Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір теми курсової роботи

Призначення курсової роботи

З написання курсової роботи з кримінального права

І. Загальні методичні рекомендації

V. Методичні вказівки з виконання курсових робіт

IV. Приблизний перелік тем курсових робіт з Особливої частини кримінального права

ІІІ. Методичні вказівки з виконання курсових робіт

ІІ. Приблизний перелік тем курсових робіт із Загальної частини кримінального права

Строки здачі та захисту роботи

Обсяг курсової роботи та її оформлення

Вибір теми курсової роботи

Призначення курсової роботи

І. Загальні методичні рекомендації з написання курсової роботи з кримінального права

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

3. Підготовка курсової роботи

6. До захисту не допускаються і повертаються студенту для повторного виконання курсові роботи у випадках:


 

В процесі вивчення курсу „Кримінальне право України” навчальним планом Харківського національного університету внутрішніх справ передбачено виконання та захист студентами курсової роботи.

Курсова робота повинна бути виконана, оформлена та захищена з наступними методичними вимогами.

Курсова робота призначена для формування у студентів навичок до самостійного наукового процесу, підняття їх теоретичного та професійного рівня, кращого та ефективнішого засвоєння курсу „Кримінальне право України” та іншого навчального матеріалу.

Під час написання курсової роботи необхідно показати вміння працювати з літературою, аналізувати кримінально-правові джерела та правозастосовчу практику, робити обґрунтовані висновки.

Курсова робота повинна бути самостійним та творчим науковим дослідженням, давати уявлення про певну, зазначену в її назві кримінально-правову проблему, та свідчити про глибокі знання автора в цій галузі.

Тема курсової роботи обирається студентами на власний розсуд на підставі затвердженого кафедрою приблизного переліку тем курсових робіт з кримінального права України.

Обрана тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в приблизному переліку. В цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем-науковим керівником та отримати на це його згоду.

Після вибору та реєстрації теми курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями з її виконання, приблизним планом роботи і списком рекомендованої літератури, і лише після цього приступити до її виконання.

3. Підготовка курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати обраній темі та складеному плану.

Курсова робота повинна мати таку структуру:1) план;

2) короткий вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення теми; говориться про стан розробки обраної проблеми; проблеми, які передбачається розглянути в роботі;

3) основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів;

4) висновки, що випливають з розгляду теми;

5) список використаних нормативних актів та літератури;

6) аналіз судової практики.

При написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

1) Кримінальний кодекс України і інші нормативні акти;

2) науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України;

3) підручники з кримінального права;

4) спеціальну наукову літературу (монографічні та періодичні видання);

5) матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі і судової) практики;

6) інші джерела, необхідні в силу специфіки теми.

Перед початком написання курсової роботи необхідно уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та видання, що найбільш важливі при висвітленні відповідних питань теми.

Написання курсової роботи – це систематизований та такий, що відповідає її плану, грамотний та самостійний виклад студентом основних відомостей з теми, що відображає його розуміння певних наукових проблем кримінального права.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суворій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером джерела, зазначеного у списку літератури в квадратних дужках (наприклад, [1-5], якщо автор посилається на джерела, наведені у списку літератури під номерами 1, 2, 3, 4, 5 або [11, с. 56], якщо автор посилається на сторінку 56 джерела під номером одинадцять.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.