Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аакер Д. А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений / Д. А. Аакер. – М. : Эксмо, 2007. – 464 с
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

Тема 14

Основні питання для обговорення

Якими основними навичками повинен володіти менеджер, щоб ефективно працювати в організації, де застосовується стра­тегічне управління? Чим пояснити опір змінам в організації і як його можна уникнути (пом'якшити)? Які основні напрями соціально-психологічного супрово­дження необхідно застосовувати на українських підприємствах?Що можна вважати головними мотиваторами та регулято­рами мотивації на українських підприємствах?

Мета заняття –розширення та поглиблення знань щодо сутності інформаційно-аналітичного забезпечення процесів стратегічного управління.

Компетентності, яких набуває студент:аналізувати системи інформаційно-аналітичного супроводження стратегічного управління; проводити роботи по стратегічному обліку, контролю і аналізу.

 

1. Сутність стратегічної інформації. Стратегічний контролінг, моніторинг.

2. Інформаційна система стратегічного управління.

3. Облік і контроль у системі стратегічного управління.

4. Зміни, які необхідно здійснити в інформаційній системі конкретного стратегічно орієнтованого підприємства.

 

Основні питання та ситуації для обговорення

У чому полягає різниця між оперативним і стратегічним контролем?

Які зміни необхідно здійснити в інформаційній системі конкретного українського підприємства, щоб вона могла бути за­стосована в стратегічному управлінні? Запропонуйте заходи щодо формування чи вдосконалення системи моніторингу стратегічного управління та стратегічного контролінгу. Дослідіть відомі вам системи інформаційно-аналітичного забезпечення на предмет отримання інформації із середовища функціонування організації. Охарактеризуйте специфіку використання програмно-апа­ратного забезпечення для виконання стратегічних проектів і про­грам в умовах функціонування українських підприємств та орга­нізацій.

Порівняйте американські та німецькі підходи до реалізації концепції стратегічного контролінгу. Який підхід, на ваш погляд, є ефективнішим?

Рекомендована література

2. Анисимов О. С. Стратегии и стратегическое мышление / О. С. Анисимов – М. : Знание, – 2004. – 126 с.

3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И. Ансофф – СПб. :Питер, 2009. – 344 с.

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг – СПб. :Питер, 2004. – 832 с.

5. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента / Клифф Боумэн : пер. с англ. — М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 2007. — 174 с.

6. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навч. посібн. / Василенко В. О., Ткаченко Т. І. ; за ред. Василенка В. О. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.

7. Веснин В. Р. Стратегическое управление / В. Р. Веснин – М. : Проспект, 2006. – 328 с.

8. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский : Учебник для вузов. – М. : Экономистъ, 2005. – 296 с.

9. Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник / Виханский О. С. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2003. – 296 с.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 73; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.007 сек.