Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Строки здачі та захисту роботи

Обсяг курсової роботи та її оформлення

Орієнтовний обсяг курсової роботи – 30-35 рукописних сторінок формату А-4 або 22-25 друкованих. Текст пишеться лише на одній сторінці листа грамотно, акуратно, з полями на лівому боці, великим, розбірливим почерком, однаковим чорнилом. Комп’ютерний варіант повинен бути якісним, придатним до читання, надрукований 14 шрифтом через 1,5 інтервал. Текст необхідно виконувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25-30 мм; правий – 10-15 мм; верхній та нижній – 20 мм. Виконання роботи на ксероксі не допускається. Роботи, виконані на ксероксі, безумовно повертаються для повторного виконання.

 

Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках, плані, тексті, посиланнях на джерела), крім загальноприйнятих (напр., КК, КПК, ст.) неприпустимі. Надання курсової роботи, викладеної з помилками, неграмотно, брудно, без полів, нерозбірливим для читання почерком, чи з неприпустимими скороченнями слів тягне за собою безумовне її повернення для повторного виконання.

В курсовій роботі повинен бути титульний лист, на якому зазначається:

1) найменування Університету;

2) найменування кафедри;

3) найменування навчальної дисципліни;

4) повне та точне найменування теми курсової роботи;

5) прізвище та ініціали автора, курс, факультет та номер його учбової групи;

6) місце (місто) та рік виконання роботи.

Сторінки роботи необхідно пронумерувати в верхній частині сторінки. Нумерація повинна бути суцільною по всій роботі. Першою сторінкою є титульний лист. Вступ, висновок, кожний розділ, а у випадку поділу роботи на підрозділи – кожен підрозділ, а також список використаного нормативного матеріалу та літератури починається з нової сторінки. Підзаголовки відтворюються лише в тексті.

Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається лише в певній послідовності:

1) нормативний матеріал;

2) спеціальна наукова література;

3) матеріали юридичної практики;

4) інші джерела.

Курсова робота повинна бути підписана автором на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Тут же необхідно зазначити дату здачі роботи для реєстрації.Курсова робота представляється та здається студентами викладачу-методисту факультету не пізніше місця до початку екзаменаційної сесії (для студентів заочної форми навчання) або дати захисту роботи (для студентів денної форми навчання).

Курсова робота, що надійшла на кафедру або до деканату, реєструється та передається на рецензування науковому керівникові, а в окремих випадках – іншому викладачу (за узгодженням із завідувачем кафедри). Він знайомиться з роботою, визначає її науковий рівень, дотримання вимог до оформлення, дає письмовий відгук на курсову роботу та допускає її до захисту або повертає для доопрацювання та усунення недоліків.

Критеріями оцінки курсової роботи є:

1) ступінь розробки теми;

2) повнота охоплення літератури стосовно до теми;

3) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної практики (у тому числі практики судів та слідчих органів);

4) творчий підхід до написання курсової роботи;

5) правильність та наукова обґрунтованість висновків;

6) самостійність викладання;

7) стиль викладання;

8) дотримання даних методичних рекомендацій.

Для підготовки студента до захисту йому напередодні видається відрецензована курсова робота.

Захист курсової роботи здійснюється комісії в складі наукового керівника (викладача) і іншого викладача кафедри.

Процедура захисту курсової роботи полягає у наступному: попередньо ознайомившись з письмовим відгуком на роботу, автор дає усні пояснення по суті критичних зауважень рецензента по роботі, відповідає на запитання наукового керівника (викладача) та інших присутніх на захисті осіб, обґрунтовує свої висновки додатковими аргументами.

Під час оцінювання курсової роботи враховується як її зміст, так і результати захисту. Комісія визначає оцінку роботи та її захисту за п’ятибальною шкалою.

Захищені курсові роботи студентам не повертаються, а зберігаються на кафедрі або на факультеті. Якщо курсова робота є продовженням вже розроблюваної автором теми, або ця тема продовжує розроблятись ним далі, то йому може бути видана захищена курсова робота з дозволу наукового керівника, з подальшим поверненням її на кафедру або на факультеті.

Студенти, які не здали курсові роботи, чи не з’явились на їх захист в призначений термін, або отримали на захисті незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального Плану.

Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням курсової роботи, студенти можуть отримати безпосередньо у наукового керівника (викладача).

 

6. До захисту не допускаються і повертаються студенту

для повторного виконання курсові роботи у випадках:

Надання курсової роботи, викладеної неграмотно, брудно, без полів, нерозбірливим для читання почерком, чи з неприпустимими скороченнями слів, виконана шляхом ксерокопіювання.

Курсова робота виконана на основі застарілого (відміненого, зміненого) кримінального законодавства або законодавства інших держав.

При виконанні роботи використаний лише науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України або навчальний посібник чи підручник.

Робота виконана без урахування постанов Пленуму Верховного Суду України щодо питань, які розглядаються.

Відсутній аналіз прикладу з матеріалів судової (або слідчої) практики.

Відсутній вступ, висновки, посилання на використані джерела.

Курсова робота не відповідає вищезазначеним загальним вимогам, або виконана не самостійно.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 272; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.