Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 9. План маркетингу
Читайте также:
 1. VІІІ. Організація і реалізація маркетингу.
 2. Концепція товару з погляду маркетингу.
 3. Суб’єкти, умови й сили навколишнього середовища маркетингу.
 4. Тема 2. Класифікація маркетингу.
 5. Управління в промисловому маркетингу. Концепція ефективної маркетингової стратегії
 6. Функціональна модель побудови відділу маркетингу.

1. Сутність та завдання маркетингового планування.

2. Процес стратегічного маркетингового планування.

3. Матриця розвитку товару/ринку Ансоффа.

4. Концепція конкурентної стратегії Портера.

5. Метод портфельного аналізу Бостонської консультативної групи.

6. Маркетингові конкурентні стратегії відповідно до частки ринку за Котлером.

 

1. Плануванняполягає в підготовці до майбутнього, випередженні подій, що дозволить одержати користь з очікуваних змін і одночасно захистити себе від небажаного розвитку.

Маркетинговий план – сукупність рішень, які виникають з аналізу поточного стану і передбачуваної майбутньої діяльності підприємства, що гарантує зростання рівня задоволення потреб покупців, а разом із тим сприяє зміцненню фірми на ринку. Маркетинговий план складається для власних потреб фірми з метою кращого управління функціями маркетингу і для потреб інвесторів, що запевнити їх у тому, що фірма добре знає ринок і своїх клієнтів, їх потреби і продукти, здатні ці потреби задовольнити.

Мета – забезпечення виконання кожного завдання відповідними особами, виходячи з наявних засобів. Завдання:

Ø Систематичне і вчасне виявлення потреб споживачів.

Ø Оцінювання ринку і його змін.

Ø Аналіз конкурентів і їх ринкових сил.

Ø Дослідження сильних і слабких сторін фірми, шансів і небезпек в навколишньому середовищі.

Ø Оптимальне розміщення засобів і їх раціональне використання.

Ø Ефективне використання фінансових засобів.

 

2. Планування маркетингових стратегій – процес, який передбачає аналіз маркетингового середовища і можливостей фірми, прийняття рішень щодо маркетингового діяльності та їх реалізацію. Планування відбувається на 3 рівнях:на корпоративному рівні; на рівні стратегічної бізнес–одиниці (СБО); на рівні товару. Структура процесу:

1. Формулювання місії фірми – основної довгострокової мети фірми (призначення, стратегія, норми поведінки, система цінностей компанії).

2. Визначення цілей фірми (max прибуток, розширення фірми, виживання).

3. Маркетинговий аудит фірми – аналіз маркетингового середовища, мети, стратегії, можливостей, проблем.

4. SWOT-аналіз – метод стратегічного аналізу, який дозволяє визначити сильні (Strength) і слабкі (Weakness) сторони фірми, її можливості (Opportunities) і загрози (Threats).

5. Визначення маркетингових цілей (якісних і кількісних зобов'язань фірми в показниках обсягу продаж, частки на ринку або прибутку).

6. Формування маркетингової стратегії – програми маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення маркетингових цілей і передбачає сегментування ринку, вибір цільових ринків, позиціонування товару, визначення конкурентів–мішеней (які також обслуговують обрані цільові сегменти), визначення конкурентних переваг (якість, ціна, частка ринку, ефективність реклами, широта асортименту).7. Розробка програми маркетингу пов'язана із прийняттям рішень щодо кожного «4Р».

8. Організація і реалізація маркетингу.

9. Контроль маркетингу, який відповідає – чи правильно обрано шлях досягнення цілей.

 

3. За матрицею розвитку товару/ринку Ансоффа існують 4 альтернативні стратегії росту бізнесу, спрямовані на реалізацію маркетингових цілей. Вибір маркетингової стратегії, мета якої – збільшення обсягів продажу, ринкової частки і прибутку – залежить від того, який товар виготовляється, новий чи наявний та від ринку – наявного або нового:

1. «Стратегія глибокого проникнення на ринок»або«Експансія»передбачає збільшення обсягу збуту, ринкової частки і прибутку на наявних ринках завдяки наявним товарам за рахунок:

· акценту на наявних споживачів – збільшення прихильності до торгової марки;

· залучення нових споживачів і переконання використання більшого обсягу товару;

· реклами, стимулюванню збуту, підвищенням рівня сервісу і зниженням ціни.

2. «Стратегія розвитку ринку»передбачає збільшення обсягу збуту завдяки виходу на новий ринок із наявним товаром за рахунок виходу на нові географічні ринки або орієнтації на нові сегменти ринку.

3. «Стратегія розвитку товару» передбачає збільшення обсягів збуту завдяки вдосконаленню наявних і розробці нових товарів для наявних ринків.

4. «Стратегія диверсифікації» передбачає розробку нових товарів для нових ринків.

 

4. Ідея концепції конкурентної стратегії Портера– для досягнення необхідного рівня рентабельності підприємство повинне мати сильну позицію щодо конкурентів:

1. «Стратегія лідерство за витратами» – концентрація зусиль на скорочення витрат завдяки доступу до дешевої сировини, скороченню витрат на дослідження, сервіс, рекламу, дорогі послуги.

 1. «Стратегія диференціації» – виготовлення товарів, які відрізняються з позиції покупця від товарів конкурентів.
 2. «Стратегія концентрованого маркетингу» – концентрація зусиль на одному або двох сегментах і досягнення в цих сегментах лідерства.

 

5. Метод портфельного аналізу Бостонської консультативної групи (БКГ) полягає у виділенні позицій у матриці 4 типів СБО, по яких можливо визначити маркетингові стратегії:

1. «Важкі діти»– СБО, які перебувають на початковому етапі життєвого циклу і потребують значних коштів для їх підтримки. Стратегія – інтенсифікація зусиль і вкладання коштів у розвиток або виключення зі складу портфеля фірми.

 1. «Зірки» – СБО, які перебувають на етапі зростання життєвого циклу, є лідерами на даному ринку і потребують значних коштів для підтримання росту. Стратегія – підтримання конкурентних переваг.
 2. «Дійні корови» – СБО, які перебувають на етапі зрілості, приносять високі прибутки, використовуються для фінансування цінних СБО. Стратегія – «збір урожаю» і підтримання конкурентних переваг.
 3. «Собаки» – СБО, які перебувають на етапі спаду життєвого циклу і позиція яких є найменш привабливою. Стратегія – розвиток або елімінація (поступове виведення з портфеля фірми).

 

6. Маркетингові конкурентні стратегії відповідно до частки ринку за Котлером:

 1. «Стратегії лідера» – фірми, які займають найбільшу ринкову частку на певному ринку збуту можуть утримати своє положення шляхом розширення місткості ринку, захисту позицій і підвищенню ринкової частки при існуючій місткості ринку.
 2. «Стратегії челенджера» – фірми, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера.
 3. «Стратегії послідовника» – фірми, які успішно діють на ринку і мають на меті зберегти свою позицію, а не зайняти місце лідера.
 4. «Стратегії нішера» – фірми, які орієнтують свою діяльність на обслуговування одного або кількох сегментів ринку, тобто поле їх дій – сегменти, які залишилися поза увагою лідера.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.