Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БАЗА-Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка
(україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2014 рiк

1. В мiстi заплановано будiвництво промислового пiдприємства (1А класу небезпеки), у викидах якого будуть мiститися діоксид сiрки i дiоксид азоту. На якiй вiдстанi від джерела викиду даного підприємства концентрації зазначених iнгредiєнтiв в атмосферному повiтрi повиннi вiдповiдати ГДК?

A. 3000 м*

B. 1000 м

C. 500 м

D. 100 м

E. 50 м

 

2. До лiкаря-терапевта районної полiклiнiки звернувся чоловiк 44-х рокiв, що працюєу цеху меблевої фабрики, де покривають меблi фарбами та лаком. Скарги хворого i об’єктивнi дані свiдчили про гостре професiйне отруєння. Лiкар тимчасово звiльнив постраждалого вiд роботи, призначив лiкування i надiслав "Екстрене повiдомлення"до:

A. Районної санiтарно-епiдемiологiчної станції*

B. На пiдприємство, де працює постраждалий

C. У медико-санiтарну частину пiдприємства

D. Головному лiкарю ТМО

E. У спеціалізовану клiнiку, що пiдтверджує захворювання

 

3. При вивченнi розкладу урокiв учнiв 8-го класу загально-освiтньої школи встановлено: кiлькiсть урокiв протягом тижня - 30, у понедiлок перший урок - математика, другий - iноземна мова, третiй - фiзика; всього 6 урокiв. Яке порушення має мiсце у розкладi урокiв?

A. Мiсце уроку математики у розкладi*

B. Кiлькiсть урокiв протягом тижня

C. Кiлькiсть урокiв протягом доби

D. Мiсце уроку iноземної мови у розкладi

E. Мiсце уроку фiзики у розкладi

 

4. Медсестра дитячого садка 27-ми років госпіталізована зi скаргами на різкі болi навколо пупка, судоми у нижніх кiнцiвках, багаторазове блювання з жовчю, частi рідкі випорожнення зеленого кольору з неприємним запахом у великiй кiлькостi. Одночасно захворiв весь персонал садка i дiти старшої групи. 2 днi тому всi вони вживали сир зi сметаною. Загальний стан хворої середньої важкостi. Температура - 38, 2oC. Тони серця ритмiчнi, приглушенi. ЧСС - 95/хв. АТ -100/60 мм рт.ст. Живiт помiрно здутий, болючий. Печiнка +2 см. Який найбiльш імовірний дiагноз?

A. Сальмонельоз*

B. Дизентерiя

C. Харчова токсикоiнфекцiя

D. Холера

E. Ентеровiруснаінфекція

 

5. Хвора 47-ми рокiв страждає на гiпомоторну дискiнезiю товстого кишечнику. Як модернiзувати харчовий рацiон з метою пiдвищення моторики кишечнику?

A. У рацiональнiй дiєтi збiльшити кiлькiсть рослинного волокна та кисломолочних продуктів*

B. У рацiональнiй дiєтi збільшити кiлькiсть рослинних, кисломолочних продуктiв та магнiю

C. У рацiональнiй дiєтi збільшити кiлькiсть рослинних бiлкiв, тваринних жирiв, калiю

D. У гiпоенергетичнiй дiєтi збільшити кiлькiсть рослинних бiлкiв, молочних продуктiв, кальцiюE. У редукуючiй бiлково-овочевiй дiєтi збільшити кiлькiсть тваринних жирiв та магнiю

 

6. В селищi мiського типу, що розташоване на рiчцi, зареєстровано спалах вірусного гепатиту А, можливо водного походження. Збiльшення яких показників якостi води водойми може пiдтвердити це припущення?

A. Кiлькiсть колi-фагiв*

B. Iндекс кишкової палички

C. Окислюванiсть

D. Наявнiсть збудника водяної лихоманки

E. Iндекс фекальних колi-форм

 

7. Хворий 45-ти рокiв, тракторист, доставлений в клiнiку попутним транспортом. Вiдомо, що 3 години тому працював на складi з отрутохiмiкатами. Загальний стан хворого важкий. Вiдмiчається рiзке звуження зiниць, тремор, судоми м’язiв всього тiла, розлад функції сфiнктера. У кровi відмічається зниження активності холiнестерази на 40%. Який діагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гостре отруєння фосфорорганічними сполуками*

B. Гостре отруєння хлорорганiчними сполуками

C. Гостре отруєння ртутьорганiчними сполуками

D. Гостре отруєння арсеновмiсними сполуками

E. Гостре отруєння нiтрофенольними сполуками

 

8. Шихтувальник свинцевоплавильного цеху 22 роки пiддавався дiї свинцю в концентрацiях до 1 мг/м3. Який з лабораторних показників вiдноситься до раннiх i вiрогiдних ознак хронiчної свинцевої iнтоксикацiї?

