розв'язуються задачі, пов'язані з організацією робочого місця, з оптимізацією психофізіологічного стану, з різноманітними психологічними проблемами окремих працівників в колективі).

Діяльність психолога на всіх цих рівнях може здійснюватися у вигляді індивідуального або управлінського консультування, психокорекції та психодіагностики, психологічної просвіти, яка може реалізовуватися у вигляді навчання та розробки рекомендацій. Таке навчання спрямовується на підвищення психологічної компетентності керівників різних рівнів і проводиться у формі лекцій, бесід, групової дискусії, ділових ігор, соціально-психо­логічного тренінгу тощо.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 324; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.