Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Експеримент – це цілеспрямований, активний, контрольований вплив дослідника на досліджуваний об’єкт з метою виявлення й вивчення його властивостей та характеристики
Читайте также:
 1. IV етап. Комп'ютерний експеримент
 2. Абстрагування як перехід від чуттєвого сприйняття конкретних об’єктів до абстрактних уявлень про них, відтворених у мисленні
 3. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 4. Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу торговельних підприємств
 5. Аналіз впливу стану та еф. Використання мат – техн. Бази роздрібної торгівлі на зміну обсягу товарообороту.
 6. Анізотропія і симетрія зовнішньої форми, фізичних властивостей та структури кристалів.
 7. Аэродинамические характеристики вентиляторов
 8. В чому полягає відмінність підходів логіки, психології і філософії до вивчення мислення?
 9. В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?
 10. Вакуумні індикаторні прилади. Конструкція, характеристики, принцип дії.
 11. Вибір теми та об’єкту курсової роботи
 12. Вибір теми та об’єкту курсової роботи

Експеримент — більш складний метод емпіричного пізнання порівняно зі спостереженням. Він передбачає активний, цілеспрямований і чітко контрольований вплив дослідника на досліджуваний об’єкт з метою виявлення й вивчення тих чи інших його сторін, властивостей, зв’язків. Водночас експериментатор може змінювати досліджуваний об’єкт, створювати штучні умови для його вивчення, втручатися у природний перебіг процесів.

Складовими частинами експерименту є також інші методи емпіричного дослідження (спостереження, вимірювання). Водночас він має важливі, властиві тільки йому особливості.

По-перше, експеримент дає змогу вивчати об’єкт в “очищеному” вигляді, тобто усувати різні побічні чинники, нашарування, які ускладнюють процес дослідження. Наприклад, проведення деяких експериментів неможливе без спеціально обладнаних приміщень, захищених (екранованих) від зовнішніх електромагнітних впливів на досліджуваний об’єкт.

По-друге, у ході експерименту об’єкт може перебувати у штучних, певною мірою, екстремальних умовах, тобто вивчатися при наднизьких температурах, при надзвичайно високих тисках або, навпаки, у вакуумі, у середовищі з величезною напруженістю електромагнітного поля й т.п. За таких штучно створених умов вдається виявити дивні, часом несподівані властивості об’єктів і тим самим глибше осягнути їхню сутність.

По-третє, вивчаючи який-небудь процес, експериментатор може втручатися в нього, активно впливати на його перебіг. Як зазначав академік І. П. Павлов, “дослід неначе бере явища у свої руки й вдається то до одного, то до іншого, й у такий спосіб у штучних, спрощених комбінаціях виявляє справжній зв’язок між явищами. Інакше кажучи, спостереження збирає те, що йому пропонує природа, дослід же бере від природи те, що хоче”.

По-четверте, важливою перевагою багатьох експериментів є їх відтворюваність. Це означає, що умови експерименту, а відповідно й проведені при цьому спостереження, вимірювання можна відтворити стільки разів, скільки це необхідно для одержання достовірних результатів.

Підготовка і проведення експерименту потребують дотримання ряду умов. Так, науковий експеримент:

· ніколи не ставиться навмання, а передбачає наявність чітко сформульованої мети дослідження;

· не проводиться “наосліп”, завжди базується на якихось вихідних теоретичних положеннях;

· не здійснюється безпланово, хаотично; попередньо дослідник складає план його проведення;

· передбачає певний, необхідний для його реалізації, рівень розвитку технічних засобів пізнання;

· повинен проводитися людьми, які мають досить високу кваліфікацію.

Тільки сукупність усіх цих умов визначає успіх експериментальних досліджень.Залежно від характеру проблем, які розв’язуються в ході експериментів, останні, поділяються на дослідницькі й перевірні.

Дослідницькі експерименти дають можливість виявити в об’єкті нові, невідомі властивості. Результатом таких експериментів є висновки, що не випливають із попередніх знань про об’єкт дослідження.

