Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Переклад часток 1 страница

 

Відомо, що в англійській мові кількість часток менша, ніж в ук­раїнській мові. Саме тому переклад українських часток на англійську мову становить значну трудність, оскільки українські частки зовсім не завжди перекладаються англійськими частками. Вони можуть перекла­датися певними словосполученнями і конструкціями. Слід також мати на увазі, що іноді потрібно перекладати українські словосполучення із частками, а не частки окремо. Нижче розглядаються способи передачі значень українських часток та їх сполучень з іншими словами англійсь­кою мовою.

 

а) Переклад частки "лише" та сполучення частки "всього" з цією часткою

 

Частка "лише" та сполучення частки "всього" з цією часткою звичайно перекладаються за допомогою таких засобів:

1) часток only, but, just або alone:

Лише тоді люди можуть зрозуміти, що таке матерія і що таке існу­вання. Only then can humans understand what it is to be a substance, and what it is to exist.
Лише наука може зробити це. Science alone can do it.
Лише він один міг домогтися цього. He alonecould achieve this.
Лише нижня палата має право вносити на розгляд фінансові зако­нопроекти. The Lower House alone can initiate financial measures.
Деякими людьми рухає лише своєкорисливість. Self-interest alone moves some people.  
Їм дали лише незначну вина­городу. They were but lightly rewarded.
Він лишемимохідь поглянув на прибульця. He just glimpsed at the new­comer.  

Слід зауважити, що в українській мові частка "лише" стоїть перед словом, значення якого вона підсилює або обмежує, тоді як її англійсь­кий відповідник alone стоїть після такого слова.

2) прислівника merely або barely:

Цей танок лише доповнює пісню. The dance is merely an appendage to the song.
Талановитій музикантці Ганні Коломієць було лише 13 років, вона виступала з Гербертом фон Караяном. Gifted musician Hanna Kolomiyets was barely 13 when she performed with Herbert von Karajan.

3) прикметника mere, pure або bare:Вона всього лише дитина. She is a mere child.
Це всього лишеприпущення. It's pure guess-work.
За таку справу він запропонував цій людині лишеп 'ятірку. Не offered the man a barefiver to do the job.

4) словосполучення no other (+ іменник):

Лише на цій основі політика країни може зробити позитивний внесок у загальну історію. On no other basis can national policy contribute positively to universal history.  

5) прислівника all:

Його хвороба була лише удаванням. His illness was all pretence.

6) конструкції It was not until/till або просто словосполучення not until:

Лишенаприкінці 1950-х та на початку 1960-х років інфрачервона астрономія стала предметом інтенсивних досліджень. It was not until the late 1950s and early 1960s that infrared astronomy became the subject of intensive research.
Лише після вторгнення на Сицилію союзні війська вирішили завдати уцару по материковій Італії. Not untilafter the Sicilian invasion was the Allied decision made to strike at the Italian mainland.
Лише пізніш були побудовані селище та аеродром. It wasn't till later that the camp and the aerodrome were set up.

7) Словосполучення "лише це одне" перекладається як "this alone":

Лише це одне говорить про те, що вся ця історія – наклеп. This alone stamps the story (as) a slander.

б) Переклад речень-побажань з частками "хай" та "нехай"

 

I. Речення з часткою "нехай" нерідко перекладаються такими спо­собами:

1) реченням із складним модальним дієслівним присудком з модаль­ним дієсловом mау (що стоїть на початку речення і відокремлений від інфінітива підметом) або модальним дієсловом must:

Нехай щастя супроводить вас! May good luck (success) attend you!
Нехай це буде вам попередженням. It mustbe a warning to you.

2) реченням із складним дієслівним присудком із дієсловом let:

Нехайвсе залишається, як є! Let it be!

3) реченням із формою Subjunctive І дієслова-присудка (переважно be):

Нехай буде, що буде. Be (that) as it may.
Нехай небеса охороняють цей дім. Heaven bless this house.

У перекладі може здійснюватися інверсія додатку:

Нехайце буде вам на користь! Much good may it do you!

