Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав дання
Читайте также:
 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 5. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 6. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 7. IIІ. Програмовані завдання.
 8. IV. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 9. IV. Виконайте програмовані завдання.
 10. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 11. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 12. А. Дайте ответы на следующие вопросы

Список рекомендованої літератури

В є н г є р Л. А., М у х и н а В. С. Развитие мотивов поведения и формирование самосознания ребенка//Дошк. восп.—• 1973.— № 8 — С. 38—43.

Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А. Д. Кошелевой.— М., 1985.—С. 30 — 43.

Л і с і н а М. І. Що діти знають про себе // Дошк. виховання.— 1981.—№ П.—С. 6—7.

Нравственное воспитание дошкольников в семье/Под ред. В. К. Котырло.—К., 1985.—95 с.

Мухина В. С. Психология дошкольника.— М., 1975.— 239 с.

Островская Л. Ф. «Хорошо» и «плохо» — азбука нравст­венности// Дошк. восп.— 1978.—№ 3.—С. 75—81.


 
Тема 5. РОЗВИТОК ПОЧУТТІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ

1.Охарактеризуйте емоційну сферу дітей дошкіль­ного віку. В чому виявляється емоційність дошкіль­ників?

2. Які почуття властиві дошкільнятам на відміну від переддошкільників? Чим відрізняються емоції до­шкільників від емоцій переддошкільників?

3. Розкрийте роль спілкування з дорослими і з ро­весниками в розвитку почуттів дошкільників.

4. Опишіть розвиток інтелектуальних почуттів у дітей протягом дошкільного віку. Чому дидактичні іг­ри і заняття розвивають у дітей названі почуття?

5. Розкажіть про розвиток естетичних почуттів до­шкільників. З якого переважно віку діти починають помічати красу природи і достуних їм творів мистецт­ва? Наведіть приклади.

6. Охарактеризуйте розвиток моральних почуттів у дітей протягом дошкільного віку. Наведіть прик­лади.

7. Які зміни відбуваються в емоційній сфері до­шкільників?

8. Опишіть розвиток почуття власної гідності у до­шкільників. Чому необхідно зважати на нього в робо­ті здітьми та виховувати його у дітей?

9. Які помилки у вихованні дошкільників приво­дять до переростання почуття власної гідності у такі негативні риси характеру, як егоїзм, себелюбство?

 

10. Розкрийте розвиток у дітей почуття сорому. За яких умов воно виявляється?

11. Охарактеризуйте розвиток гуманних почуттів (симпатія, співчуття, жаль) у дітей дошкільного віку. Чому до їх виховання у дітей необхідно ставитись ду­же відповідально?

12. Розкажіть про розвиток у дошкільників таких особливостей їх почуттів, як глибина, стійкість, конт­роль над почуттями.

13. Опишіть, як діти оволодівають виразом почут­тів за допомогою слів, інтонацій, міміки.


II. Виконайте для самоконтролю вказані нижче
програмовані завдання.

1.Дошкільники діють переважно під впливом:

а) розуму;

б) розуму й волі;

в) волі;

г) почуттів.

2. Які знаведених нижче почуттів властиві молод­
шим дошкільникам?

а) Здивування при зустрічі з невідомим, новим.

б) Страх при зустрічі з новим, невідомим.

3. Основи естетичного розвитку закладаються:а) в молодшому шкільному віці;

б) встаршому дошкільному віці;

в) в дошкільному віці.

4. У якому дошкільному віці виявляється почуття
власної гідності у взаємовідносинах з ровесниками?

а) У молодшому.

б) У середньому.

в) У старшому.

5. Дітям якого дошкільного віку соромно за свій
поганий вчинок перед дорослими і перед ровесниками?

а) Молодшого.

б) Середнього.

в) Старшого.

6. У якому дошкільному віці емоції сорому пере­
творюються в стійкі почуття, які часто виступають уже
мотивом поведінки дитини?

а) У молодшому.

б) Середньому.

в) У старшому.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 532; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.