Перевірні експерименти важливі для перевірки, підтвердження тих чи інших теоретичних побудов. Так, існування цілого ряду елементарних частинок (позитрона, нейтрино й ін.) було спочатку передбачено теоретично, і лише пізніше вони були виявлені експериментальним шляхом.

Беручи до уваги методику проведення й одержання результатів, експерименти можна розділити на якісні й кількісні. Якісні експерименти мають пошуковий характер і не дають можливості одержати певні кількісні співвідношення. Вони допомагають лише виявити дію тих чи інших чинників на досліджуване явище. Кількісні експерименти спрямовані на встановлення точних кількісних залежностей у досліджуваному явищі. У реальній практиці експериментального дослідження обидва зазначених типи експериментів реалізуються, як правило, у вигляді послідовних етапів розвитку пізнання.

Залежно від галузі наукового знання, де застосовується експериментальний метод дослідження, розрізняють природничонауковий, прикладний (у технічних науках, у сільськогосподарській науці й т.д).) і соціально-економічний експерименти.

Завершуючи огляд експериментального методу дослідження, слід звернути увагу на ще одну дуже важливу проблему — планування експерименту. До першої половині 20 століття всі експериментальні дослідження зводилися до проведення так званого однофакторного експерименту, коли змінювався якийсь один фактор досліджуваного процесу, а всі інші залишалися незмінними. Але розвиток науки настійно потребував дослідження процесів, які залежать від великої кількості мінливих чинників. Використання в цьому випадку методики однофакторного експерименту не мало сенсу, оскільки передбачало проведення астрономічної кількості дослідів.

На початку 20-х років XX століття англійський статистик Р. Фішер уперше розробив і довів доцільність методу одночасного варіювання всіх чинників, які впливають на результати експериментальних досліджень у сфері прикладних наук. Але лише через три десятиліття ця робота Фішера знайшла практичне застосування. У 1951 році Бокс та Уїлсон розробили метод, згідно з яким дослідник повинен проводити невеликі послідовні серії дослідів, варіюючи в кожній із цих серій за певними правилами всі фактори. До того ж здійснюються зазначені серії таким чином, щоб після математичної обробки попередньої серії можна було вибрати (спланувати) умови проведення наступного етапу, що в кінцевому підсумку дасть змогу визначити область оптимуму.

Після зазначеної роботи Бокса та Уїлсона з’явилося ще багато робіт на цю ж тему, у яких пропонувалися й інші методики. Досягнуті успіхи в теоретичній розробці й практичному застосуванні планування експерименту в наукових дослідженнях привели до появи нової дисципліни — математичної теорії експерименту. Ця теорія спрямована на одержання достовірного результату експериментального дослідження з мінімальними затратами праці, часу й засобів. У підсумку — оптимізація роботи експериментатора й водночас висока якість експериментальних досліджень. А “висока якість експерименту, як підкреслював академік П. Л. Капіца – є необхідною умовою здорового розвитку науки”.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 312; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV етап. Комп'ютерний експеримент
 2. Абстрагування як перехід від чуттєвого сприйняття конкретних об’єктів до абстрактних уявлень про них, відтворених у мисленні
 3. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 4. Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу торговельних підприємств
 5. Аналіз впливу стану та еф. Використання мат – техн. Бази роздрібної торгівлі на зміну обсягу товарообороту.
 6. Анізотропія і симетрія зовнішньої форми, фізичних властивостей та структури кристалів.
 7. Аэродинамические характеристики вентиляторов
 8. В чому полягає відмінність підходів логіки, психології і філософії до вивчення мислення?
 9. В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?
 10. Вакуумні індикаторні прилади. Конструкція, характеристики, принцип дії.
 11. Вибір теми та об’єкту курсової роботи
 12. Вибір теми та об’єкту курсової роботи
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.217.80
Генерация страницы за: 0.002 сек.