Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав­дання
Читайте также:
 1. I. Спишите. Дайте стилистическую характеристику выделенных слов.
 2. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 4. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 5. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 6. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 7. IV. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 8. IV. Виконайте програмовані завдання.
 9. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 10. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 11. А. Дайте ответы на следующие вопросы
 12. Б. Проаналізуйте уривок з роботи Л.Леві-Брюля “Первісне мислення”. Дайте характеристику особливостям первісної свідомості. Чим вона відрізняється від сучасної?

I


Тема 4. РОЗВИТОК МОТИВІВ ПОВЕДІНКИ І ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ

1. Щотаке мотив і мета поведінки? Наведіть при­клади.

2. Дайте загальну характеристику основних типів мотивів поведінки дошкільнят.

3. Опишіть духовні потреби дошкільників. Чим во­ни найбільше цікавляться? Який характер мають їхні інтереси? ..

4. Розкажіть про розвиток мотивів поведінки у ді­тей протягом дошкільного дитинства.

5. Назвіть і опишіть основні мотиви поведінки мо­лодших дошкільників. Наведіть приклади.

6. У дітей якого віку і за яких умов мотивом пове­дінки з'являється бажання зайняти своє місце в колі товаришів, прагнення бути на висоті вимог дитячого колективу?

7. З'ясуйте, якими новими за своїм змістом моти­вами поведінки керуються старші дошкільники на від­міну від молодших дітей. Наведіть приклади.

Охарактеризуйте рівень розвитку соціальних моти­вів поведінки та діяльності старших дошкільників.

8. Назвіть найважливіше новоутворення в сфері мотивації поведінки дітей дошкільного віку.

9. Охарактеризуйте процес формування супідряд­ності мотивів поведінки у дітей дошкільного віку. На­ведіть приклади.

 

10. Розкажіть, які правила поведінки і як саме ЇХ засвоюють діти.

11. Дайте характеристику оцінкам, які дають діти різного дошкільного віку своїм ровесникам, літератур­ним героям, їхнім вчинкам і якостям. Наведіть при­клади.

12. Що таке самосвідомість та яку роль вона віді­грає в розвитку особистості дітей дошкільного віку?

13. Охарактеризуйте розвиток самооцінки своєї по­ведінки, особистісних рис та якостей дошкільниками. Яку роль у розвитку особистості дитини відіграє кри­тична самооцінка — одне з новоутворень дітей до­шкільного віку?


 

14. Яким має бути оцінне ставлення вихователя в роботі з дітьми? Яку роль воно відіграє в розвитку особистості дошкільника?

15. Що є більш дійовим в роботі з дошкільниками: заохочення чи покарання? Обгрунтуйте свою відповідь.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 158; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.