Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз виробництва та реалізації продукції
Читайте также:
 1. III. Нормування оборотних коштів для створення запасів го­тової продукції
 2. SWОТ-аналіз підприємства
 3. Абстрактний аналіз цифрових автоматів. Автомати Милі і Мура.
 4. Автоматизація ділянки виробництва.
 5. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 6. Аналіз Cash-Flow[1].
 7. Аналіз беззбитковості (CVP-аналіз).
 8. Аналіз валового прибутку від реалізації товарів (реалізованих торговельних націнок) підприємства роздрібної торгівлі
 9. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 10. Аналіз використання основних фондів
 11. Аналіз використання сировини і матеріалів на промисловому підприємстві
 12. Аналіз використання фонду оплати праці

Методика здійснення аналізу ділової активності підприємства

В умовах ринкової економіки, основною ознакою якої с кой курентна боротьба, пріоритетними завданнями підприємницьких структур є підвищення якості продукції, розширення існуючих та пошук нових ринків збуту, впровадження ресурсозберігаючих технологій, вишукування можливостей гнучкого маневрування ресурсами при зміні кон'юнктури ринку тощо. Усі ці заходи дають змогу підприємству отримати високі кінцеві результати виробничо-господарської діяльності, забезпечити стрімкий соціально-економічний розвиток, зміцнити фінансовий стан та рин­кову позицію і, отже, досягти високого рівня ділової активності.

Проте виконання окреслених завдань потребує значних фінансових ресурсів, у структурі джерел формування яких прибуток займає провідне місце. Саме тому головним етапом аналітичної роботи, пов'язаної з оцінкою ділової активності, є дослідження факторів, які впливають на прибуток: обсягів реалізації і собівар­тості продукції.

Основними завданнями аналізу виробництва і реалізації про­дукції є:

73.оцінка ступеня виконання плану реалізації продукції та ви­робничої програми;

74.оцінка динаміки випуску і реалізації продукції;

75.визначення впливу різних факторів на зміни величини цих показників;

76.кількісна оцінка резервів зростання випуску та реалізації продукції.

Обсяг виробництва продукції оцінюється за допомогою нату­ральних, умовно-натуральних і вартісних показників. Так, обсяг виробництва характеризується валовою і чистою продукцією, об­сяг випуску — готовою та товарною продукцією, обсяг реалізації — відвантаженою та реалізованою продукцією. Найважливішими показниками обсягу продукції, робіт і послуг є: у будівництві — товарна будівельна продукція, обсяг будівельно-монтажних ро­біт; на транспорті — вантажооборот, обсяг перевезень вантажів і пасажирів, у торгівлі — товарообіг.

Валова продукція — це готова продукція, напівфабрикати, ін­струменти, прилади, роботи (послуги), що реалізовані на сторо­ну, разом із змінами залишків незавершеного виробництва за пе­ріод.

Готова продукція — це вироби, які є закінченими з погляду виробничого циклу та виготовлені для реалізації зовнішнім спо­живачам. Готова продукція є часткою товарної продукції.

Товарна продукція — це вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та для внутрішнього спожи­вання на самому підприємстві.

Реалізована продукція — це відвантажена і сплачена покуп­цями продукція.

Аналіз динаміки обсягу випуску та реалізації продукції здійс­нюється за допомогою базисних, ланцюгових та середньорічних темпів зростання (приросту) (табл. 10.4).З табл. 10.4 видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 15,2 %, а обсяг реалізації — на 11,6 %. Результати зістав­лення темпових показників зростання обсягів виробництва продукції з аналогічними показниками обсягів її реалізації свід­чать, що за період, який досліджується, вони приблизно збігалися і тільки в 2-му та останньому роках значно відрізнялися один від одного. Так, за результатами 2-го року на підприємст­ві темпи реалізації продукції перевищували темп її виробницт­ва. Причинами, що зумовили виникнення такої ситуації, могли бути:

а) впровадження в попередньому періоді нової продукції, етап зростання якої збігався з 2-м роком періоду, що досліджу­вався;

б) освоєння нових ринків збуту, де попит на продукцію достат­ньо високий, у результаті чого була реалізована не тільки виготов­лена в певному році продукція, а й її залишки, накопичені в по­передньому році.

За останній рік ситуація кардинально змінилася і темпи зрос­тання виробництва значно перевищували темпи реалізації, що призвело до збільшення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства та несплаченої продукції.

Середньорічний темп зростання (приросту) виробництва та реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій.

Аналіз обсягів виробництва та реалізації здійснюється у вар­тісних і натуральних показниках. Порівняння темпів зростан­ня цих показників дає змогу виділити основні фактори, що впливають на оціночні показники. При цьому можливі такі ва­ріанти:

77.темпи зростання вартісних показників вищі, ніж темпи зрос­тання натуральних. У цьому випадку зміна обсягів продукції зу­мовлена переважно зростанням цін;

78.темпи зростання натуральних показників вищі, ніж темпи зростання вартісних. У цьому разі зміна обсягів продукції викли­кана зростанням кількості виробленої реалізованої продукції.

Доповнює та поглиблює аналіз оцінка ступеня виконання пла­ну виробництва та реалізації продукції.

У процесі оцінки виявляють причини та наслідки розбіжнос­тей між фактичними та плановими показниками.

Так, у разі, якщо фактичний обсяг виробництва менший за плановий, підприємство не виконує договірних зобов'язань з об­сягу реалізації продукції. Причинами виникнення такої ситуації можуть бути велика кількість бракованої продукції, використан­ня основних засобів не на повну потужність, простої обладнання, нестача сировини, матеріалів тощо.

