Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

У сфері соціального страхування
Організація правозахисної діяльності прокурора

Прокурорські перевірки в сфері соціального страхування проводяться за зверненнями та повідомленнями про порушення законів, у тому числі у ЗМІ, що вказують на неналежне виконання своїх обов’язків посадовими особами контролюючих та правоохоронних органів, за матеріалами цих органів, а також з власної ініціативи. Перевірки за зверненнями та повідомленнями у ЗМІ, за винятком заяв та повідомлень про злочини, розслідування яких належить до компетенції органів прокуратури, проводяться лише у разі їх попереднього вирішення керівниками виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю (зокрема, територіальними органами фондів та центрами зайнятості). В інших випадках належить діяти відповідно до п. 3.1. Наказу № 3гн від 12.04.2011 р. Планування таких перевірок носить спрощений характер і відбувається у межах поточної наглядової діяльності (за конкретними сигналами про порушення закону).

Перевірки з власної ініціативи з питань додержання законів в сфері соціального страхування згідно з п. 3.2 Наказу № 3гн від 12.04.2011 р. проводяться за планом роботи відповідної прокуратури, який з урахуванням стану законності в регіоні складається на півріччя, включає поточні та перспективні заходи, які можуть корегуватися щоквартально. Такі перевірки проводяться на підставі поглибленого аналізу законності в сфері соціального страхування. Підставами проведення позапланових перевірок є рішення колегій органів прокуратури, координаційних і міжвідомчих нарад, доручення керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня. Міські, районні, міжрайонні і прирівняні до них прокурори про проведення за власної ініціативи позапланових заходів у п’ятиденний строк інформують прокурорів вищого рівня.

У ході організації та проведення перевірок основна увага звертається на захист (п. 4 Наказу № 3гн від 12.04.2011 р.):

- прав і свобод громадян, які неспроможні через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права і свободи, а також осіб, які потребують державної підтримки та допомоги (учасники війни, інваліди, ліквідатори аварії на ЧАЕС, соціально незахищені верстви населення) (зокрема чи були надані передбачені законами страхові виплати, матеріальна допомога, соціальні послуги тощо; чи обґрунтовано було відмовлено у цих виплатах; чи відповідно до закону було накладено фінансові санкції на роботодавців; чи було забезпечено реєстрацію роботодавця як страхувальника тощо);- соціальних груп населення (трудових колективів, територіальних громад), права яких порушуються) (зокрема, чи не покладений тягар фінансування громадських робіт лише на місцевий бюджет; чи не порушуються права членів трудового колективу при використанні коштів дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, коли працевлаштування безробітних здійснюється на вакантні не новостворені місця, тощо);

- економічних інтересів держави (чи сплачені були страхові внески, чи зареєстровані усі роботодавці як страхувальники, чи нараховані і сплачені належно фінансові санкції за допущенні страхувальниками порушення; чи належно було розмежовано кошти, що надходять від єдиного внеску між фондами; чи належно було затверджено кошториси фондів; чи не перевищують вони затверджені в кошторисі статті видатків при здійсненні ними виплат; чи обґрунтовано здійснюються виплати фондами; чи не відволікаються кошти фондів на інші цілі та чи обґрунтовано вони переміщені на банківські рахунки; чи належно здійснює контроль Фондами за цільовим використанням страхувальниками їх коштів тощо).

Важливою складовою організації наглядової діяльності є інформаційне забезпечення нагляду.

Першим етапом підготовки до прокурорських перевірок у сфері соціального страхування є ознайомлення із нормативною базою, яка регулює діяльність кожного соціального Фонду, вивчення статутних документів, у яких визначена структура Фонду, накази, посадові інструкції тощо. Саме належна теоретична підготовка є одним із джерел впровадження нових методик до проведення перевірок та їх практичного втілення, оскільки надає можливість більш чітко визначитись із предметом подальшої перевірки. На цьому етапі організації роботи необхідно визначити пріоритетні або актуальні напрями перевірки. Надалі слід визначитись з органами, спеціалістів яких доцільно залучити до перевірки.

Після належної теоретичної підготовки необхідно перейти до наступного етапу - збору аналітичної та статистичної інформації. З цією метою необхідно:

У територіальних відділеннях Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід витребувати такі матеріали:

- квартальні плани-графіки перевірок суб’єктів господарювання та інформацію щодо його виконання (за попередній звітний період);

- звіти про виконання бюджету органами Фонду;

- постатейні відомості про доходну та витратну частини бюджету Фонду;

- перелік боржників по страхових внесках із зазначенням по кожному періоду утворення боргу та вжитих Фондом заходів щодо її погашення (проведені перевірки, їх результати, кількість направлених подань до органів податкової служби, результати їх розгляду, заявлених позовів до суду та на яку суму, кількість винесених рішень суду, які перебувають на виконанні у ДВС, на яку суму, з них реально стягнуто з боржника тощо);

- перелік господарюючих суб’єктів, які мають заборгованість, пов’язану із невиплатою заробітної плати;

