Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Consecutio temporum 2 страница
Читайте также:
 1. A XVIII 1 страница
 2. A XVIII 2 страница
 3. A XVIII 3 страница
 4. Annotation 1 страница
 5. Annotation 1 страница
 6. Annotation 10 страница
 7. Annotation 11 страница
 8. Annotation 12 страница
 9. Annotation 2 страница
 10. Annotation 2 страница
 11. Annotation 3 страница
 12. Annotation 3 страница

 

 

Латинсько-український словник

Умовні позначки

Abl Ablativus m masculinum
Acc Accusativus n neutrum
compar. gradus comparativus Nom Nominativus
Coni. modus coniunctivus PFA participium futuri activi
Dat Dativus pl pluralis
dep. verbum deponens PPA participium praesentis activi
f femininum semidep verbum semideponens
Gen Genetivus sg singularis
Indicat. modus indicativus superl. gradus superlativus

 


A

absentia, aef відсутність, нестача

absolūtus, a, umдосконалий

ab-solvo, solvi, solūtum ĕre 3виправдовувати; розказувати

abs-tineo, tinui, tentum ēre 2(з Abl) стримуватися; утримувати

abstulit див. aufero

ab-sum, а-fui, ab-esseвідстоювати; бути відсутнім; немає; longe а. бути далеким

ab-sūmo, sumpsi, sumptum ĕre 3нищити

absurdus, a, um немилозвучний; недоцільний; безглуздий, дурний, нездатний

abundo, āvi, ātum āre 1рясніти, бути багатим; бути у великому числі

асі; (при порівнянні) як, ніж.

ас-сеdo, сеssi, сеssum ĕre 3 підходити, наближатися; приєднуватися

ac-сеndo, cendi, censum ĕre 3 запалювати, розпалювати

ас-cido, cidi, - ĕre 3траплятися

ac-cipio, cēpi, ceptum ĕre 3одержувати, приймати; впізнавати; чути; пригощати

acclinis, e похилий; схильний

ас-commodo, āvi, ātum āre 1пристосовуватися

ac-curo, āvi, ātum āre 1намагатися,пильнувати;піклуватися

accūso, āvi, ātum āre 1(з Gen) обвинувачувати,засуджувати

асеr, cris, creгострий; енергійний; сильний, жорстокий; суворий

асеrbus, a, umїдкий; жорстокий

асеrvus, imкупа

acētum, inоцет

Achaia, aefАхея (місцевість у Греції,пізніше Греція)

Achilles, ism Ахілл

acidus, a, um кислий

асies, eif бойова лінія; гострота; зір

acriter гостро; жваво

actio, ōnisf дія; gratiarum а. вираз подяки

acumen, inis n вістря; гострота, витонченість

acuo, ui, ūtum ĕre 3загострювати; заохочувати; витончувати

acūtus, a, umгострий

adдо; для; на; у відношенні

adamas, ntis m сталь; твердість, непохитність; алмаз

adcдив. acc

ad-dico, dixi, dictum ĕre 3засуджувати; доручати; передавати

ad-do, didi, ditum ĕre 3(з Acc., Dat.) додавати

ad-duco, duxi, ductum ĕre 3приводити; обертати; спонукати

I adeoдо такого ступеня, так; навіть; особливо

II ad-eo, ii, itum, īreприходити; відвідувати; реriculum а. піддавати себе небезпеці

ad-hibeo, hibui, hibitum ēre 2вживати; застосовувати; (з Dat) запрошуватиadhucдотепер

ad-imo, ēmi, emptum ĕre 3(з Dat) віднімати

adipiscor, adeptus sum, adipisci 3dep. (з Acc) досягати, добиватися, одержувати

ad-jicio, jēci, jectum ĕre 3підкидати, додавати, вливати

ad- jūtor, ōrism помічник

ad-juvo, jūvi, jūtum āre 1(з Acc) допомагати

administro, āvi, ātum āre 1(з Acc) керувати, управляти

ad-mīror, miratus sum, mirari 1dep. (з Acc) дивуватися; захоплюватися

admodum(=ad +modum) дуже

ad-moneo, monui, monitum ēre 2(з Acc) спонукати, радити, давати раду

ad-mōveo, mōvi, motum ēre 2наближати; присувати, підводити

ad-ōro, āvi, ātum āre 1(з Acc) обожнювати, поклонятися

adpeto див. appeto

Adriānus, imАдріан

ad-sum, af-fui (ad-fui), adesseзнаходитися; бути присутнім; наближатися (про час); допомагати

