Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття, види та етапи проведення рекламних кампаній
Читайте также:
 1. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 2. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 3. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 4. Види, етапи і цілі кар'єри
 5. Грошові реформи та методи їх проведення
 6. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби
 7. Діагностика як частина технічного огляду на СТО суб'єктів господарювання, які мають відповідні повноваження на проведення техогляду від Департаменту ДАІ
 8. Економетрична модель та етапи економетричного моделювання
 9. Етапи адаптації персоналу
 10. Етапи історичного розвитку антропогенного ландшафтознавства
 11. Етапи організації управління грошовими потоками.
 12. Етапи процесу моделювання управлінських процесів

Тема 7. Організація та планування рекламних кампаній

 

Рекламна кампанія – це система взаємопов’язаних рекламних заходів, що охоплюють визначений термін часу та спрямовані на досягнення конкретним маркетингових та рекламних цілей. Рекламна кампанія, таким чином, відрізняється від процесу рекламної діяльності визначеними часовими обмеженнями. При цьому тривалість конкретної рекламної кампанії залежить від багатьох факторів: характеристик товару, цільової аудиторії, рекламних цілей, конкурентної ситуації тощо.

Рекламна кампанія - комплекс детально підготовлених, ресурсозабезпечених, послідовно реалізованих у вигляді рекламних планів, заходів й акцій, спрямованих на досягнення поставлених довгострокових рекламних цілей і завдань.

Рекламна акція являє собою разове використання рекламних засобів.

Рекламний захід складається з комплексу або комбінації акцій і може мати більш тривалий у часі характер.

Продумана рекламна кампанія впливає на різні сторони підприємницької діяльності, заохочуючи ініціативу виробництва нових виробів, використання досягнень науково-технічного прогресу, фактору моди тощо.

Можна сказати, що вся рекламна діяльність фірми або підприємства є сукупністю рекламних кампаній. У свою чергу, рекламна кампанія є основним інструментом реалізації фірмою (підприємством) своєї рекламної стратегії, одним з елементів тактичного планування рекламної діяльності.

Рекламна кампанія містить у собі всі елементи системи управління рекламною діяльністю, такі, як планування, організація, контроль, інформаційне забезпечення. Більше того, у ході проведення рекламної кампанії для досягнення поставленої мети найчастіше використовуються прийоми й методи інших форм маркетингових комунікацій: паблік рилейшнз, сейл промоушен, виставок та ін.

Рекламні кампанії відрізняються розмаїтістю за ознаками, так, наприклад:

1) за цілями розрізняють рекламні кампанії з підтримки конкретного товару, формування сприятливого іміджу рекламодавця тощо;

2) за територіальним охопленням рекламні кампанії бувають: локальними, регіональними, національними, міжнародними;

3) за інтенсивністю впливу рекламні кампанії бувають рівними, наростаючими, спадними, пульсуючими.

У рамках рівної рекламної кампанії заходи розподіляють рівномірно у часі, наприклад: телевізійна реклама - один раз на тиждень у певний день, рекламні публікації в газеті - також через рівні проміжки часу тощо. Цей тип рекламних кампаній має сенс при досить високій популярності рекламодавця, при нагадувальній рекламі.

Наростаюча рекламна кампанія побудована за принципом посилення впливу на аудиторію. Такий підхід доцільний при поступовому збільшенні обсягу випуску рекламованого товару або його поставок від виробника.Спадна рекламна кампанія є найбільш характерною під час реалізації обмеженої партії товару, що рекламується. У міру реалізації й зменшення його кількості на складах знижується інтенсивність рекламної підтримки.

Виділяють такі основні етапи проведення рекламної кампанії:

1) аналіз маркетингової ситуації;

2) розробка рекламних цілей;

3) розробка рекламної стратегії;

4) визначення розміру рекламного бюджету;

5) визначення засобів розміщення реклами, медіапланування;

6) розподіл рекламного бюджету за рекламними заходами;

7) оформлення плану рекламної кампанії;

8) розробка рекламного продукту;

9) виготовлення та розміщення рекламного продукту;

10) оцінка результатів рекламної кампанії.

