Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Поняття злочину

 

План:

Вступ.

1. Соціальна природа злочину.

2. Формальне, матеріальне та формально-матеріальне визначення поняття злочину. Визначення поняття злочину, закріплене у чинному КК України.

3. Суспільна небезпечність, винність, протиправність і караність як ознаки злочину.

4. Малозначна дія (бездіяльність), що формально містить ознаки злочину.

5. Співвідношення злочину з іншими правопорушеннями.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1995.

2. Георгиевский Э.В. К вопросу о генезисе и развитии общего понятия преступления и его признаков в уголовном праве России // Вопросы уголовного права. – 2000. – № 4.

3. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1975.

4. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. – 311 с.

5. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. – Свердловск, 1977.

6. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. – 208 с.

7. Кривошеин П.К. Преступление: Историческое исследование. – К., УАВД, 1993. – 72 с.

8. Кузнецов Б.А., Кузнецова Н.Ф. Понятие преступления по советскому уголовному праву. – М.: Гос-е изд-во юрид. л-ры, 1962. – 31 с.

9. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - Москва, 1969.

10. Панов М., Тихий В.. Поняття злочину (коментар до ККУ) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 1. – С. 88-95.

11. Пинаев А.А. Курс лекций по общей части уголовного права. - Книга 1. - О преступлении. - Харьков, 2001.

12. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1961. – 666 с.

13. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Ленинград, 1984.

14. Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деяния. - Киев, 1992.

15. Якименко Н.М. Малозначительность деяния в истории советского уголовного права // Правоведение. – 1983. – № 1. – С. 34-44.

 

Розгляд питань зазначеної теми слід розпочати з розкриття соціальної природи злочину. Автор повинен розібратися в тому, які діяння відносяться до злочинних, що є підставою для цього. При цьому необхідно звернути увагу на те, що поняття про злочинне відображає, в першу чергу, уявлення про необхідність кримінально-правового захисту невід’ємних загальнолюдських цінностей від злочинних посягань. Доцільно визначити фактори, що впливають на криміналізацію та декриміналізацію діянь. В роботі необхідно показати, що поняття злочину тісно пов’язане із соціально-економічними відносинами, які існують в державі, та здатне змінюватись протягом історичного розвитку суспільства, тобто розкрити його історичну мінливість.Розкриваючи зміст формального, матеріального та формально-матеріального визначень поняття злочину, необхідно звернутися до історії розвитку поняття злочину, до теорій, що панували раніше, розкрити закріплене у чинному КК України визначення поняття злочину, зрозуміти, чому воно є формально-матеріальним.

Особливу увагу слід приділити з’ясуванню ознак злочину та їх закріпленню у кримінальному законі. Рекомендується дати детальне висвітлення кожної ознаки злочину. Суспільну небезпечність слід розглядати як матеріальну ознаку злочину, кримінальну протиправність як його формальну ознаку. Слід звернути увагу на неможливість застосування аналогії у кримінальному праві України, розкрити зміст та значення винності як ознаки злочину. Розкрити співвідношення понять винність та вина. Приділити увагу кримінально-правовій караності як ознаці злочину та її співвідношенню з фактичним призначенням покарання. Доцільним буде обґрунтування висновку про органічну єдності розглянутих ознак злочину. Не зайвим буде навести інші позиції науковців щодо кількості та змісту ознак злочину. Висловити своє ставлення до цих позицій.

Розглядаючи малозначну дію (бездіяльність), що формально містить ознаки злочину, слід звернути увагу на об’єктивні та суб’єктивні ознаки такої дії (бездіяльності), її відмінність від злочину невеликої тяжкості. Потрібно з’ясувати значення ч. 2 ст. 11 для визначення поняття злочину.

Під час розгляду останнього питання слід звернути увагу на відмежування злочину від інших правопорушень. В юридичній літературі немає єдиної позиції з даного питання. Більшість авторів вважає, що злочин відрізняється від інших правопорушень більш високим ступенем суспільної небезпечності вчиненого. Деякі вчені вважають, що ознака суспільної небезпечності властива лише злочину. Пропонується критично проаналізувати висловлені точки зору та висловити своє ставлення до них, після чого зробити висновки та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.