adūlescens, entism, f хлопець, молода людина; молода дівчина

adulescentia, aefюність, молодість

adulescentulus, im зовсім молода людина

ad-veho, vexi, vectum ĕre 3приводити

ad-venio, vēni, ventum īre 4приходити, прибувати; наближатися; виникати

adventus, usm прибуття

ad-versor, versatum sum, versari 1dep. опиратися, ставитися вороже

I adversus, a, umпередній; несприятливий; res adversae нещастя

II adversus(з Acc) проти, на; у відношенні

ad-volo, āvi, ātum āre 1прилітати

aedificium, inбудівля

aedifíco, āvi, ātum āre 1будувати

Aedui, orumpl едуї (галльське плем'я)

aeger, gra, grumхворий

aegreнасилу, ледве

aegrōtus, a, umхворий

Aegyptius, imєгиптянин

Aegyptus, if Єгипет

aenigma, atisn загадка

Aeolius, a, umеолійській

aequeоднаково, так само

aequinoctium, in рівнодення

aequo, āvi, ātum āre 1рівняти, робити рівним; (з Acc.; Gen.) порівнюватися; (з Acc.) дорівнювати

aequus, a, umрівний; спокійний; рівний, однаковий, справедливий; aequum est слід; aequo animo спокійно; аеquo Marte з рівним успіхом

āër, erism повітря

aes, aerisn мідь; гроші; а. alienum борг

Aesopus, im Езоп

aestas, atisf літо

aestimo, āvi, ātum āre 1цінувати; оцінювати; pluris ae. цінувати вище

aestuo, āvi, ātum āre 1 палати, горіти

aestuosus, a, umспекотний

aetas, ātisfжиття; століття; час; покоління; вік

aeternus, a, umвічний

affectus, usm стан; настрій

af-fero, at-tuli, al-lātum, af-ferreприносити; доставляти; vim а. застосовувати насильство

af-ficio, fēci, fectum ĕre 3(з Acc., Abl.) заподіювати; наділяти; виснажувати; cura а. турбувати; morte, supplicio а. страчувати; doloribus afficior страждати від болю, хворіти

af-flīgo, flixi, flictum ĕre 3засмучувати

Africa, aef Африка

Agamemnon, onism Агамемнон

age(imperativus до ago) ну, давай

ager, grim поле, рілля; земля, область; село

Agesilaus, im Агесилай (чоловіче ім'я)

ag-gredior, gressus sum, ari 3dep. (з Acc.) робити, братися; нападати

Agis, idism Агід (спартанський цар)

agito, āvi, ātum āre 1гнати

agmen, inisn фронт (бойовий порядок); загін

agna, aefвівця

agnus, im ягня

ago, egi, асtum ĕre 3вести, проводити; приводити; робити; грати (п'єсу); говорити; існувати (про час); жити; alias res а. займатися іншою справою, бути неуважним

agrestis, eсільський ; неосвічений

agricola, aem землероб

ajo, ait, —, —говорити

alăcer, cris, creбадьорий, збуджений

alacritas, ātisf бадьорість, натхнення

Albanus, a, um альбанський (італійський)

albus, a, umбілий

Alcibiădes, ism Алкивіад (чоловіче ім'я)