Рекламне звернення доходить до споживачів за допомогою процесу медіапланування, тобто процесу формування системи каналів доставки рекламних повідомлень адресатам рекламної комунікації.

Під час підготовки програми й плану рекламної кампанії необхідно:

1) визначити цілі й завдання конкретної рекламної діяльності;

2) розробити стратегію рекламного впливу;

3) скласти відповідний комплекс рекламних заходів для її реалізації.

Рекламні стратегії досить варіаційні, їх вибір залежить від великої кількості факторів. Такими факторами можуть бути: вид продукції, що рекламується, регіон і ринковий сегмент, спрямованість рекламного впливу та інше. Існують різні підходи при плануванні рекламних кампаній, спрямовані на реалізацію споживчих товарів і товарів промислового призначення.

7.2. Зміст плану рекламної кампанії, характеристика його підрозділів

 

Рекламний план є важливим документом, який відображає результат підготовчого етапу рекламної кампанії, підсумки досліджень, узагальненого аналізу, творчих рішень і розрахунків. План рекламної кампанії може розроблятися як силами самого рекламодавця, якщо рівень професіоналізму його менеджерів з реклами є достатньо високим, так і менеджерами рекламної агенції. Якщо рекламна кампанія є досить великою, то керівництвом рекламної агенції призначається досвідчений менеджер, який здійснює управління рекламною кампанією і забезпечує зв'язок з рекламодавцем. Його називають менеджером, координатором, керівником рекламної кампанії, проекту.

Першим розділом плану рекламної кампанії є «Резюме для керівництва» (або «Загальні відомості») − короткий виклад інформації, що міститься в плані рекламної кампанії, стислий виклад рекламних цілей, рекламної стратегії і бюджету проведення рекламної кампанії. Це ключові моменти рекламного плану, що потребують узгодження і затвердження керівництвом рекламодавця. Поширеною практикою є представлення плану рекламної кампанії рекламодавцеві на спеціальній презентації.

Другий розділ називається, як правило, «Аналіз ситуації». Основа створення цього розділу − первинні і вторинні дослідження. В ньому викладають основні положення плану маркетингу, описують маркетингові фактори, що впливають на формування плану рекламної кампанії, в першу чергу на формулювання її цілей і стратегії. У другому розділі описують ситуацію в галузі, до якої належить діяльність підприємства. Цю інформацію отримують від рекламодавця в тих випадках, коли він сам займається дослідженнями або замовляв такі спеціалізованим дослідницьким організаціям, а також з відкритих джерел − наукових публікацій в спеціалізованій літературі, статистичних даних тощо. В розділі також надається аналіз підприємства-рекламодавця.

Розділ включає аналіз поточної економічної ситуації на ринку та позицій підприємства на ньому. Розділ «Аналіз ситуації» може містити таку інформацію:

· аналіз ситуації на ринку, на якому працює підприємство (аналіз стану та тенденцій розвитку ринку, аналіз конкурентної ситуації, аналіз рекламної активності конкурентів, аналіз найбільш поширених форм реклами, рекламних засобів та рекламних носіїв тощо);

· маркетингову характеристику підприємства, яке є замовником рекламної кампанії:

– оцінку репутації, історії, розмірів, ресурсів, прибутковості підприємства;

– характеристику частки ринку підприємства, показників збуту;

– характеристику продукції підприємства (властивостей продукції, її упаковки, позиціонування на ринку, порівняння з продукцією конкурентів тощо);

– характеристику споживачів продукції підприємства;

– характеристику цінової стратегії підприємства;

– характеристику комунікаційної стратегії підприємства (надаються відомості про минулі рекламні кампанії, використовувані рекламні заходи, аналіз їх ефективності; оцінюється місце реклами серед інших елементів маркетингових комунікацій підприємства);

– SWOT-аналіз підприємства.