- перелік жінок, яким протягом поточного року надавалась допомога по вагітності і пологах та заробітна плата яких становила від 3 тис. грн.;

- перевірок діяльності Фонду, які проводились протягом поточного року, органами Державної фінансової інспекції України та Територіальною державною інспекцією праці;

а також інформацію щодо:

- кількості страхувальників на території району;

- кількості господарюючих суб’єктів, які не надали звіти за формою Ф4-ФСС з ТВП та кількості проведених позапланових перевірок за вказаними фактами;

- стану заборгованості по страхових внесках до Фонду (за формою звіту Ф4-ФСС з ТВП). У разі її збільшення - надати аналіз причин збільшення;

- вжитих протягом поточного року заходів щодо ліквідації існуючої заборгованості (узагальнення);

- кількості проведених планових та окремо позапланових (із зазначенням підстав) перевірок страхувальників та їх результативність (кількості страхувальників, у яких виявлені порушення та вжиті заходи), відокремивши тих, у яких Фондом виявлені випадки невідповідності даних бухгалтерського обліку звітним, а також за результатами перевірок у яких виявлені факти використання коштів не за призначенням, донараховані страхові внески (станом на 01.01.2011 р.);

- кількості випадків перевищення витрат Фонду над сумою нарахованих та сплачених протягом звітного періоду страхувальником внесків та кількості проведених позапланових перевірок по таких фактах (долучивши копії матеріалів перевірок);

- кількості інформації та матеріалів, переданих до правоохоронних органів та окремо до органів влади та державного контролю (із зазначенням дати, вихідного номеру документа, короткого змісту);

- кількості громадян, яким було надано санаторно-курортне лікування, лікування їх дітей в дитячих оздоровчих закладах із зазначенням критеріїв для надання путівок та випадків відмови у їх наданні (з вказівкою причин);

- кількості випадків відмови у наданні страхових виплат (витребувати їх для ознайомлення) тощо.

У територіальних відділеннях виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань слід витребувати такі матеріали:

- квартальні плани-графіки перевірок суб’єктів господарювання та інформацію щодо їх виконання (за попередній звітний період);

- звіти про виконання бюджету органами Фонду;

- перелік господарюючих суб’єктів (із зазначенням повної назви та суми), яким Фондом надана фінансова допомога на безповоротній основі для розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці. Витребувати для ознайомлення матеріали перевірок цільового використання суб’єктами господарювання зазначених коштів;

- перелік потерпілих, яким Фондом систематично відшкодовуються затрати на медичні препарати та послуги (понад 3 тис. грн.) із зазначенням закладів охорони здоров’я, в яких здійснюється лікування таких потерпілих та загального періоду їх лікування;

- постатейні відомості про доходну та витратну частини бюджету Фонду;

- перелік боржників по страхових внесках із зазначенням по кожному періоду утворення боргу та вжитих Фондом заходів по її погашенню (проведені перевірки, їх результати, кількість направлених подань до органів податкової служби, результати їх розгляду, заявлених позовів до суду та на яку суму, кількість винесених рішень суду, які перебувають на виконанні у ДВС та на яку суму, з них реально стягнуто з боржника тощо);

- перелік господарюючих суб’єктів, які мають заборгованість, пов’язану із невиплатою заробітної плати;

- перевірок щодо діяльності Фонду, які проводились протягом поточного року органами Державної фінансової інспекції України та Територіальною державною інспекцією праці;

а також інформацію щодо:

- кількості страхувальників на території району;

- кількості господарюючих суб’єктів, які не надали розрахункові відомості та кількості проведених позапланових перевірок за вказаними фактами;

- стану заборгованості по страхових внесках до Фонду (згідно даних розрахункової відомості);

- про вжиті протягом поточного року заходи щодо ліквідації існуючої заборгованості (узагальнюючу);

- кількості проведених планових та окремо позапланових (із зазначенням підстав) перевірок страхувальників та їх результативність (кількості страхувальників на яких виявлені порушення та вжиті заходи), відокремивши тих, на яких Фондом виявлені випадки невідповідності даних бухгалтерського обліку звітним, а також за результатами перевірок на яких виявлені факти використання коштів не за призначенням або донараховані страхові внески на суму більше 17 тис. грн.;

- кількості інформації та матеріалів, переданих до правоохоронних органів та окремо до органів влади та державного контролю (із зазначенням дати, вихідного номеру документа, короткого змісту документу);

- кількості випадків про відмову у наданні страхових виплат (витребувати їх для ознайомлення) тощо.

