Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тура жол алгоритмі 12 страница
;

;

; Бұл сандарды кестенің II – бөлігіндегі сәйкес орындарына жазамыз.

; (Бұл мән кестенің ∑ бағанында орналасады.)

(3.7) - формуланы қолданамыз:

; ; ;

Бұл сандарды кестенің b2j жолына жазамыз.

(3.11) - формуланы қолданамыз:

;

; Бұл сандарды кестенің III – бөлігіне толтырамыз.

(Бұл мән кестенің ∑ бағанында орналасады.)

Осы арада тура жол аяқталады, матрица үшбұрышты түрге келеді.

b1j, b2j және кестенің ең соңғы жолында орналасқан элементтерді қолданып жүйе құрамыз:

Бұл жүйеден х3=-2,2779; х2=-2,9636; х1=-0,6583 екендігі шығады.

 

 

2- кесте . (3.14) - есептің кестелік алгоритмі.

 

Бөліктер i X1 X2 X3 bi S
I 0.14 1.07 0.64 0.24 -0.83 0.43 -0.84 0.56 -0.38 1.11 0.48 -0.83 0,65 1,28 -0,14  
B1j 1.7143 -6.0000 7.9286 4,6428 4.6428
II   -2.6643 -0.6672 6.98 3.4600 -8.0036 -5.9043 -3.6878 -3.1114 -3.6879 -3.1115
B2j   -2.6198 3.0040 1.3842 1.3842
III     1.7121 -3.9000 -2.1879 -2.1879

Бақылау сұрақтары:

1. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін (САТЖ) сандық шешудің неше тәсілі бар?

2. Гаусс әдісі қалай жүзеге асады?

3. Жордан – Гаусс әдісі қалай жүзеге асады?

4. Жордан – Гаусс әдісінің тура әдісі қалай жүзеге асады?


Тақырыбы: Жәй итерация және Зейдель әдісімен теңдеулер жиының сандық шешімін табу

Мақсаты:Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістерімен танысу және есептер шығару.

 

Тапсырма:

Қарапайым итерация, Зейдель әдісін қолданып төмендегі жүйелерді шешіңіздер. Е=10-4.

№1 №2

№3 №4

 

№5 № 6

 

№ 7 № 8

 

№ 9 № 10

 

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Қарапайым итерация әдісі

1- мысал:

-7х1+4х2 - 4х3=-8

1 - 6х2 - х3=-5

-2х1 - х2 +6х3=3

Бұл жүйе матрицасында диагональдық басымдылық бар. (3.39) – (3.41) – шарттардың орындалуын ұйымдастыру керек. Ол үшін жүйенің матрицасын және бос мүшелер векторынматрицасына көбейтейік:

.

Бұл жүйе үшін жинақтылық шарттар орындалады. Сондықтан жүйені итерациялық түрде жазамыз:

Итерацияның бастапқы жуықтаулары ретінде бос мүшелерін алайық: . Келесі жуықтаулар мына формуламен есептеледі:

, k=0,1,2,…,n

2-мысал:

Мұндағы теңдеулерді қолдануға оңай болуы үшін рим цифрларымен белгіледік. Диагональдық басымдылықты алу үшін (I) – теңдеудің орнына (II) – теңдеуді, ал 2-ші теңдеу етіп (I+II) – теңдеуін жазамыз, (III) – теңдеудің орнына (I ) теңдеуді жазамыз:

Бұл жүйеде диагональдық басымдылық бар. Сондықтан итерациялық түрге келтіру үшін жүйенің әр теңдеуін мүшелеп диагональдық элементіне бөлеміз де коэффициенті 1-ге тең белгісіздер арқылы өрнектейміз:

Жинақтылығын зерттейміз:

1-ші метрикалық кеңістікте:

жинақтылық шарты бұл кеңістікте орындалмайды екен.

2-ші метрикалық кеңістікте:

жинақтылық шарты орындалды.

 

3-ші метрикалық кеңістікте:

 

Жинақтылық шарты орындалатыны байқалды, яғни бастапқы жуықтаулар ретінде бос мүшелерді алып итерациялық процесс құрамыз:

; ; ;

k=0,1,2,…

шарты орындалғанша итерация жүреді.

Зейдель әдісі

1-мысал:

Берілген жүйе үшін матрицасын, транспонирленген матрицасын құрып, жоғарыда айтылған әрекеттерді орындаймыз:

, , .

. .

Сонымен анықталған матрица бойынша қалыпты жүйе құраймыз:

Итерациялық түрге келтіреміз:

Бұл жүйе үшін (3.48)– (3.50)– жинақтылық шарттары орынды. Ендеше бастапқы жуықтау таңдаймыз: х1=1, х2=1, х3=1.

Зейдель процесі келесідей жазылады:

Есептеу , i=0,1,2,… шарты орындалғанға дейін жалғасады.

Бақылау сұрақтары:

1. Қарапайым итерация әдісі қалай жүзеге асады?

2. Квадрат түбірлер әдісі қалай жүзеге асады?

3. Сызықтық алгебралық теңдеудің жазылу формасын келтіріңіз?

4. Сызықтық алгебралық теңдеулерді шешудің қандай тәсілдерін білесіз?


Тақырыбы: Ортогоналдау әдісімен теңдеулер жиынының шешімін табу. Крылов-Гаусс әдісін пайдаланып матрицаның характеристикалық теңдеуінің коэффициентін тауып, меншікті мәндерін Ньютон әдісімен табу

Мақсаты:Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістерімен танысу және есептер шығару

Тапсырма:

Жордан-Гаусс, ортогоналбдау әдістерін қолданып төмендегі жүйелерді шешу.

 

№1 №2

 

№3 №4

 

№5 №6

 

№ 7 №8

№ 9 №10

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Жордан – Гаусс әдісі.

Бұл әдісті қолдану үшін жүйенің матрицасының басшы элементтері немесе диагональ элементтері нөлден өзгеше болуы керек ([11] қараңыз). Егер матрицаның басшы элементтері нөлге тең болса, қандай да бір алмастырулар, ауыстырулар қолдану арқылы нөлден құтылады. Жордан - Гаусс әдісін сондықтан басшы элементті таңдау әдісі деп те атайды. Әдістің негізгі идеясы модулі бойынша ең үлкен элементті басшы элемент деп алып, сол элемент орналасқан жолдағы сәйкес белгісізді жою. Бұл әдіс те тура және кері жолдан тұрады. Келесі жүйе берілсін.

(3.15)

9. (3.15) – жүйенің кеңейтілген матрицасын құрамыз.

10. элементтерінің арасынан модулі бойынша ең үлкен

элементті басшы элемент деп тағайындаймыз. Оны apq деп белгілейік.

11. Барлық мәндері үшін (3.16)

көбейткішін есептейміз.

12. Әрбір басшы емес жолдан көбейткішіне көбейтілген басшы жол

элементтерін мүшелеп шегереміз:

(3.17)

Сонда q-шы бағанның басшы элементтен басқа элементтері нөлге

айналады.

13. q-шы баған және басшы жолды тастап кетіп жаңа М1 матрица аласыз. Бастапқы матрицаның бағаны мен жол саны азаяды.

14. М1 матрицасына 2-5-ші пункттерді қайталап қолдану арқылы М2 матрицасын аламыз.

15. Осы процессті бір белгісізді бір жолдан тұратын теңдеу қалғанша жалғастырамыз.

16. Тастап кеткен басшы жолдардан жаңа жүйе құрастырамыз.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 91; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.02 сек.