 II. Речення з часткою "хай" перекладаються переважно такими способами:

1) реченням із фермою Subjunctive І дієслова-присудка:

Хай прийде царство твоє! Thy kingdom come!

2) реченням із вигуком hey або hurrah (як правило, так перекла­даються українські речення із висловом "хай живе... !)

Хай живе гетьман! Hey for the Hetman!
Хай живуть канікули! Hurrahfor the holidays!

3) речення із висловом "хай живе..." перекладаються також речен­ням із висловом "long live":

Хай живе мир! Long live peace!

4) реченням фразеологічного типу:

Нехай йому не поталанить! Bad luck to him!

5) реченням із висловом on withабоup (with):

Геть старе, хай живе нове! Off with the old and on with the new!
Хай живе республіка! Up the republic!

6) реченням із viva або vivat:

Хай живе гвардія! Vivathe Guards!
Хай живе король! Vivat rex!

7) інфінітивним зворотом із прийменником for:

Хай це обговорюють вони. That's for them to discuss.

 

в) Переклад частки "нібито"

 

Частка "нібито" перекладається переважно такими способами:

 

1) прислівником allegedly:

Слідчі кажуть, що продукція заводу нібито продавалася нижче собівартості. Investigators say that the plant's products were allegedly sold below cost.
Він нібито знепритомнів. He allegedly lost consciousness.

2) складним сполучником as if:

Це майже єдине місце у світі, де здається, нібито ще існує імперія. This is nearly the only place in the world where it seems as if the empire still exists.
Нібито нічого не залишилося від цієї сором'язливої дівчинки. It seemed as if nothing was left of the shy girl.

3) складним сполучником as though:

Здається, нібито щось подібне очікує цього року й велику "роди­ну" Співдружності незалежних дер­жав. It seems as though something similar is in store this year for the big "family" of the Commonwealth of Independent States.

4) дієсловом to seem:

Це нібито логічно. This seems to be logical.
Він нібитороздумував. He seemed to be considering.
Це ім'я нібито втілює всю гіркоту та розчарування, що є сьо­годні: низька зарплата, погано осві­чені діти, епідемія грипу... This name seemsto epitomize all the bitterness and disappointment there is today: low wages, poorly educated children, the flu epidemic...

г) Переклад частки "ледь (ледве)"

 

Частка "ледь" ("ледве") у розповідному реченні перекладається переважно такими способами:

 

1) часткою just, barely, scarcely або hardly (останній нерідко передує модальне дієслово саn):

Субсидія ледь покриє дефіцит, що утворився у нас. The grant will just cover the deficit that we've run up.
Вона ледь стримувала свій запал. She could hardly contain her eagerness.
Його було ледьчутно. Не was scarcely audible.
Їй ледь виповнилося шістнадцять. She is barely sixteen.

2) прислівником slightly або faintly та іншими синонімічними їм засобами:

Моя рука ледьторкнулася її руки. My hand touched slightly her hand.
На горизонті з'явилася ледь видима постать. A faintly visible figure appeared on the horizon.
Це був ледь чутний сміх. That was a deafly heard laughter.

3) конструкцією to be hardly able (+ інфінітив):

Хлопець ледьтримався на ногах. The fellow was hardly able to navigate.

4) у випадку сполучення частки "ледь" із дієсловом таке сполучення може передаватися спеціалізованим англійським дієсловом, що у своє­му значенні вже містить семантичний компонент, відповідний значенню частки "ледь":

Вона ледь пленталася схода­ми із своїми сумками. She laboured up the stairs with her bags.  
Він ледь видавив із себе промову. He made a laboured speech.

Сполучення часток"ледь"та "не" звичайно перекладається таки­ми способами:

 

1) часткою just, (very) nearly, barely або almost:

Його ледь незагубила водна стихія. Не just escaped a watery grave.
Ми ледь не загинули. We very nearly died.
Ми ледь не спізнилися на поїзд. We barely caught the train.
Хвилі ледь незбили нас з ніг. We were almost swept off our feet by the waves.