alea, aef гральна кістка, доля; гра в кістки

Alexander, drimОлександр

aliasіншим разом; в інших випадках

alibiу іншому місці

aliēnus, a, umчужий

aliquandoколи-небудь

aliquisімен.; aliquiприкм., aliqua, aliquidімен.; aliquodприкм. хтось, якийсь

aliterінакше

alius, а, udінший; alii... alii одні... інші

allatum див. affero

alligo, āvi, ātum āre 1 прив’язувати

alludo, lusi, lusum ĕre 3 грати, загравати

almus, a, umблагодатний; той, що годує

alo, alui, altum ĕre 3 годувати, живити

Alpes, iumf pl Альпи

alter, era, erumінший (з двох); а....а. один... інший

altum, in висота; відкрите море

altus, a, umвисокий; глибокий

alumnus, im вихованець

amabilis, eгідний любові, приємний

amārus, a, umгіркий; дратівливий

ambo, ambae, amboобидва

ambulo, āvi, ātum āre 1ходити, гуляти

amens, entisбожевільний, нерозсудливий

аmiса, aef подруга

amicitia, aef дружба

amiculum, in одяг, плащ

amiculus, im дружок

I amīcus, a, umприхильний; дорогий, вірний

II amīcus, imдруг

a-mitto, mīsi, missum ĕre 3втрачати

amo, āvi, ātum āre 1любити

amor, ōrism любов

a-moveo, mōvi, motum ēre 2віддаляти

amplius, a, um(compar. до ample) сильніший

amplus, a, umвеликий

anабо; хіба

Anaxagoras, aem Анаксагор (грецький філософ)

ancilla, aef служниця

Andragoras, aem Андрагор (чоловіче ім’я)

anguis, ism, f змій, змія

angustiae, arumf pl обмеженість; ущелина

angustus, a, umвузький, тісний; короткий; обмежений

anima, aef душа, життя

animadverto, verti, versum ĕre 3помічати; +in (з Acc) карати

animal, alisnтварина

animus, im душа, дух; намір; мужність; характер; думка; ех animo до душі, відверто

an-nuo, nui, nūtum ĕre 3кивати головою (на знак згоди)

annus, imрік

annuus, a, umрічний

anser, erismгусак

I anteраніше

II ante(Acc.) перед, до

antecedo, cessi, cessum ĕre 3 іти попереду, випереджати; перевершувати

ante-pōno, posui, positum ĕre 3(з Dat.) ставити вище; ставити; вважати за краще

antequamперш ніж

Antiochus, imАнтиох (чоловіче ім'я)

antiquitas, ātisf старовина

antiquitusв давнину

antiquus, a, umстарий; стародавній

Antonius, imАнтоній (чоловіче ім'я)

anulus, imкільце, перстень

Apelles, ism Апелес (грецький художник)

ареrio, реrui, реrtum īre 4відкривати, відчиняти

ареrtus, a, umвідкритий, доступний; очевидний

арis, isf бджола

Apollo, inismАполлон

ар-pareo, parui,ēre 2показуватися; виявлятися; бути ясним; appăret безособ. ясно

apparo, āvi, ātum āre 1 готувати

арpello, āvi, ātum āre 1(з Acc.) звертатися; звати, називати

ap-pĕto, petīvi, petītum ĕre 3(з Acc.) прагнути, домагатися

ар-pono, posui, positum ĕre 3подати (на стіл)

арpropinquo, āvi, ātum āre 1наближатися, підходити

Aprīlis, eквітневий

арtus, a, umвідповідний; придатний; зручний

арudу, біля

aqua, aef вода

aquila, aef, mорел

Aquilo, ōnismАквілон (північний вітер)

Aquitani, orumm pl аквітани (галльське плем’я)

Aquitania, aef Аквітанія (область в Італії)

ara, aefвівтар, жертовник

Arar, ărism Арар (річка в Галії)

arātor, ōrismорач

arātrum, inплуг

arbiter, trimсуддя

arbitrium, inволя, свавілля; рішення, вирок

arbitror, atus sum, āri 1dep. думати, вважати

arbor, orisf дерево

Arcadia, aef Аркадія (грецька місцевість)

Archias, aem Архій (грецький поет)

Archimedes, ism Архімед

arcus, usmлук

arēna, aef пісок

ardeo, arsi, arsum ēre 2палати, горіти

arduus, a, umважкий

argentum, in срібло; гроші

Argos Аргос (грецька місцевість)

argumentum, in доказ

arguo, ui, utum ĕre 3(з Gen.) обвинувачувати

aridus,a, um сухий, посушливий; худий

arista, aef колосся; плід; обжинки

Aristippus, imАристип (чоловіче ім'я)

