Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І рівень. 1. Філософсько-педагогічні ідеї в Києво-Могилянській академії

Варіант № 7

ІІІ РІВЕНЬ

ІІ РІВЕНЬ

І рівень

Варіант № 6

ІІІ РІВЕНЬ

ІІ РІВЕНЬ

1. Філософсько-педагогічні ідеї в Києво-Могилянській академії.

2. Завдання філософії освіти.

3. Гуманізація сучасної освіти.

 

1. Прокоментуйте заклики Руссо: «Будь людиною!» і Локка: «Виховайте джентльмена!» Чи втратили вони сьогодні значимість в освітній практиці і в суспільному житті?

2. Чи актуальним є протиставлення Ч.Сноу двох культур в європейській культурі другої половини XX ст.

 

 

 

1. Необхідність гармонії розуму, добра, краси відстоював:

а) Геракліт;

б) Сократ;

в) Діоген.

 

2. Хто з філософів 18ст. написав трактат «Про розум»:

а) Гельвецій;

б) Локк;

в) Дідро.

 

3. Індивідуальне учнівство домінувало в:

а) ремісництві;

б) політехнічній школі;

в) університеті.

 

4. Кому належить вислів: «Знання – це сила»:

а) Платону;

б) Бекону;

в) Декарту.

 

5. Розуміння освіти як сходження індивіда до всезагального досвіду і знання є характерними для:

а) Канта;

б) Гегеля;

в) Фейєрбаха.

 

6. Філософсько-педагогічні погляди Арістотеля мали спрямованість:

а) евдемоністичну;

б) гедоністичну;

в) егоїстичну.

 

7. Кому належить заклик «Нічого занадто!»:

а) Арістотелю;

б) Марксу;

в) Камю.

 

8. Острозька школа ставила своїм завданням боротися з:

а) латиною та унією;

б) православ’ям;

в) язичництвом.

 

9. Ідея зближення освіти, виховання і життя належить:

а) Августину;

б) Дьюі;

в) Дамаскіну.

 

10. Основна чеснота людини за Платоном:

а) мудрість;

б) хоробрість;

в) поміркованість.

 

1. Що таке тривіум і квадрі ум як історичні форми шкільної полідисциплінарності

2. В чому полягала ідея естетизму як основа античного виховного ідеалу.

3. Освіта як предмет філософської рефлексії.

 

1. Охарактеризуйте співвідношення і взаємозв’язок культури, філософії, науки і освіти.

2. прокоментуйте протистояння науково-технічного (сцієнтичного) та гуманітарного (антисцієнтичного) підходів до освіти в межах некласичної філософії.

 

 

 

1. Людина в системі освіти:

а) суб’єкт;

б) об’єкт;

в) суб’єкт і об’єкт.

 

2. Ідеалопокладаючою функцією освіти є:

а) відбір найбільш талановитих;

б) формування у молодого покоління настанов, життєвих ідеалів;

в) підготовка до виконання виробничих операцій.

 

3. Основа особистості закладена в:

а) генетичних програмах;

б) акті божого творіння;

в) системі діяльності і спілкування.

 

4. Освіта – це:

а) виховний процес;б) соціокультурний процес;

в) здобуття професійних навичок.

 

5. Освіта буває:

а) суто формальною;

б) формальною і неформальною;

в) суто неформальною.

 

6. Сучасна школа повинна:

а) навчити мислити, сформувати творчу особистість;

б) допомогти знайти певний фах;

в) розвивати пам’ять, навчити читати і писати.

 

7. Селективною функцією освіти є:

а) трансляція і розповсюдження культури у суспільстві;

б) відбір найбільш талановитих;

в) формування у молоді ідеалів.

 

8. Централізована система освіти призводить до:

а) сурової регламентації навчання;

б) демократизму;

в) дилетантизму.

 

9. Небажання молодої людини брати на себе обов’язки і відповідальність:

а) інфантилізм;

б) бюрократизм;

в) снобізм.

 

10. Прийняття людиною норм і цінностей, включення їх у внутрішній світ людини:

а) адаптація;

б) інтеріоризація.

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 660; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.