У випадку, коли фактичні обсяги виробництва перевищують обсяги реалізації, на підприємстві накопичуються понаднормативні запаси нереалізованої продукції. Основними причинами виник­нення такої ситуації можуть бути низька якість продукції, невід­повідність обсягів виробництва місткості ринку, вибір неефекти­вних форм і методів просування товарів.

У процесі аналітичних процедур оцінюються наслідки таких ситуацій для підприємства. У першому випадку — це штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань, у другому — ви­никнення витрат, пов'язаних з наявними понаднормативними запасами: зростання складських витрат, податку на майно, уповільнення оборотності оборотних коштів, омертвіння капі­талу в запасах.

Отже, аналіз виконання плану виробництва та реалізації про­дукції спрямований на виявлення причин неефективного викорис­тання виробничого потенціалу.

Вивчивши динаміку виконання плану з виробництва та реалі­зації продукції, необхідно визначити фактори, що впливають на зміни їх обсягу.

Виробництво і реалізація — найважливіші функції підприємс­тва, хоча показники, що визначають ці аспекти ринкової актив­ності, суттєво відрізняються. Під результатом виробництва розу­міють продукцію, яка підготовлена до реалізації, а під результа­том реалізації — продукцію, яка знайшла свого покупця, тобто відвантажена й сплачена останнім. Саме цим пояснюється неіден-тичність результатів аналізу виробничої й збутової діяльності підприємства.

Однак незважаючи на те, що виробництво та реалізація — це різні види діяльності, між ними існує тісний зв'язок: підприємст­во не може здійснювати реалізацію, якщо не виготовляє продук­цію, і навпаки, якщо підприємство з будь-яких причин зазнає труднощів з реалізацією продукції, то в нього виникають проб­леми з подальшим її виробництвом. Отже, прямий і зворотний зв'язки між виробництвом і реалізацією існують протягом трива­лого відрізку часу, за який капітал обертається кілька разів. Якщо взяти до уваги тільки один виробничо-комерційний цикл, то збе­рігається тільки пряма залежність — залежність обсягів реаліза­ції від обсягів виробництва.

Отже, враховуючи характер зв'язку, який існує між вироб­ництвом і реалізацією продукції в коротко- та довгостроковій перспективі, у системі факторного аналізу результативним показником є обсяг реалізації продукції, а факторним — обсяг виробництва та зміни залишків нереалізованої продукції (рис. 10.4).

 

Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції. Якщо виручку на підприємстві визначають по відвантаженні то варної продукції, то баланс товарної продукції буде таким:

ГПП + ТП = РП + ГПК.

Звідси РП = ГПп + ТП — ГПК,

де ГПп, ГПК — залишки готової продукції на складах відповід­но на початок і кінець періоду; ТП — вартість випуску товар­ної продукції; РП — обсяг реалізації продукції за звітний пе­ріод.

Якщо виручку визначають після сплати відвантаженої продук­ції, то товарний баланс можна записати так:

ГПП + ТП + ВТП = РП + ВТК + ГПК.

Звідси РП = ГПП + ТП + ВТП - ВТК - ГПК,

де ВТП, ВТК — залишки відвантаженої продукції на початок і кі­нець періоду.

Розрахунок впливу факторів на обсяг реалізації продукції здійснюється порівнянням фактичних рівнів факторних показни­ків з плановими та визначенням абсолютних і відносних прирос­тів кожного з них. Для вивчення впливу цих факторів аналізують баланс товарної продукції (табл. 10.5).

З табл. 10.5 видно, що план реалізації продукції перевиконано за рахунок збільшення її випуску та понадпланових залишків то­варів, відвантажених покупцям на початок періоду. Негативний вплив на обсяг продажу справили такі фактори: збільшення за­лишків готової продукції на складах підприємства, а також ріст залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які ще не надійшла на поточний рахунок. Тому в процесі аналізу потріб­но виявити причини утворення понадпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями та розробити конкретні заходи, спрямовані на підвищення інтенсивності продажу й отримання виручки.

Крім розглянутих вище факторів, під впливом яких відбуваються зміни обсягів реалізації, необхідно також ураховувати;

66)зміни кількості реалізованої продукції;

67)зміни ціни реалізації.

Якщо виручку Vр подати як добуток ціни р і кількості реалізованої продукції q, то її величина за базисний (плановий) та за звітний періоди дорівнюватиме:


Виходячи з цього розрахунок впливу першого фактора (при незмінних цінах) на зміну виручки від реалізації здійснюється так;


Розрахунок впливу зміни ціни реалізації (при незмінній кількості проданої продукції) на зміну виручки виконують за таким алгоритмом:

Враховуючи те, що визначальною умовою реалізації є вироб­ництво, особливу увагу приділяють факторам, що впливають на обсяг виробництва продукції. їх можна об'єднати в три групи:

• забезпеченість підприємства основними засобами та ефек­тивне їх використання;

• забезпеченість підприємства сировиною і матеріалами та ефективність їх використання;

• забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефек­тивність їх використання.

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг виробленої та ре­алізованої продукції здійснюють використовуючи один із прийо­мів детермінованого аналізу факторних систем. Виходячи з при­чин зміни середньорічного виробітку, фондо- та матеріаловіддачі, розраховують їх вплив на випуск / реалізацію продукції множенням їх приросту за рахунок і-го фактора на фактичні чи­сельність персоналу, середньорічну вартість основних виробни­чих засобів і суму спожитих матеріальних ресурсів.

Основні джерела резервів збільшення випуску та реалізації продукції наведено на рис. 10.5.


Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 3669; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.