Aristoteles, ism Аристотель

arma, orumn тільки pl зброя

armatus, a, um озброєний

aro, āvi, ātum āre 1орати

ar-ripio, ripui, reptum ĕre 3хапати

ars, artisf мистецтво, ремесло, наука; заняття; artes liberales вільні мистецтва

artifex, icismхудожник, майстер, артист

arx, arcis fфортеця, цитадель

as, assism асс (римська мідна монета)

а-scendo, scendi, scensum ĕre 3(з Acc.) сходити, підійматися; navem а. сідати на корабель

a-scribo,psi, ptum ĕre 3 приписувати, надписувати

asellus, im віслюк

Asia, aef Азія

asinus, im осел

asper, era, erumнерівний, важкий

а-spicio, spexi, spectum ĕre 3(з Acc.) дивитися; бачити

aspectus,usm вигляд

asper, era, erum нерівний, шорсткий

as-sequor, secūtus sum, sequi 3dep. наздоганяти; досягати, одержувати

assigno, āvi, ātum āre 1 призначати, доручати

astrum, inзірка

astutia, aefхитрість

atале

ater, era, erumчорний

Athēnae, arumfтільки pl Афіни

Athenagoras, aem Афінагор (чоловіче ім'я)

Atheniensis, ismафінський, афінянин

atheos, im атеїст, безбожник

atomus, ifатом

atqueі;як

atquiпроте, тим часом

atramentum, inчорнила

atrox, осisжорстокий, жахливий

at-tendo, tendi, tentum ĕre 3 звертати увагу

attentus, a, umуважний

at-testor, teswtatus sum, āri 1 dep. засвідчувати

I Atticus, im мешканець Аттики

II Atticus, im Аттік (чоловіче ім'я)

at-tineo, tinui, tentum ēre 2 міцно тримати, утримувати; attinet потрібно

at-tingo, tigi, tactum 3(з Acc) торкатися, чіпати

at-traho, traxi, tractum ĕre 3 притягувати; схиляти

attul- див. affero

auctor, ōrism автор

auctoritas, ātisf думка; значення, вплив, авторитет

audacia, aefсміливість; зухвалість

audax, асis;audens,ntisсміливий, відважний; зухвалий

audeo, ausus sum, audēresemidep. насмілюватися

audio, īvi, ītum īre 4слухати

auditor, ōrismслухач

au-fero, abs-tuli, ab-lātum, au-ferreвіднімати; викрадати; зупиняти

Aufidus, imАуфід (річка в Італії)

aufugio, fugi, - ĕre 3 тікати, уникати

augeo, auxi, auctum ēre 2 збільшувати

augur, urism авгур, жрець

I Augustus, imсерпень

II Augustus, im Август (ім'я)

aula, aef двір; палац

Aurelius, imАврелій (чоловіче ім'я)

aureus, a, umзолотий

auris, isfвухо

Aurōra, aefвранішня зоря; богиня вранішньої зорі

aurum, inзолото

autабо

autemале, ж

autumnus, imосінь

auxilium, inдопомога, засіб

avaritia, aef жадність, скупість

avārus, a, umжадібний, скупий

aveвітаю

aversus, a, um повернений в інший бік, протилежний

aviditas, ātisf жадність

avidus, a, umжадібний

avis, isfптах

avus, imдід

В

Babylon, ōnisf Вавилон

Babylonius, im вавілонянин

Bacchus, imВакх

balneum, in баня

barba,aef борода

I barbărusдикий, варварський

II barbărus, imварвар, іноземець

barbatus, a, um бородань

Bassa, aef Баса (жіноче ім’я)

beātus, a, umщасливий, блаженний

Belgae, arumm белги (народ)

belleпрекрасно

bellipotentes, ntis сильний на війні

bello, āvi, ātum āre 1воювати, битися

bellum, inвійна; b. ducere затягувати війну; domi bellique під час миру і війни; b. gerere вести війну

beneдобре; b. facere робити добрі справи

benedico, dixi, dictum ĕre 3 благословляти

benedictus, a, um благословений

bene-facio, fēci, factum ĕre 3 творити добро, допомагати

beneficium, inблагодіяння, послуга; милість

benevolentia, aefдоброзичливість

benignitas, ātisf доброта, щедрість

benignus, a, umприхильний; ласкавий

bestia, aefтварина, звір

Bias, antism Біант (чоловіче ім'я)

