Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Колоквіум
ТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Завдання для самостійної роботи

Запитання для самоперевірки

1. З якою метою та за якими ознаками здійснюють орга-
нізацію архівних документів?

2. Які є основні групи документів за порядком їх органі-
зації відповідно до термінів зберігання?

3. Які є рівні організації архівних документів?

4. Що таке фондування архівних документів?

5. Яка класифікаційна одиниця організації документів
на внутріархівному рівні?

6. Які документи складають фонд офіційного та особово-
го походження?

7. З яких документів створюють об'єднані архівні
фонди?

8. На які категорії поділяють архівні фонди за мірою
цінності?

9. В чому сутність визначення фондової належності
архівних документів?

10. Які чинники визначення хронологічних меж архівно-
го фонду?

11. Яким чином та за якими класифікаційними ознаками
організовуються аудіовізуальні та електронні доку-
менти?

12. Яка класифікаційна одиниця організації документів
у межах архівного фонду?

13. Які ознаки групування справ фонду?

14. Які групи визначають схему класифікації документів
особових фондів?

15. За якими ознаками здійснюють систематизацію доку-
ментів на рівні одиниці зберігання?


 


1. Охарактеризувати етапи організації архівних доку-
ментів.

2. Визначити основні вимоги до всіх етапів організації
архівних документів.

3. Дати характеристику ознак організації архівних доку-
ментів на всіх структурних рівнях.

4. Охарактеризувати комплекс документів загальнодер-
жавного рівня.

5. Виявити та охарактеризувати ознаки фондоутворю-
вачів - фізичних та юридичних осіб.

Література: 1, 37.

1. Національний архівний фонд: структура та склад доку-
ментів.

2. Особливо цінні та унікальні документи Національного
архівного фонду України.

3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського як архівний підрозділ.

4. Державні архіви та архівне законодавство.

5. Архівна україніка як базовий історико-культурний потен-
ціал гуманітарної сфери знань.

6. Реституція архівних документів: поняття, проблеми та
правове забезпечення.

7. Формування Національного архівного фонду як комплекс
організаційних, методичних і практичних заходів.

8. Експертиза цінності документів як теоретико-методоло-
гічна основа формування Національного архівного фонду.

9. Експертні комісії: компетенція, склад і зміст діяльності.

10. Робота державних архівів з джерелами комплектування.

Дати визначення таких термінів:

1. Архівна колекція.

2. Архівна україніка.

3. Архівне зібрання.

4. Архівне надбання.

5. Архівний фонд.

6. Архівний фонд особового походження.


 7. Атрибуція архівних документів.

8. Вилучення документів з Національного архівного фонду.

9. Відкритий архівний фонд.

 

10. Власник документів Національного архівного фонду.

11. Державна реєстрація документів Національного архівного
фонду.

12. Державне зберігання документів.

13. Джерела комплектування архіву.

14. Довготривале зберігання документів.

15. Документ довготривалого зберігання.

16. Документ тимчасового зберігання.

17. Документальний фонд.

18. Документи особового походження.

19. Закритий архівний фонд.

20. Комплектування архіву.

21. Критерії визначення джерел комплектування архіву.

22. Національний архівний фонд України.

23. Об'єднаний архівний фонд.

24. Особливо цінний документ.

25. Планомірне надходження документів на державне збері-
гання.

26. Право власності на документи.

27. Приватний архів.

28. Принцип пертиненції.

29. Провенієнцпринцип.

30. Реєстраційне свідоцтво на документи Національного
архівного фонду.

31. Реконструкція архівного фонду.

32. Реституція.

33. Родинний архівний фонд.

34. Рукописне зібрання.

35. Справа.

36. Страховий фонд документів.

37. Терміни зберігання документів.

38. Тимчасове зберігання документів.

39. Унікальна документальна пам'ятка.

40. Фонд користування архівними документами.

41. Фондоутворювач.

42. Фондування архівних документів.

43. Формування Національного архівного фонду. 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.