Третій розділ, що має назву «Цілі рекламної кампанії» є ключовим як для складання рекламного плану, так і для проведення рекламної кампанії. Цілі, відображені в розділі, можуть бути як досить загальними та абстрактними, наприклад, при проведенні іміджевої рекламної кампанії, так і абсолютно конкретними, кількісно вираженими.

У четвертому розділі рекламного плану описується рекламна стратегія, тобто створюється основа для наступної розробки конкретних рекламних заходів.

Рекламна стратегія підприємства визначає рекламну політику підприємства і охоплює такі питання:

· визначення предмету реклами, прийняття рішення щодо особливостей позиціонування товару на ринку;

· відмінні характеристики та переваги товару, які повинні бути представлені;

· визначення цільової аудиторії реклами;

· визначення найбільш дієвих способів передачі рекламного звернення.

В розділі «Рекламна стратегія» потрібно представити наступну інформацію:

Цільова аудиторія рекламної кампанії. Слід обґрунтувати вибір цільової аудиторії реклами, описати співвідношення «цільова аудиторія − цільовий ринок», охарактеризувати цільову аудиторію за демографічними, психографічними, поведінковими параметрами. Необхідно вказати на характеристики товару і реклами, які можуть бути привабливими для цільової аудиторії, а також цінності, стереотипи і мотиви, до яких може апелювати реклама. Іноді потрібно розділити цільову аудиторію реклами на основну і другорядну.

Концепція товару. Необхідно надати характеристику рекламованому товару, вказати на ті його властивості і якості, за рахунок яких реклама товару може виділитися серед конкурентів. Слід проаналізувати ті властивості і якості товару, які мають раціональне або ірраціональне значення для цільової аудиторії. Необхідно надати інформацію щодо позиціонування товару на ринку. Необхідно також представити творчу концепцію рекламного звернення для рекламованого товару.

Засоби поширення реклами. Вибір пріоритетних засобів поширення реклами безпосередньо пов'язаний із концепцією товару і рішенням щодо цільової аудиторії. Необхідно обґрунтувати вибір ЗМІ, описати інші пріорітетні канали і засоби поширення рекламної інформації, які не належать до ЗМІ, наприклад, пряма поштова розсилка, виставки, ярмарки, зовнішня реклама та ін.

П’ятий розділ, що має назву «Бюджет рекламної кампанії», містить необхідну інформацію щодо загальної вартості рекламних заходів в межах рекламної кампанії.

В розділі обґрунтовується метод розрахунку бюджету рекламної кампанії. Надається розрахунок розміру бюджету рекламної кампанії та розподіл бюджету рекламної кампанії за рекламними заходами. Бюджет рекламної кампанії, як правило, представляють у вигляді таблиці.

В шостому розділі «Регіональне сегментування рекламної кампанії» надається інформація щодо розподілу рекламних заходів, що заплановані в межах рекламної кампанії, за їх територіальним охопленням.

Сьомий розділ «План рекламних заходів» містить детальну інформацію щодо окремих рекламних заходів, що заплановані в межах рекламної кампанії. У розділі обґрунтовується вибір конкретних рекламних заходів, надається характеристика рекламних заходів та термінів їх проведення. В розділі представляють розрахунок вартості проведення окремих рекламних заходів. Результатом даного розділу є складання загального медіаплану підприємства в межах запланованої рекламної кампанії. В розділі також представляють календарний план (графік) проведення рекламної кампанії.

Восьмий розділ «План рекламних досліджень та контролюючих заходів» може містити таку інформацію: цілі рекламних досліджень та контролюючих заходів; характеристику методів, методології та інструментарію рекламних досліджень та контролюючих заходів; розрахунок бюджету витрат на рекламні дослідження та контролюючі заходи.

В межах розділу також описується, яким чином планується проводити оцінку ефективності рекламної кампанії.

Дев’ятий розділ має назву «Організаційна структура рекламної кампанії». В розділі описуються підрозділи підприємства, що приймають участь в проведенні рекламної кампанії, їх функції та ієрархічні взаємовідносини. Також описуються взаємовідносини замовника та виконавця рекламної кампанії під час її проведення.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6347; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.