Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання. Міжособистісні конфлікти

Міжособистісні конфлікти

1. Особливості та причини конфліктів в міжособистісному спілкуванні.

2. Сфери прояву міжособистісних конфліктів.

3. Управління міжособистісним конфліктом.

4. Тактики та стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.

5.1. Основні теоретичні положення

Міжособистісний конфлікт – це зіткнення між окремими індивідами в процесі їх соціальної і психологічної взаємодії. Конфлікти цього типу виникають на кожному кроці і з самих різних приводів. Такі протистояння можуть відбуватися в різних сферах суспільного життя: побутовій, економічній, політичній та ін. Причини, які приводять до виникнення міжособистісного конфлікту, також можуть бути найрізноманітнішими: об’єктивними, тобто не залежними від волі і свідомості людей, і суб’єктивними, залежними від людини; матеріальними і ідеальними, тимчасовими і постійними і т.д.

У будь-якому міжособистісному конфлікті велике значення мають індивідуальні якості людей, їх психічні, соціально-психологічні і етичні особливості. В зв’язку з цим часто говорять про міжособистісну сумісність або несумісність людей, яка грає важливу роль в міжособистісному спілкуванні.

Міжособистісні конфлікти мають свої особливості.

1. В міжособистісних конфліктах протистояння людей відбувається безпосередньо, “тут і тепер”, на ґрунті зіткнення мотивів.

2. Міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційною напруженістю.

3. Міжособистісні конфлікти є своєрідним “полігоном” для перевірки характерів, темпераментів, здібностей, інтелекту, волі та інших індивідуально-психологічних властивостей особистості.

4. Міжособистісні конфлікти стосуються не тільки безпосередніх конфліктантів, але й людей, які пов’язані з ними або службовими або особистісними стосунками.

Причини і фактори міжособистісних конфліктів за В.Лінкольном.

1) інформаційні фактори – неприйнятність інформації для однієї із сторін;

2) поведінкові фактори – грубість, нетактовність і т. ін.;

3) фактори стосунків – незадоволеність від взаємодії між сторонами;

4) ціннісні фактори – протилежність принципів поведінки;

5) структурні фактори – відносно стабільні об’єктивні обставини, які важко піддаються змінам.

Сфери прояву міжособистісних конфліктів наступні.

1. Колектив (організація) – між керівником і підлеглим, між працівниками одного рангу: службові, позаслужбові;

2. Сім’я – подружні конфлікти, між батьками і дітьми, між подружжям і родичами;

3. Суспільство (заклади соціальної сфери; державні заклади; вулиця; транспорт) – між громадянином і суспільством, між громадянином і чиновником та інше.

Існують наступні принципові можливості управління міжособистісними конфліктами.1) Профілактика та прогнозування конфлікту – вивчення індивідуально-психологічних властивостей людей, аналіз ранніх симптомів прихованого конфлікту (обмеження стосунків, підкреслено-офіційна форма спілкування, критичні висловлювання та інше).

2) Попередження конфлікту – застосування заходів для нейтралізації конфлікту: педагогічних (бесіда, роз’яснення, формування культури міжособистісних стосунків) та адміністративних (зміна умов праці, переведення конфліктантів в різні місця праці і т. ін).

3) Регулювання конфлікту – отримання визнання конфліктуючими сторонами реальності конфлікту, дотримання коректності поведінки у взаємостосунках, обмеження числа учасників конфлікту.

4) Вирішення конфлікту.

В літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і конформістську. Кожна з цих моделей зумовлена образом конфліктної ситуації, цінністю міжособистісних стосунків і індивідуально-психологічними властивостями суб’єктів конфліктної взаємодії. Моделі поведінки відображають установки учасників конфлікту щодо динаміки і методу вирішення конфлікту.

1. Конструктивна модель поведінки характеризується намаганням владнати конфлікт, знайти оптимальне рішення, доброзичливим ставленням до суперника, відкритістю, чесністю, небагатослівністю і лаконічністю у спілкуванні.

2. Деструктивна модель поведінки характеризується намаганням розширити і загострити конфлікт, принизити та негативно оцінити партнера, недовірою та порушенням етики у спілкуванні.

3. Конформістська модель поведінки характеризується пасивністю, схильністю поступатися, непослідовністю в оцінках, поведінці і думках, відходом від вирішення гострих питань.

На побутовому рівні розглядають три типи поведінки в конфлікті. Для першого характерним гаслом поведінки є твердження – “кращий захист – напад”. Для іншого типу – “краще поганий мир, ніж хороша війна”; для третього – “хай думає, що він переміг”.

Конфлікт протікає по-різному залежно від типів втягнутих у нього осіб. Деякі фахівці вважають, що існує універсально конфліктний тип особи, для якої стан конфронтації і протиборства так само природній, як для іншої – мирне існування. Це так звані “склочники”, “злі демони”. Їм протистоять “антисклочники”, для яких важливо розряджати будь-які напружені стосунки між людьми. І якщо склочник спеціалізується на роздуванні, то антисклочник – на погашенні, примиренні будь-якими шляхами сварок, конфліктів.

Для опису типів поведінки людей в конфліктах К.Томас застосував двовимірну модель регулювання конфліктів, в основу якої покладені:

1) кооперація, пов’язана з увагою людини до інтересів інших людей, залучених в ситуацію;

2) настирливість, непоступливість, для якої характерним є акцент на власних інтересах чи на інтересах справи.

На основі цієї двовимірної моделі утворюються п’ять стратегій поведінки і виходу з конфліктів:

1. Суперництво, змагання (конкуренція) – прагнення добитися реалізації власних інтересів і цілей, всупереч інтересам іншого.

2. Пристосування – принесення в жертву власних інтересів заради збереження стосунків з іншим.

3. Уникання – відсутність прагнення до кооперації і відсутність тенденції до досягнення власних цілей.

4. Компроміс – угода на основі взаємних поступок; пропозиція варіанту “середнього рішення”, яке знімає суперечність.

5. Співпраця – вироблення альтернативного рішення, яке повністю задовольняє інтереси обох сторін.

5.2. Контрольні питання

1. Опишіть особливості міжособистісного конфлікту.

2. В яких сферах життєдіяльності проявляються міжособистісні конфлікти?

3. Що може бути причиною міжособистісних конфліктів в організації, сім’ї, суспільстві?

4. Які існують можливості управління міжособистісними конфліктами?

5. В чому полягає зміст управлінської діяльності по прогнозуванню і попередженню конфліктів?

6. В чому полягає зміст управлінської діяльності по регулюванню і вирішенню конфліктів?

7. Дайте характеристику причин і факторів міжособистісних конфліктів за В.Лінкольном?

8. Які існують моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації?

9. Опишіть типи поведінки людей в конфліктах за К.Томасом.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.