 

Слід мати на увазі, що при застосуванні означених англійських відповідників в англійському реченні вживається дієслово-присудок, антонімічне українському дієслову-присудку (як у наведених вище прикладах: ледь не загубилаjust escaped, ледь не спізнилися – barely caught).

 

2) фразеологізмами на зразок

to be on the verge (або brink) of smth.,

to be within an ace of smth.,

to go /to come near to doing smth.,

to be within a hair's breadth of (+ gerund),

by a shave тощо:

 

Він ледь було нерозповів усе. Не was on the verge of telling all.
Вона ледь не загинула. She was within an ace of death.
Ольга ледь не заплакала. Olha саmе near to crying
Його ледь не переїхала машина. Не was within a hair's breadth of being run over by a car.
Ми ледь не програли. We won by a shave.

 

Слід мати на увазі, що при перекладі сполучення часток "ледь не" відбувається заміна дієслова-присудка на антонімічне дієслово-присудок (ледь не програлиwon by a shave).

3) сполученням часток all but:

Він ледь не впав. Не all but fell.
Я ледь не вмер. I all but died

4) порівняльним словосполученням as near as:

Вона ледь не впала в яму. She was as near as a toucher falling into the pit.
Його ледь не збив автобус. Не was as near as could be to being knocked down by the bus.

5) дієслівним словосполученням to feel like (doing smth.):

Вона ледь не заплакала. She felt like crying.

д) Переклад частки "ж (же)"

 

Частка "ж (е)" перекладається переважно такими способами:

1) підсилювальним прислівником ever (окремо і у складі прислівників – whatever, wherever, whenever):

То у чому ж справа? Why, whatever is the matter?
Олено, про що ж це ти думаєш? Olena, whatever are you thin­king of?
Хто жце може бути? Who ever can it be?
Куди жя поклав свої окуляри? Wherever did I put my glasses?
Чому жви їх не спитали? Why everdidn't you ask them?
Коли жце ви знайшли час писати? Whenever did you find time to write?

2) застосуванням конструкції логічної емфази "It is ... that (who)..." або емфатичного підметового підрядного речення:

Та що ви! Це жви заговорили першим! Oh, I say! It was you who spoke to me!
Що ж ви ненавидите? What is it that you hate?

3) часткою then:

Важко було підтримувати порядок, та вона жбула така чудова господиня.   It was difficult to keep things in order, but then she was such an excellent housewife.

4) вживанням підсилювального дієслова do:

Поспішай же! Do be quick!
Сідайте ж! Dosit down!

5) вживанням післялогуup як інтенсифікатора дії дієслова:

Говоріть же, друже! Speak up, man! (Speak up, my (good) man!)
Поспішай же, друже! Hurry up, man! (Hurry up, my (good) man!)

 

6) підсилювальними фразами on earth, in the name of heaven, in the world тощо:

Та де жвін врешті-решт? Where in the name of heaven is he?
Що ж ви хочете сказати? What in the world (або on earth) do you mean?

7) використанням розділових речень, де перша частина є розповід­ним, а друга частина – питальним за формою реченням (безпосереднім англійським відповідником частки виступає саме питальна частина):

Яж вам говорив про це! I told you so, didn't I tell you!

8) інверсією частини присудка (у випадку окличного речення):

Дурень же я! Am I a sap!

9) українські окличні речення з часткою "ж", що починаються з "Ну й ...ж.", перекладаються англійськими реченнями, що починаються з "What ...":

Ну й дзиґа ж ти! What a fidget you are!
Ну й набалакалися жми! Whata gabfest we had!

10) Словосполучення "чому ж" у питальних реченнях перекладаєть­ся словосполученням "how come":

Чому ж ви його не спитали? How come you did not ask him?
Чому ж вони дали такі свідчення? How come they gave this testimonial?

11) Пісилювальне значення частки "ж" певною мірою може пере­даватися у перекладі вибором іншого дієслова-присудка з інтенсивнішою дією у порівнянні з дієсловом-присудком українського речення, наприклад:

Я подзвонив Степану й відразу ж поїхав до нього. I rang Stepan and rushed overto see him.

