Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав­дання. Список рекомендованої літератури
Читайте также:
 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 5. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 6. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 7. IV. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 8. IV. Виконайте програмовані завдання.
 9. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 10. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 11. А. Дайте ответы на следующие вопросы
 12. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?

Тема 6. РОЗВИТОК ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Список рекомендованої літератури

В є н г є р Л. А., Му х и н а В. С. Развитие чувств дошколыш ка//Дошк. восп.—1973.—№ 10 — С. 39—44.

Воспитание нравственных чувств у старших дошколыш ков/Под ред. А. В. Виноградовой.—М., 1980.—С. 11—22.

Эмоциональное развитие дошкольника / Под род. А. Д. Кошелевой.—Мм 1985.—С. 44—38.

Федосеева Л. От добрых чувств к добрым поступкам// Дошк. восп.— 1977.— № П.—С. 55—61.

Шакуров Р. X. Самолюбие детей.— М., 1969.— 175 с.


1.Розкажіть про місце і роль імпульсивних і во­льових дій в поведінці дошкільників. Наведіть при­клади. З'ясуйте довільність поведінки — одне з ново­утворень дітей 3—6 років.

2. Охарактеризуйте розвиток цілеспрямованості дій протягом дошкільного віку. Вкажіть, які цілі ставить перед собою старший дошкільник? Наведіть приклади.

3. Опишіть розвиток вольових дій, зв'язаних з бо­ротьбою мотивів. Наведіть приклади.

4. З'ясуйте роль внутрішнього мовлення у плану­ванні й регуляції поведінки дошкільнят.

5. У яких напрямах відбувається розвиток вольових дій дітей дошкільного віку?

6. Назвіть вольові якості, які особливо серйозно треба виховувати у дітей перед їх вступом до школи. Поясніть свою відповідь.

7. Поясніть, чому гра є для дошкільників школою волі. Підтвердіть прикладом.

8. Як потрібно проводити заняття в садку, щоб во­ни сприяли розвитку дитячої волі?

II. Знайдіть більш точні відповідіна запитання.

1. Яка відповідь є правильною?
У дошкільників:

а) переважна більшість дій — вольові;

б) співіснують імпульсивні дії з вольовими;

в) переважають імпульсивні дії, які виникають під
безпосереднім впливом емоцій та бажань.

2. У якому рядку йдеться про молодшого дошкіль­
ника?

а) У своїх діях і вчинках керується близькими, зро­
зумілими цілями, які він ставить перед собою.

б) У своїх діях переслідує ті близькі, привабливі
цілі, які ставить перед ним дорослий.

в) Його вчинки позбавлені мети і мотивації.

3. Діти якого дошкільного віку утруднюються при
виконанні словесної інструкції дорослих, часто роблять
те, що їм хочеться, а не те, що їм задано дорослими?

а) Молодшого.б) Середнього.

в) Старшого.

4. Найдійовішим мотивом для середнього дошкілі.

ника є:

а) слово, дане самою дитиною;

б) заборона дорослої людини;

в) чекання обіцяної нагороди;

г) очікуване покарання.

5. З якого дошкільного віку дитина починає керу­
вати своїми психічними процесами? L

а) 3 молодшого.

б) 3 середнього.

в) 3 старшого.

6. У якому рядку міститься правильне твердження
про старшого дошкільника?

а) Боротьба мотивів не завжди закінчується вибо­
ром більш важливого мотиву.б) При боротьбі мотивів переважають почуття,

емоції.

в) При боротьбі мотивів переважає розсудливість.

7. З якого дошкільного віку мовлення виконує
функцію регуляції і планування?

а) 3 молодшого.

б) 3 середнього.

в) 3 старшого.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.