Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тема 3. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи 3 страница
Певні обмеження прав вільного володіння, розпорядження та користування документами Національного архівного фонду тор-каються лише тих випадків, коли можливе заподіяння шкоди документам чи порушення законних інтересів держави, власни-ка документів або інших осіб; коли є загроза незаконного вилу-чення документів зі складу Національного архівного фонду. Наприклад, власник документів Національного архівного фон-ду не має права знищувати, пошкоджувати їх або змінювати зміст. Вивезення оригіналів документів Національного архівного фонду за межі України забороняється. Винятком є лише виве-зення для тимчасового експонування документів на виставках, для наукової експертизи або реставрації документів. При цьому власник документів або його офіційний представник, установа, що вивозить документи Національного архівного фонду за кор-дон, повинні мати дозвіл Державного комітету архівів. Вивезення копій документів Національного архівного фонду та витягів з них здійснюється вільно тільки після офіційного засвідчення їх державною архівною установою, де зареєстровані оригінали цих документів. Для запобігання виснаженню національних архівних інформаційних ресурсів діють певні обмеження на копіювання великих документальних комплексів.


3 метою законодавчого визначення архівних документів як об'єктів, що мають цінність для власника саме як об'єкти ру-хомого майна, науковцями Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства розроблено методи грошового оцінювання документів Національного архівного фонду та віднесення їх до складу Національного архівного фонду. Задля захисту законних майнових інтересів власника грошове оцінювання здійснюється при купівлі-про-дажу, інших угодах, пов'язаних з переданням права власності, визначенням розміру збитків, якщо власнику заподіяно шкоду, проведенням страхування документів.

Отже, з культурологічного погляду, Національний архівний фонд України - це невід'ємна і важлива складова національної і загальносвітової культурної спадщини, сукупність належних Україні цінних архівних документів, найціннішими компонен-тами якої є унікальні документи. З архівознавчого погляду, Національний архівний фонд - це не лише комплекс матеріаль-них носіїв із зафіксованою на них різними способами цінною ретроспективною документною інформацією, а й найвища кла-сифікаційна категорія. Водночас Національний архівний фонд є правовим суб'єктом, оскільки загалом чи окремими своїми гранями він вступає у певні правовідносини, породжує конк-ретні права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізич-них осіб. Крім того, Національний архівний фонд - це глобаль-на, складно структурована інформаційна система, складова світових і національних інформаційних ресурсів.


3.Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.