Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАВДАННЯ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з навчальної дисципліни

«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

 


ЗМІСТ

Характеристика дисципліни
Навчально-тематичний план дисципліни
Короткий зміст курсу
План та завдання семінарських занять з дисципліни
Завдання до самостійної роботи
Основні теоретично-розрахункові положення
Розрахункові завдання
Тестові завдання
Питання для підготовки до іспиту
Оцінювання знань студентів
Рекомендована література для вивчення дисципліни

 

 


Характеристика дисципліни

Національна економіка ‒ це наука та навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами та на підставі пізнаних закономірностей обґрунтовує пріоритети й заходи економічної політики держави, спрямовані на стабільний економічний розвиток та підвищення якості життя населення за умов дотримання вимог національної економічної безпеки.

Мета: вивчення закономірностей, особливостей функціону­вання національної економіки порівняно з економіками інших країн, а також розкриття методології, методики та організаційних основ впливу на стійкий розвиток національної економіки.

Завдання: розкрити загальне та особливе в національній еко­номічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на спе­цифіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Предмет: сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси наці­ональної економіки та її специфіку функціонування.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати:

- особливості будови національної еко­номічної системи;

- інституціональні чинники та їх вплив на спе­цифіку економічного розвитку;

- функціональну роль держави в управлінні економікою;- умови інтеграції національної економіки у світове господарство.

повинні вміти:

- застосовувати методи оцінки і вивчення передумов для прийняття управлінських рішень на макроекономічному рівні;

- застосовувати методику вибору та обґрунтування конкретних заходів на умови господарювання економічних суб'єктів у ринкових і перехідних економічних системах.

повинні набути навичок:

- в оцінці стану ділової кон'юнктури національної економіки;

- в розрахунку й обґрунтуванні параметрів показників прогнозів, індикативних планів, програм і конкретних заходів щодо покрашення ділової кон'юнктури.

На вивчення предмету навчальним планом передбачено 180 годин, з яких 44 години лекції, 40 годин семінари, 96 години самостійної роботи.


Навчально-тематичний план дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с інд с.р. л с інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи становлення національної економіки
Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе - -
Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки - -
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки - -
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу - -
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Засади функціонування та регулювання національної економіки
Тема 1. Господарський комплекс національної економіки - -
Тема 2. Функціонування інфраструктури національного ринку
Тема 3. Державність та державне управління економікою
Тема 4.Демократія, економічна свобода та економічний порядок - -
Тема 5. Програмування та прогнозування національної економіки - -
Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3. Розвиток національної економіки та проблеми її міжнародної конкуренції
Тема 1. Структурна перебудова національної економіки
Тема 2. Інституціональні чинники розвитку національної економіки - -
Тема 3. Сталий розвиток національної економіки
Тема 4. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство - -
Тема 5. Економічна безпека національної економіки - -
Разом за змістовним модулем 3
Усього годин
                                 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

«Національна економіка»

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 362; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.