Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Залежність задоволення споживачів від якості товару і його ціни
Читайте также:
 1. Асортимент, споживні властивості та показники якості живої товарної риби
 2. Боротьба за возз’єднання Української держави, за незалежність у 60-80-х роках XVII ст.
 3. Вихідні дані для ситуаційного аналізу взаємовпливу ос­новних характеристик товару
 4. Воля і вольові якості особистості.
 5. Гранична корисність товару, виражена в грошах
 6. Економічне і політичне становище північноамериканських колоній Англії. Революційна війна за незалежність. Декларація незалежності 1776 р.
 7. Елементи інформаційних потоків, що відображають вимоги споживачів.
 8. Залежність задоволення споживачів від якості товару і його ціни.
 9. Залежність точності результатів дослідження від числа
 10. Захист прав споживачів в Україні
 11. ІЄРАРХІЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ

Тема 2. Класифікація маркетингу.

Зміст лекції.

1. Класифікація маркетингу залежно від результатів, орієнтації і диференціації.

2. Класифікація маркетингу залежно від сфери маркетингової діяльності.

3. Характеристика моделей споживчого попиту.

4. Визначення видів попиту на товари.

5. Класифікація маркетингу залежно від попиту.

1. Залежно від результатів діяльності:

· комерційний маркетинг –

 

· некомерційний маркетинг –

 

Залежно від орієнтації маркетингової діяльності:

· продуктовий маркетинг –

 

 

· споживчий маркетинг –

 

· змішаний маркетинг –

 

 

Залежно від міри диференціації:

· масовий маркетинг –

 

· диференційований маркетинг потребує сегментування ринку –

 

· концентрований маркетинг –

 

· індивідуальний маркетинг –

 

2. Види маркетингу залежно від сфери застосування:

· маркетинг B2C (business-to-customer) –

 

 

· маркетинг B2B (business-to-business) –

 

 

· маркетинг послуг –

 

 

· маркетинг місць –

 

 

· торговий маркетинг –

 

 

3. Математична модель життєвого попиту: ,

де Z – множина відповідних реакцій споживачів;

P – основний елемент прийняття рішення про покупку;

X – збуджуючі фактори;

Y – множина характеристик покупців;

A – множина невизначених факторів;

Q – множина іншої інформації щодо проблеми покупки.

Модель споживчого попиту.

Збуджуючі фактори Інші подразники «Чорна скриня» свідомості споживачів Відповідні реакції споживачів
         
         

Завдання маркетологів

Модель споживчого попиту залежить від характеристики суспільних класів.

Характеристика суспільних класів.

Вищий клас (<1%)  
Ринок  
Нижчий вищий клас (2%)  
Ринок  
Вищий середній клас (12%)  
Ринок  
Нижчий середній клас (30%)  
Ринок  
Вищий нижчий клас (35%)  
Ринок  
Нижчий клас (20%)  
Ринок  

4. Види попиту на товари:

· Негативний попит – відсутність бажання купувати по причині незнання, низької якості, сервісу.

· Нульовий попит – байдуже ставлення або взагалі не знає про існування.

· Попит, що постійно зменшується – через втрату привабливості товару.

· Сезонний попит – коливання в обсягах закупівель протягом року.

· Латентний (скритий) попит – запити або незначна кількість закупівель.

· Повноцінний попит – досить високий з погляду комерційної вигоди продавця.· Ажіотажний попит – досить високий, але штучно створений і тому нетривалий.

· Небажаний попит – з етичних міркувань суспільства (алкоголь, тютюн).

· Повсякденний попит – майже постійні обсяги продажу за короткі проміжки часу.

· Особливий попит – на унікальні товари (брендові товари).

· Інфляційний попит – покупка для збереження грошей від знецінення (нерухомість, золото).

5. Класифікація маркетингу залежно від попиту:

· Конверсійний маркетинг має на меті змінити негативне ставлення на позитивне, за допомогою заходів ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) – посилання на престижних клієнтів, співставлення з імпортною продукцією.

· Протидіючий маркетинг має на меті переконати відмовитися від споживання певних продуктів, тому припиняється випуск таких товарів, через ЗМІ проводяться кампанії проти споживання товару.

· Синхромаркетинг має на меті пошук засобів згладжування сезонних коливань попиту за допомогою рекламної компанії, переорієнтації спонукальних мотивів.

· Ремаркетинг має на меті відновлення попиту за допомогою надання товару якостей ринкової новизни, переорієнтації на «нові ринки».

· Підтримуючий маркетинг має на меті підтримування існуючого рівня попиту за допомогою гнучкої політики ціноутворення, контролю витрат на маркетинг.

· Розвиваючий (креативний) маркетинг має на меті перетворити потенційний попит на реальний за допомогою створення «нових товарів» на новому якісному рівні, товарів в нових сферах використання.

· Демаркетинг має на меті зменшити надмірний попит за допомогою підвищення цін, скорочення реклами.

· Стимулюючий маркетинг має на меті стимулювати збут за умов байдужого ставлення до товару за допомогою ознайомлення з можливостями товару, прив'язки товарів до потреб.

· Захисний маркетинг має на меті пропонування коштовностей, нерухомості у разі інфляційних процесів.

Тема 3. Комплекс маркетингу.

Зміст лекції.

1. Визначення, еволюція і складові комплексу маркетингу «4Р» .

2. Елементи доповнення комплексу маркетингу «4Р».

3. Визначення і використання моделі «4С».

