Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття й ознаки
Читайте также:
 1. TEMA 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО - КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
 2. V. Формування поняття періодичної функції, періоди функції.
 3. Адміністративна відповід-ть: поняття та підстави.
 4. Адміністративне правопорушення, його ознаки та склад.
 5. Адміністративне провадження: поняття, стадії, система, види.
 6. Адміністративне стягнення: поняття та види.
 7. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
 8. Адміністративні стягнення: поняття та види
 9. Банківські правовідносини: поняття,склад,види
 10. Безробіття: поняття, принципи та суб'єктл
 11. Біржова торгівля. Поняття та порядок здійснення.
 12. Взаємозв’язок норми і правила. Головні ознаки літературної мови. Нормативність мовлення.

В полiтичнiй системi суспiльства

Мiсце та роль держави

Держава вiдiграє особливу роль у політичній системi, надаючи їй своєрiдної цiлiсностi та стiйкостi, оскільки концентрує в собi всю рiзноманiтнiсть полiтичних iнте­ресiв, реґулюючи явища полiтичного життя через призму загальнообов’язковості. Вона виконує основний обсяг дiяль­ностi з управлiння, користуючись ресурсами суспiльства й упорядковуючи його життєдiяльнiсть.

Разом із тим, саме держава створює необхідні умови для забезпечення конституційних принципів організації та діяльності політичної системи, реальної дії політичних прав і свобод громадян. Для цього держава наділена вельми широкою правочинністю, а саме:

- установлює правовий режим організації та діяльності політичної системи;

- здійснює реєстрацію політичних партій, громадських організацій та об’єднань;

- залучає до участі в управлінні державними справами громадські організації та об’єднання, політичні партії, трудові колективи;

- здійснює контроль за діяльністю політичних партій та інших елементів політичної системи;

- застосовує заходи державного примусу в разі пору­шення законності.

Держава займає центральну, провiдну позицiю в полiтичнiй системi суспiльства, оскільки вона:

- виступає як єдиний офiцiйний представник усього народу, об’єднаного в територiальних межах за ознакою громадянства;

- є єдиним носiєм суверенiтету;

- має спецiальний апарат (публiчну владу), призначений для управління суспiльством;

- має силовi структури (збройнi сили, мiлiцiю, службу безпеки тощо);

- має специфiчний набiр матерiальних цiнностей (дер­жавна власнiсть, бюджет, валюта тощо).

Таким чином, поняття держава та полiтична система суспiльства спiввiдносяться як частина i цiле.

(Див. докладніше: Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 217 – 223; Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. д. ю. н., проф. В.Д. Пе­ревалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 110 – 113.)

 

 

Питання та завдання для самоконтролю

 

1. Поясніть, як співвідносяться поняття "держава" та "політична система"?

2. Чим зумовлюється центральне місце держави в політичній системі суспільства?

 

 

§ 28. Громадянське суспiльство:

Громадянське суспiльство–це сукупнiсть моральних, сiмейних, релiгiйних, нацiональних, соцiально-економiч­них вiдносин та iнститутiв, за допомогою яких задо­вольняються iнтереси iндивiдiв та їх груп.

Це система суспiльних неполiтичних вiдносин, органi­зацiя сiм’ї, соцiальних груп, узагалi форми та способи життєдiяльностi суспiльства й людини. Демократичне гро­мадянське суспiльство – це суспiльство, де людині закон ґарантує вiльний вибiр її економiчного, полiтичного буття, утверджує загальнi права людини, де немає моно­полiй однiєї iдеологiї, одного свiтогляду, де панує свобода совiстi.Економiчною основою громадянського суспiльства є ба­гатоукладна економiка з рiзноманiтними формами влас­ностi та вреґульованими ринковими вiдносинами, що сприяє винахідливості, дiловiй активностi й економiчнiй незалежностi громадянина вiд держави.

У полiтичному життi громадянське суспiльство за­безпечує всiм громадянам доступ до участi в державних i громадських справах. У ньому держава та громадяни пов’язанi взаємовiдповiдальнiстю при безумовному вер­ховенствi демократично прийнятого закону, де реалi­зованi права людини на рiвнi мiжнародно визнаних норм. А саме:

- виключена будь-яка дискримiнацiя за нацiонально-етнiчними, полiтичними, релiгiйними, статевовiковими ознаками;

- надiйний законодавчий захист особи та гiдностi гро­мадянина (недоторканнiсть його житла, майна, свобода вибору професiї, визначення мiсця проживання, виїзду та в’їзду в країну, таємниця листування й телефонних перего­ворiв, свобода слова, друку й iнформацiї);

- має мiсце вiльне самовизначення людини в її свiто­глядi та духовних iнтересах;

- здiйснюється всебiчний захист громадянських прав з боку судових органів і громадських органiзацiй;

- самокерованiсть;

- конкуренцiя структур i рiзних груп людей, що утво­рюють суспільство.

(Див. докладніше: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 2004. – С. 104 – 114.)

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття "громадянське суспільст­во".

2. У чому полягають економічна та політична основи громадянського суспільства?

3. У чому полягає відмінність громадянського суспільст­ва від держави?

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 146; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.