12) Словосполучення "що ж" передається часткою well:

Що ж, давайте розпочнемо. Well, let’s get started.

13) Частка "ж(е)" може також передаватися фразою after all:

Знай нашу добрість козацьку, – ти ж українець! You should know our Cossack goodness – after all, you're a Ukrainian.

14) Частка "ж(е)" може також передаватися прислівником also:

Це ж доводить непотрібність творчості. This also proves the futility of creative achievement.

15) частка "ж(е)" може також перекладатися часткою "just"":

Бо, кажучи правду, які ж їх заслуги? For, to tell the truth, just what are their merits?

16) частка "ж(е)" може також перекладатися іноді модальним сло­вом "можливо":

Звідки ж тут до кожуха? How can he possibly manage to get a new coat?

17) частка "ж(е)" може також перекладатися у випадку сполучення із словами "завтра", "через 2 (3 тощо) години" і под. – словосполучен­ням as early as:

Захочу і завтра ж матиму автомобіль. If I wanted, I could have an automobile (as early as) tomorrow."

Іноді значення частки "ж" (зокрема, коли вона вжита для зв'язності тексту) може у перекладі не передаватися:

Зразу ж пройдіть до Полтавського краєзнавчого музею, який, окрім того, що має цікаві експонати, ще й розташований у будинку надзвичайної краси. Immediately walk straight to the Poltava Region Museum, which not only has interesting exhibits, but is also situated in a building of exceptional beauty.
Але ж вона – психолог і, наскільки я знаю, не мала жодних зв'язків з урядом. But she was a psychologist, and she had, as far as I knew, no connection with the government.
Я ж бо знав, що того дня зроблю визначне відкриття. For I knew that I was going to make a remarkable discovery that day.

Індикатором непотреби передавати значення частки "ж" може бути наявність в українському речення словосполучень "відразу ж", "що ж", "а хто (що) ж" тощо.

 

е) Переклад частки "просто"

 

Частка "просто" переважно перекладається такими способами:

 

1) часткою "just":

У неї це не всерйоз, вона про­сто робить вигляд. She does not mean it, it's justan act.
Він не замкнутий, він простосоромливий. He is not antisocial, just.
Він не просто перший зустріч­ний. He isn't justanybody.

2) часткою "simply"':

Концерт був просто чудовий.   The concert was simply marvelous. It is simply not on.
Це простонеможливо. It is simply not on.

 

 

3) прислівником "merely" або прикметником "mere".

Цe просто анекдот, до того ж нерозумний. It is a mere joke, and a poor one.  
Він просто грає з вами. Не is merely toying with you.

4) прикметником "perfect", "positive", "pure" або "sheer":

Вона простодиво. She is a perfect duck.
Він просто жахлива людина. Не is a perfect horror.
Він просто нестерпний. Не is a positive nuisance.
Це місце – просто набір гучних слів. The passage is pure rant.
Це просто божевілля! It's sheer lunacy!

 

 

5) прислівником only, quite, barely, but, absolutely або downright:

He пробуй сперечатися із суддею, тебе просто видалять з поля. Don't try to argue with the ref: you'll onlyget sent off.
Її доброта мене простоприголомшила. Her kindness quite overwhelmed me.
Цей боягуз – просто пародія на людину. That coward is barely an excuse for a man.
Обвинувачувати у всьому час – це просто виправдовувати себе. Accusing the times is but excusing ourselves.
Цей капелюшок – просто диво. This hat isabsolutely a bang-on.
Це просто безчесно. It is downright knavish.

є) Переклад частки "ще"

 

Частка "ще" перекладається переважно такими способами:

 

1) часткою "still" або "yet":

Ці традиції щезбереглися. The traditions are stillalive.
Укладання контракту ще висить у повітрі. The contract is stillup in the air.
Ти ще не одружений? Тобі поталанило. Not married yet? You're well out of it.  
Він вже встає, але ще не зовсім одужав. He's now able to be around but he is not yetfully well.