A. Порфiринурiя*

B. Ретикулоцитоз, базофiльназернистість еритроцитiв

C. Збiльшення концентрацiї свинцю у бiологiчних середовищах

D. Лейкоцитоз

E. Анемiя

 

9. На земельнiй ділянці лiкарнi 25% площi зайнято будiвлями, 60% - зеленими насадженнями i 15% припадає на господарський двiр i проїзди. В який спосіб необхiдно покращити планування лікарняної дiлянки?

A. Зменшити вiдсоток забудови*

B. Зменшити вiдсоток озеленення

C. Збiльшитивiдсоток забудови

D. Збiльшитивiдсоток озеленення

E. Зменшити вiдсоток, що припадає на господарський двiр i проїзди

 

10. Мiська соматична лiкарня на 300 лiжок складається з головного корпуса, у якому розташованi терапевтичне i хірургічне вiддiлення. У декiлькох окремих будівлях розташованi пологове, дитяче i радiологiчне вiддiлення, сполученi з головним корпусом пiдземними i наземними критими перехода-ми. Визначте систему забудiвлi лiкарнi:

A. Централiзовано-блочна*

B. Централiзована

C. Децентралiзована

D. Вiльна

E. Змiшана

 

11. На хімічному заводi вiдбулося гостре групове отруєння оксидами нiтрогену з летальним кiнцем. Для розслiдування цього випадку створена комiсiя. Хто має очолити комiсiю з розслiдування?

A. Представник державного нагляду з охорони праці*

B. Спецiалiст з профпатологiї органу управлiння охороною здоров’я

C. Головний лiкар санiтарно-епiдемiологiчної станцiї

D. Власник (керiвник) пiдприємства

E. Представник профспiлкової організації

12. Джерелом централiзованого господарчо-питного водопостачання населеного пункту є мiжпластовий захищений напiрний водоносний горизонт. Вода з підвищеною мiнералiзацiєю (до 1,5 г/дм3, норма - 1,0 г/дм3) та вмiстом хлоридiв (700 мг/дм3, ГДК – 350мг/дм3). Яка патологiя може розвинутися у населення при споживаннi цiєї води?

A. Гiпертонiчна хвороба*

B. Нефрози

C. Ентероколiти

D. Гастрити

E.Жовчнокам’яна хвороба

 

13. На деревообробному комбiнатi проводиться сушка деревини за допомогою електромагнiтних полів радiочастот, рiвнi яких перевищують ГДР. З якого матерiалу необхiдно виготовити захиснi екрани для попередження негативного впливу електромагнiтних полiв на організм працiвникiв?

A. З металу*

B. З дерева

C. З цегли

D. З пластмаси

E. З скла

 

14. Учнi школи-iнтернату скаржаться на видiлення кровi при чищенні зубiв, погiршення зору у вечiрнiй перiод, появу синців при незначних травмах. Недостатнiсть яких нутрiєнтiв можливо припустити у цьому випадку?

A. Аскорбiнова кислота та ретинол*

B. Рибофлавiн та пiридоксин

C. Кальцiй i фосфор

D. Токоферол i кальцiферол

E. Селен, мiдь, цинк

 

15. При вивченнi санiтарно-гiгiєнiчних умов у 4-х лiжковiй терапевтичнiй палатi встановлено: площа палати - 30 м2, висота- 3,2 м, температура повiтря +20oC, вологiсть - 55%, швидкiсть руху повiтря - 0,1 м/с, свiтловий коефiцiєнт - 1:5, коефiцiєнт природної освiтленостi - 0,6%, вмiст діоксину вуглецю у повiтрi - 0,1%. Який з показників не вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам?

A. Коефiцiєнт природної освітленості*

B.Швидкiсть руху повiтря

C. Свiтловий коефiцiєнт

D. Вмiст дiоксиду вуглецю у повiтрi

E. Площа палати

 

16. У електрозварювальника зi стажем роботи 15 рокiв пiд час медичного огляду виявлено сухi хрипи в нижніх вiддiлах легень. На рентгенограмi спостерiгаються дифузні вузлики розмiром 3-4 мм в середнiх i нижніх вiддiлах легень. Яке захворювання можна запiдозрити?

A. Металоконiоз*

B. Силiкоз

C. Силiкатоз

D. Карбоконiоз

E. Бронхiт

 

17. У ходi поглибленого медичного обстеження школяра 10-ти рокiв виявлено, що вiн часто (майже щомiсяця) хворiє на гострі респiраторнi захворювання. Фiзичний розвиток гармонiйний. Бiологiчний вiк учня вiдстає вiд календарного за кiлькiстю постiйних зубiв i щорiчнiй прибавцi у ростi. Визначте, до якої групи здоров’я вiдноситься школяр:

A. 2*

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

18. Бiльшiсть робітників телерадiостанцiї скаржиться на головний бiль, запаморочення, втомлюванiсть, зниження працездатностi, адинамiю, порушення сну, неприємнi вiдчуття у дiлянцi серця. Дiя якого фактору має мiсце у даному випадку?

A. Електромагнiтне випромiнювання*

B. Iнфразвук

C. Ультразвук

D. Шум

E. Мiкроклiмат

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 80; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.157.81.13
Генерация страницы за: 0.014 сек.