Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Переклад дієприслівників та відповід­них дієприслівникових зворотів

а) Переклад дієприслівників недоконаного виду та відповід­них зворотів

Як відомо, в англійській мові відсутня дієслівна форма, яка б повністю відповідала українському дієприслівнику доконаного виду. З граматики ми знаємо, що український дієприслівник недоконаного виду позначає дію, одночасну із дією, позначеною дієсловом-присудком, а дієприслів­ник доконаного виду позначає дію, що передує дії, позначеній дієсловом- присудком того ж речення. Українські дієприслівники недоконаного виду перекладаються пе­реважно такими впособами:

 

1) англійським дієприкметником І:

"Я готовий, Іване", сказав Анд­рій, входячи у кімнату. "I am ready, Ivan", said Andriy, entering the room.
"Синку, як поживаєш?", спитав він, простягаючи руку. "My boy, how are you?," he said, offering his hand.
"Аліна", відповіла дівчина, по тискаючи хлопцю руку. "Alina," the girl replied, shaking hands with the boy.

 

 

2) сполученням прийменників while, in, without, by з Indefinite Gerund:

Досліджуючи вміст шухляди, він наштовхнувся на листа, відправ­леного на його ім'я. While exploring the contents of the drawer he came to a letter directed to him.
Аналізуючи певні знахідки, су­часний археолог часто мусить пок­ладатися на фахівців інших дис­циплін. In analyzing certain finds, the contemporary archaeologist often must rely on specialists in other disciplines.

 

3) підрядним реченням із особовою формою дієслова-присудка:

Входячи в наші ворота, ми вдалині бачили дівчаток. As we passed in at our gate the girls were distantly visible.

 

4) абсолютним зворотом із прийменником with або без нього:

"О, так", сказала вчителька, приязно посміхаючись. "Oh, yes," said the teacher, with a kindly smile.
Він сидів, спираючисьспиною об стіну He sat, his back against a wall.

 

б) Переклад дієприслівників доконаного виду та відповідних зворотівІснує кілька способів перекладу дієприслів­ників доконаного виду (та відповідних зворотів), що різняться умовами застосування.

1) Мовно-системним відповідником українського дієприслівника до­конаного виду є неособова форма Perfect Participle (однак зовсім не завж­ди у перекладі дієприслівник передається цією формою):

І, досхочу надивившись на неї, він пішов геть, навіть не попрощавшись. And off he went without taking leave, having had enough of looking at her.
Гарно підготувавшись, він успішно склав цей іспит. Having thoroughly prepared, he passed the examination success­fully.

 

2) Зворот із дієприслівником доконаного виду може перекладатися англійським безприйменниковим або прийменниковим (з прийменником with) абсолютним іменниковим або дієприкметниковим зворотом:

"Що ти хочеш цим сказати?", спитав Іван, засунувши руки у кишені. "What do you mean by those words?" asked Ivan, with his hands in his pockets.
Поклавши голову йому на коліна, Марія розплакалася. Maria,with her head upon his knee, burst into tears.
Розправивши руки перед со­бою, він пірнув з неба вниз. With his arms spread out in front of him, he dived down out of the sky.
Він сидів за письмовим столом, схиливши голову над роботою. He sat at the desk,his head leaning over his work.
Він втупився поглядом в одну точку, розкривши рота. He stared, his mouth open.

3) Дієприслівниковий зворот у перекладі може трансформуватися у підрядне речення, де безпосереднім відповідником дієприслівника доконаного виду є особова часова форма дієслова-присудка Past Indefinite або Past Perfect:

Прибравши у кімнатах, я ог­лянув це місце разом із кмітливим експертом. As soon as I had got my rooms arranged, I surveyed the place with a clever expert.
Повернувшись до Зальцбурга, він написав низку чудових творів. When he returned to Salzburg he produced a splendid series of works.

 

4) У тих випадках, коли дієприслівник позначає дію, що безпосередньо передує дії, позначеній дієсловом-присудком українського речення, дієприс­лівник або відповідний зворот перекладається абсолютним іменниковим або дієприкметниковим зворотом, що вводиться сполучником once:

Зайшовши у кімнату, вона сіла у крісло. Once in her room, she sat down on the lounge.
Зникнувши, моя прихильна думка зникає назавжди. My good opinion once lost is lost for ever.

5) Ще одним способом перекладу дієприслівників у складі звороту є вживання сполучення прийменника on, at, after, by, without або while з герундієм:

Отримавши повідомлення про повстання, він змінив плани. He chan­ged his mindon receiving word of an uprising.
Побачивши, що інша особа займає її місце, вона відчула себе трохи збентеженою. She felt a little disturbed at see­ing another occupy her place.
Упіймавши кілька рибин, вони приготували сніданок. After catching a few fish, they prepared breakfast.
Та все ж, не сказавши хоч чо­гось про його повернення, вона розчарувала його. Still, she had disappointed him by saying nothing whatever about his re­turning.
Пройшло кілька днів, не вия­вивши для Федора жодної можли­вості збільшити свій прибуток. Several days passed without showing Frank any way by which he could increase his income.
Королівські військово-повітряні сили зни­щили 1733 літаки, втративши тільки 915. The RAF destroyed 1,733 air­craft while losing only 915 fight­ers.  

 

Для підкреслення попередності дії, позначеної дієприслівником, в ан­глійському перекладі вживаються сполучення прийменника on або afterз герундієм, для позначення порівняння або одночасності дій, позначе­них дієприслівником та дієсловом-присудком, вживається сполучення while з герундієм, тоді як для підкреслення обставини образу дії, позна­ченої дієприслівником, у перекладі вживається сполучення прийменника by з герундієм.

6) У тих випадках, коли дієприслівник у функції обставини дії або супутньої обставини не має значення передування дії, позначеної дієсловом-присудком, або позначає дію, що відбулася пізніше дії, позначеної дієсловом-присудком, він може перекладатися активною формою Participle І:

Він пішов, залишивши нас зди­вованими та дещо збудженими че­рез зміни, що повинні були відбути­ся у нашому житті. He went away, leaving us surp­rised and somewhat excited at the change that was to take place in our lives.  
"Про що ти думаєш, Олю?", за­питала сестра, помітивши її за­думливий вигляд. "What are you thinking of, Olya?" asked her sister, noticing her fixed look.  

 

7) Іноді дієприслівниковий зворот перекладається за допомогою анг­лійського прийменниково-іменникового словосполучення з прийменником after, withабоon:

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 4159; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.