У міських (районних) та прирівняних до них центрах зайнятості слід витребувати такі матеріали:

- копії місцевих та регіональних програм зайнятості населення та інформації щодо їх виконання;

- квартальні плани-графіки перевірок суб’єктів господарювання та інформацію щодо виконання (за попередній звітний період);

- звіти про виконання бюджету органами Фонду;

- постатейні відомості про доходну та витратну частини бюджету Фонду;

- перелік господарюючих суб’єктів, працівники яких отримують допомогу по частковому безробіттю із зазначенням періоду її отримання та підстав отримання допомоги по кожному з підприємств;

- перелік навчальних закладів, з якими центром зайнятості укладені договори на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних та за рахунок коштів Фонду протягом поточного року спрямовані кошти із зазначенням кількості осіб, які пройшли навчання та загальну суму сплачених коштів;

- перелік господарюючих суб’єктів, які отримали дотації на створення додаткових робочих місць, із зазначенням юридичної адреси та суми коштів;

- інформацію про наявність документів, які стали підставою для отримання такими суб’єктами дотації, відповідні матеріали перевірок цільового використання коштів;

- перелік господарюючих суб’єктів із зазначенням юридичної адреси та суми коштів, із якими укладені договори про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт (із зазначенням по кожному дати укладення договору, перерахованої суми коштів, долученням копії договору, а також документів, що підтверджують виконання його умов роботодавцем), матеріали перевірок цільового використання виділених коштів по кожному підприємству;

- перелік осіб, які отримали допомогу по безробіттю, окремо одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності (із зазначенням кількості та загальної суми вказаної допомоги);

- перелік договорів із майновими (фінансовими) зобов’язаннями, за якими центрами зайнятості сплачені кошти на суму понад 100 тис. грн. (із зазначенням предмету договору, виконавця робіт, суми договору та розміру вже перерахованих коштів);

- перелік боржників по страхових внесках із зазначенням по кожному періоду утворення боргу та вжитих Фондом заходів по її погашенню (проведені перевірки, їх результати, кількість заявлених позовів до суду та на яку суму, кількість винесених рішень суду, які перебувають на виконанні у ДВС та на яку суму, з них реально стягнуто з боржника тощо);

- матеріали перевірок щодо діяльності Фонду, які проводились протягом поточного року органами Державної фінансової інспекції України та Територіальною державною інспекцією праці;

інформацію щодо:

- кількості страхувальників на території району;

- кількості безробітних станом на останню звітну дату (у порівнянні із аналогічним періодом минулого року та розбивкою по віковій категорії і статусу громадян);

- кількості працевлаштованих громадян (за категоріями) центром зайнятості протягом поточного року (у порівнянні із аналогічним періодом минулого року);

- кількості господарюючих суб’єктів, які не надали розрахункові відомості;

- кількості випадків надходження до центру зайнятості інформацій про реорганізацію, зміну місцезнаходження або ліквідацію підприємства, установи чи організації та кількості проведених за вказаним фактом позапланових перевірок;

- стану заборгованості по страхових внесках до Фонду (згідно даних розрахункової відомості);

- кількість вжитих протягом поточного року заходів щодо ліквідації існуючої заборгованості (узагальнюючу);

- кількості проведених планових та окремо позапланових (із зазначенням підстав) перевірок страхувальників та їх результативність (кількості страхувальників, у яких виявлені порушення та вжиті заходи), відокремивши тих, у яких Фондом виявлені випадки невідповідності даних бухгалтерського обліку звітним (про нараховану та виплачену заробітну плату, використання коштів не за призначенням) та донараховані до сплати страхові внески на суму більше 17 тис. грн.;

- кількості інформації та матеріалів, переданих до правоохоронних органів та окремо до органів влади та державного контролю (із зазначенням дати, вихідного номеру документа, короткого змісту документу);

- кількості випадків про відмову у наданні страхових виплат чи соціальних послуг (витребувати їх для ознайомлення) тощо.

В уповноважених органах державного контролю в сфері соціального страхування слід витребувати, зокрема:

- копію планів-графіків перевірок діяльності фондів соціального спрямування на поточний рік;

- інформацію щодо запланованих або раніше вже проведених перевірок діяльності фондів соціального страхування з питання додержання останніми вимог чинного законодавства;

- копії актів перевірок (у разі виявлення порушень).

В територіальних органах пенсійного фонду слід витребувати, зокрема інформацію про:

- кількість страхувальників на території району;

- стан заборгованості по сплаті єдиного внеску до фондів соціального страхування (згідно даних розрахункової відомості);

- обсяг інформації та матеріалів, переданих до правоохоронних органів та окремо до органів влади та державного контролю (із зазначенням дати, вихідного номеру документа, короткого змісту документа);

- кількість вжитих протягом поточного року заходів щодо ліквідації існуючої заборгованості (узагальнюючу) щодо сплати єдиного внеску (фінансових санкцій).

Подальші перевірки слід проводяться з урахуванням інформації, отриманої під час їх підготовки.

З урахуванням стану законності в сфері соціального страхування необхідно «щоквартально проводити взаємозвірки з контролюючими органами за направленими ними матеріалами. Забезпечувати їх своєчасний розгляд, повідомляти контролюючі органи про прийняті рішення» (п. 11 Наказу № 3гн від 12.04.2011 р).

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 288; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.