Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРИМІТКА 24. ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПРОМІНВЕСТБАНКУ ЗА 2006 Р

ПРИМІТКА 23. ЗАГАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ПРОМІНВЕСТБАНКУ ЗА2006 Р.

ПРИМІТКА 20. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ ПРОМІНВЕСТБАНКУ ЗА 2006 Р.

 

РЯ­ДОК Найменування статті Звітний рік Попередній рік
  Процентні витрати:    
За коштами, що отримані від банків 17 537
За коштами, що отримані від клієнтів 1 062 521 783 556
За коштами небанківських фінансових установ 15 675 12 604
За цінними паперами власного боргу
Інші
Усього 1 101 387 804 562

Таблиця 10.6

 

Ря­док Найменування статті Звітний рік Попередній рік
Адміністративні витрати 106 755
Амортизація (примітка 9) 93 661 101 826
Збиток від вибуття основних засобів та не­матеріальних активів
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 49 709 40 209
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 51 375 37 429
Інші 23 058* 19 684
Усього 348 901 305 903

* — витрати на спонсорство та доброчинність — 12 208 тис. грн, інші адміністрати­вні витрати — 10 850 тис. грн.

До них належать витрати:

• на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціа­льне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додат­кові виплати, премії, навчання тощо) (табл. 10.7);


• амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування),

• інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо);

• гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо);

• витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо);

• сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім пода­тку на прибуток;

• інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

Таблиця 10.7

 

РЯ­ДОК Найменування статті Звітний рік Попередній рік
Заробітна плата 276 802 215 686
Внески, збори на обов'язкове державне, пенсійне та соціальне страхування 111 793 87 784
Витрати на підготовку кадрів
Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників
Інші витрати на персонал 131 387* 99 101
Усього 520 310 402 947
  Середня кількість працівників протягом року 12 451 12 033

* — матеріальна допомога та інші соціальні виплати — 10 345 тис. грн, винагороди за підсумками роботи за рік — 51 382 тис. грн, разові премії — 42 735 тис. грн, надбавка за вислугу років — 26 803 тис. грн, інші — 122 тис. грн.Витрати на формування спеціальних резервів банку — це ви­трати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів (табл. 10.8).

Основні напрями аналізу витрат:

• оцінка рівня всіх та окремих видів витрат і їх динаміки;

• структурний аналіз витрат;

• оцінка загального рівня витрат.

Про обсяг витрат (сукупних та окремих) неможливо судити лише за абсолютною їх величиною і темпами приросту. Адже з розвитком банку збільшуються його активи, закономірно наро­щується й абсолютна величина активів.


Таблиця 10.8

ПРИМІТКА 25. ЧИСТ І ВИТРАТІ НА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ

 

Ря­док Найменування статті Звітний рік Попере­дній рік
Кошти в інших банках (примітки 3, 11)
1.1 Відрахування до резерву 18 746
1.2 Повернення списаних активів
Усього 18 746
  Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 6)    
2.1 Відрахування до резерву (333 269) (275 578)
2.2 Повернення списаних активів
Усього (333 029) (274 487)
Цінні папери в портфелі банку на продам: (примітки 2, 5)
3.1 Відрахування до резерву під знецінення (6954)
3.2 Повернення списаних активів
Усього (6954)
  Цінні папери в портфелі банку до погашення (примітки 2, 7)    
4.1 Відрахування до резерву під знецінення (53)
4.2 Повернення списаних активів
Усього (53)
Дебіторська заборгованість за операціями банку (примітка 11)
5.1 Відрахування до резерву 21 989 (11 004)
5.2 Повернення списаних активів
Усього 21 989 (11 004)
Нараховані доходи (примітка 10)
6.1 Відрахування до резерву (8985)
6.2 Повернення списаної заборгованості 51 488
Усього (7189)
Резерви під інші активи (зазначити, які саме) (1272) (589)
Повернення списаних інших активів
Усього (1272) (542)
Усього витрат (240 840) (292 556)

Тому, щоб з'ясувати тенденції зміни окремих видів витрат, використовують відносний показник

(10.1)

На основі його динаміки можна зробити висновок щодо зрос­тання чи скорочення витрат та їх обґрунтованості.

Як правило, у структурі витрат найбільшу питому вагу мають процентні витрати. Проте, за критеріями Світового банку, слід приділяти значну увагу також іншим небанківським операційним витратам.

Зрозуміти структуру витрат банку важливо й для того, щоб оцінити рівень розподілу трудових ресурсів і характер його дія­льності. Наприклад, якщо установа робить ставку на платні по­слуги, такі, як консультації щодо складання та заповнення акре­дитивів, і стосовно іноземної валюти, — то операційні витрати у процентному відношенні до активів, які приносять дохід, у такої установи будуть вищими, ніж у іншої, націленої лише на оптове кредитування великих позичальників.

Визначивши процентні витрати і підпроцентні зобов'язання, можемо обчислити середню сплачену процентну ставку за фор­мулою (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

 

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА ДЕЯКИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМІНВЕСТБАНКУ ЗА 2006 Р ,%
Ря­док Найменування статті Гривні USD EUR RUB
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
Кошти банків 7,0 3,9 0,1
У тому числі кредити, отримані від НБУ
Кошти клієнтів 8,7 5,6 6,6 1,4
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 12,7
Боргові цінні папери, емітовані ба­нком

Повніше проаналізувати доходи і витрати дає змогу коефіці­єнт дієздатності, який є прогнозним інструментом для оцінки стабільної діяльності банку. Для життєздатності банку необхідно, щоб операційні та інвестиційні витрати покривалися за рахунок доходів від усіх операцій.

Оптимальне значення цього показника не повинно перевищу­вати 0,95, тобто сума витрат банку має становити щонайбільше 95 % від його доходів.

10.4. Прикладний аспект аналізу доходів і витрат банку

Абсолютний розмір поточного прибутку (табл. 10.11) — один із найголовніших показників діяльності будь-якого суб'єкта підприємництва.

За результатами 2006 р. абсолютна більшість вітчизня­них банків мала додатне значення цього показника, поточ­ні збитки зафіксовано лише у шести банків. По банківській системі в цілому прибуток за минулий рік дорівнював 4,1 млрд грн.

Аналіз різних складових доходів і витрат банківської установи дає змогу описати її фінансовий стан, прибутковість, рентабель­ність, масштаб операцій порівняно з конкурентами, основні на­прями діяльності, схильність до економії, ставлення до персона­лу, якість кредитного портфеля, міру участі банку у формуванні податкових надходжень до бюджету.

Цей перелік далеко не повний, проте і він переконливо дово­дить, що аналіз структури банківських доходів і витрат є необ­хідною передумовою для визначення доцільності й безпеки спів­праці з тим чи іншим банком з боку потенційних клієнтів, інвесторів, вкладників, інших банківських установ. Табл. 10.12 відображає загальну статистику доходів, витрат і прибутку бан­ківської системи України в цілому.


Таблиця 10.11

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 264; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации
 2. I. 2. Обеспечение компетентности персонала, развитость индустрии совершенствования менеджмента.
 3. IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
 4. IV. Должности учебно-вспомогательного персонала
 5. N) стандартные механизмы заключения контрактов с национальным и иностранным персоналом.
 6. XIX. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала
 7. XVIII. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях
 8. Алгоритм действий должностных лиц и персонала при возникновении пожара
 9. Анонимность, имперсональность ее произведений. Это было
 10. Аудит расчетов с персоналом организации
 11. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
 12. Безопасность применения персональных компьютеров

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.