bibo, bibi, —, — 3пити

bilis,isf жовч

biniпо два; два

bipes, idis двоногий

bisдвічі

blandimentum, inласка

blandulus, a, um ніжненький

blandus, a, umласкавий, підлабузник

bobus Abl. Pl. до bos

Boeotius, a, umбеотійській

bonitas, ātisf гарна якість

bonum, in добро; pl майно

bonus, a, umхороший; чесний

bos, bovism, fбик, корова; віл

brevis,eкороткий, короткочасний; низький; brevi в короткий час, швидко

Britannia, aefБританія

Britannus, imбританець

Brundisium, inБрундизій (портове місто в Італії)

brutus, a, umбезрозсудний, безглуздий

Brutus, imБрут (чоловіче ім'я)

С

Cadmea, aef Кадмея (кремль Фів)

cado, сеcidi, casum ĕre 3падати; гинути; заходити (про сонце); відживати; ставитися; програти справу

Caecilianus, im Цециліан ( чоловіче ім’я)

caecus, a, umсліпий

caedes, isfвбивство

caedo, cecĭdi, caesum ĕre 3бити; вбивати

caeles, itismнебожитель

caelestes, iumpl небожителі

caelum, in небо; клімат; de caelo tangor мене вражає блискавка

caenum, in бруд

Caesar, ărism Цезар

calamitas, ātisfнещастя, біда

calamitōsus, a, umтяжкий, згубний

calămus, imочерет, перо (для письма)

Calchas, antis mКалхант (пророк греків)

calceus, im черевик

calculus, im камінець

Calendaeтільки pl календи (перший день місяця в римському календарі)

calidus, a, umгарячий

callidus, a, um спритний, хитрий, розумний

Callistrătus, imКалістрат (чоловіче ім'я)

calor, orismжар, спека

campus, imполе

cancer, crim рак

candeo, ui,ēre 2розпалювати

candidus, a, umбілий, білосніжний

Canicula, aefбукв. собачка; перен. Сиріус

caninus, a, um собачий

canis, ism, f собака

Cannae, arumfpl Канни

cano, сеcini,ĕre 3співати; оспівувати

canticula, aef пісенька

canto, āvi, ātum āre 1співати

cantus, usmспів, пісня

canus, a, umсивий

caper, prim козел

capillus, im волос, волосся

capio, серi, captum ĕre 3 брати; одержувати; полонити; привертати, спокушати; conjecturam c. робити припущення; detrimentum c. терпіти збитки; consilium c. ухвалювати рішення

Capitolium, in Капітолій

сарrа, aef коза

caprella, aef кізочка

captivus, im полонений

capto, āvi, ātum āre 1ловити; прагнути

caput, itisn голова; столиця

carbo, ōnism вугілля

carcer, erism в'язниця

careo, ui,ēre 2 (з Abl) бути позбавленим; бути вільним ; не мати

caritas, ātisf любов, прихильність

carmen, inisnпісня; вірш; вірші

саrо, carnisf м'ясо

carpo, psi, ptum ĕre 3зривати; куштувати

Carthaginiensis, ism карфагенянин

Carthāgo, inisf Карфаген

carus, a, umдорогий, любий

casa, aef дім

caseus, imсир

Cassius, a, um Касій (римський nomen)

cassus, a, umпорожній; позбавлений; даремний, непридатний

castellum, in фортеця

castīgo, āvi, ātum āre 1виправляти

Castor, ōrism Кастор

castra, orumn тільки pl табір; c. ponere отаборитися

castrensis, e табірний

casus, usm випадок; подія; casu випадково

catēna, aef ланцюг

Catilīna, aem Катиліна (чоловіче ім'я)

Cato, ōnismКатон (чоловіче ім'я)

catulus, im дитинча; щеня

Catullus, imКатулл

catus, imкіт

cauda, aefхвіст

causa, aefпричина, початок; судова справа; causāзаради; tuā causā заради тебе

cautus, a, umобережний

cavea, aef клітка

caveo, cavi, cautum ēre 2(з Acc.) стерегтися

cavo, āvi, ātum āre 1точити

сеdo, сеssi, сеssum ĕre 3(з Abl.) поступатися, ступати

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 150; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.066 сек.