1. Комплекс маркетингу

 

 

З кінця 70-х років усі можливі елементи суміші було об’єднано в 4 групи – концепція «4Р»:

 1. Рroduct –
 2. Рlace –
 3. Рromotion –
 4. Рrice –

Концепція «marketing mix» – систематизований перелік можливих маркетингових інструментів і оптимальна і ефективна комбінація необхідних і достатніх дій у конкретній системі «продукт – ринок».

Система Marketing-mix.

2. Нині концепцію «4Р» доповнено ще кількома «Р»:

· people –

· personal selling –

· рhysical premises –

· рrofit –

· physical eviden­ce –

· personal –

· partnership –

· preferred suppliers –

· process –

· package –

3. З посиленням конкуренції виробники більше уваги почали приділяти цінам і інформуванню про учасників ринку. При проведенні маркетингових досліджень варто використовувати модель «4С»:

1.Consumer – споживач –

2.Cost – витрати –

 

3.Competіtіon – конкуренція –

 

 

4.Channels – канали –

Тема 4. Маркетингові дослідження.

Зміст лекції.

1. Суть і завдання маркетингових досліджень.

2. Напрямки проведення маркетингових досліджень.

3. Види маркетингових досліджень.

4. Порядок і сутність проведення маркетингових досліджень.

5. Напрямки комплексного дослідження ринку.

1. Маркетингові дослідження

 

Завдання:

 

2. Напрямки проведення комплексних маркетингових досліджень:

Ø Макросередовище:

· економічні напрямки

 

· соціально-культурні напрямки

 

· політико-правові напрямки

 

· технологічні напрямки

 

· природно-географічні напрямки

 

Ø Мікросередовище:

· дослідження ринку

 

· вивчення споживачів

 

· вивчення фірмової структури ринку

 

Ø Внутрішнє середовище:

 

 

3. Види маркетингових досліджень залежно від мети використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів:

Ø Кабінетні дослідження –

Ø Польові дослідження –

Ø Метод пробного продажу або пілотні дослідження –

Ø Панельні дослідження –

Ø Метод фокус-груп –

Ø Ділові контакти –

 

 

4. Стадії процесу маркетингових досліджень:

І. Визначення проблеми і цілей дослідження:

 1. Виявлення проблем-наслідків –
 1. Визначення базових проблем –

ІІ. Розробка плану дослідження:

1. Збір вторинної і первинної інформації. Вторинна інформація – наявна інформація, яка існує в опублікованому вигляді – внутрішня (статистика, комп'ют. бази даних) і зовнішня (газети, реклама) інформація. Якщо потрібна для прийняття рішень інформація відсутня, збирається первинна інформація – уперше визначена інформація для конкретної цілі, яка з'ясовує такі питання як попит, ставлення.

2. Розробка форм для проведення дослідження –

3. Визначення об'єкта дослідження і обсягу вибірки.

4. Визначення обмежень дослідження і оцінка цінності інформації –

5. Визначення місця і терміну проведення дослідження.

ІІІ. Реалізація плану дослідження –

IV. Обробка і аналіз даних –

 

V. Підготовка звіту і розробка рекомендаційв двох варіантах

 

 

5. Етапи комплексного дослідження ринку:

І. Вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку –

 

ІІ. Прогнозування розвитку ринку –

 

ІІІ. Сегментування ринку і позиціонування товару:

· сегментування ринку –

 

· позиціонування товару –

 

 

Тема 5. Маркетингова товарна політика.

Зміст лекції.

 1. Сутність маркетингової товарної політики.
 2. Визначення і класифікація товарів.
 3. Характеристика життєвого циклу товару.
 4. Форми кривих життєвого циклу товару.
 5. Визначення конкурентоспроможності товару.

1. Маркетингова товарна політика –

 

Структура:

 • Розробка товарів
 • Обслуговування товару –
 • Елімінування –

2. Товар –

Групи товарів:

· сфера використання –

· тривалість використання –

· матеріальність –

Класифікація товарів відповідно до типу покупця:

1. Споживчі товари –

1.1 Залежно від тривалості використання –

1.2 Залежно від поведінки і звичок покупців:

· товари повсякденного попиту –

· товари попереднього вибору –

· товари особливого попиту –

 

· товари пасивного попиту –

 

1.3 Споживчі послуги

2.Товари виробничого призначення –

 

2.1 Залежно від призначення і особливостей використання:

2.2 Послуги виробничого призначення:

 

3. Концепція життєвого циклу товару(Левіт 1965 р.)

І. «Дослідження і розроблення товару» – період, коли товару на ринку не існує: ведеться розробка, дослідження, апробація ідеї. Підприємство інвестує кошти в розроблення товару, сподіваючись у майбутньому покрити їх доходами від його реалізації.

ІІ. «Запровадження товару на ринок» – початок реалізації товару: пробний маркетинг, виробництво і комерційна реалізація товару. Ситуація на ринку:

 

 

ІІІ. «Розширення ринку збуту» за рахунок збільшення обсягів виробництва, прискорення процесів його розповсюдження, посилення рекламної діяльності. Ситуація на ринку:

ІV. «Використання переваг» – підприємство відчуває переваги. Ситуація на ринку:

V. «Зрілість товару» – обсяг продажу досягає max значення, але стають помітнішими тенденції гальмування. Ситуація на ринку:

 

VІ. «Насичення ринку» – спадний рівень обсягів продажу і прибутку. Ситуація на ринку:

VІІ. «Витискування товару з ринку» – обсяг продажу спадає до 0. Ситуація на ринку:

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.