 

Частка still вживається у стверджувальних реченнях, тоді як частка yet досить часто вживається у заперечних реченнях.

2) прислівником too або also:

Ще є вчорашній борщ. I've got some borshch too from yesterday.
Проте є ще одна логічна неминучість: що більший бюджетний дефіцит, то слабкіша грошова одиниця. But there is also another logical inevitability: the larger the budgetary deficit, the weaker the monetary unit.

 

3) фразою ever since (коли мається на увазі час):

Обидва стверджували, що ще з середини 80-х років Михайло одним з ватажків злочинного угру­повання. Both maintained that Mykhailo been one of the ringleaders ever since the mid-80s.
Ще з колоніальних часів держа­ва певною мірою була причетна до прийняття економічних рішень. Ever since colonial times, the government has been involved, to some extent, in economic decision­making.

4) фразою as far back as або far back:

Однак ще у 1992 році ми пере­бували у кризовій ситуації, як і всі інші в нашій країні. As far back as 1992, however, we were in a crisis situation like everybody else in this country.  
Указ про його призначення прем'єр-міністром лежав на столі президента щеу березні 1994 року. The decree on his appointment as prime minister lay on the table of the President as far back as March 1994.
Знову ж таки, витоки цього яви­ща сягають щерадянських часів. Again, the roots of this pheno­menon lie far back in the Soviet times.

5) фразою as recently as:

Щедва тижні тому у доповіді Державного департаменту місти­лася безпрецедентна критика Азербайджану. As recently as two weeks ago, the US State Department report on human rights levelled unprecedented criticism at Azerbaijan.
Ще весною я думав, що голов­не - це поставити нам економічне зав­дання, з яким ми могли б впоратися. As recently as spring, I thought that the main thing was to set ourselves an economic task we could tackle.

6) фразою as long ago as:

Олімпіада відкриється у Єре­вані наступної неділі, хоча заявка на її проведення була подана ще у 1992 році у Манілі. The Olympiad will open in Yere­van next Sunday, although the applica­tion to stage it was made as long ago as 1992 in Manila.
Там були генерали, які вели бит­ви ще у 1812 році. There were generals who had fought in battles as long ago as 1812.

7) фразою way back:

Можна було передбачити ще у серпні, що події розгортатимуться таким чином. It was possible to predict that events would unfold this way back in August.  
Ще у 1992 році президент своїм указом встановив жорсткіші правила готівкового обігу. Way back in 1992 the president decreed tougher rules for cash circulation.

8) словами too або a bit:

Отже, щерано горювати. So, it is too early to grieve.
Його ще рано відправляти на пенсію. It's a bit soon to pension him off.

 

9) англійськими відповідниками українських речень з часткою "ще" можуть бути англійські речення з присудком, вираженим дієсловом to continue і под.:

Нова будівля посольства США ще залишається незаселеною. The new building of the US Embassy continues to be vacant.
Ще продовжуються спроби налагодити справи в імпорті та ек­спорті. Attempts continue to be made to put in order import and export.

10) питальні речення із часткою "ще" можуть перекладатися англійськими розділовими питальними реченнями, де безпосереднім відповідником української частки виступає так званий "тег" (друга частина питального речення):

 

Ти ж ще не йдеш? You're not leaving us already, are you?

11) коли в українському реченні мова йде про невиповнений вік, відповідником "ще" в англійському реченні виступає прислівник hardly:

Їй немає ще й двадцяти років. She is hardlytwenty.

12) іноді значення частки "ще" може передаватися англійською мо­вою емфатичним do та інверсією обставини (вираженої, як правило, при­слівником never):

Мабуть, ще ніколи дитина не була такою схожою на свою матір. Never, perhaps, did a child more accurately picture her mother.

13) у докорах, що починаються словосполученням "а ще", останнє перекладається за допомогою словосполучення how dare:

А щеназиваєш мене своїм другом. How dare you call me your friend.

14) частці "ще", вжитій з питальним займенником who(m), в англійській мові відповідає ever (що пишеться разом з питальним займенником):

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1987; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.101 сек.