Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 2 страница
C) номиналды топ

+D) референтті топ

Е) лабораториялық топ

 

95. Референтті топтың сипаты

+А) адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдайды

B) адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдамайды

C) бұл топта ауыз біршілік жоқ

D) бұл топ жасанды құралады

E) бұл топтың барлық мүшелері (лидер) белсенді болады

 

96. Бірлескен әрекетпен ауыз біршілік жоқ топ

+А) диффузды топ

B) формадды емес топ

C) номиналды топ

D) референтті топ

E) лабораториялық топ

 

97. Қызығушылықтар мен достық негізінде еркін біріккен топ

A) диффузды топ

B) формалды емес топ

С)номиналды топ

+D) референтті топ

Е) лабораториялық топ

 

98. Басқарудың қатал тәсілдері, кұлшынбаулықтың жоқтығы

A) анархиялы басқару түрі

B) либералды басқару

+С) директивті басқару

D) деммократиялық басқару

E) немқұрайлы басқару

 

99. Тітіркендіргіш өзгерісін кабылдау немесе жақын тітіркендіргішті айыру кабілеттілігі

А) абсолютті сезгіштік

+В) дифференциалды сезгіштік

С) қатыстылық сезгіштік

D) адаптация

 

100.Белгі берілу кезеңі уақытынан оның пайда болу кезені аралығындағы қашықтық

A) дифференциалды туйсік табалдырығы

B) уақытша түйсік табалдырығы

C) кеңістік түсік табалдырығы

+D) реакциялық латентгі кезеңі

E) абсолютті түйсік табалдырығы

101. Өте аз түйсік тудыратын, кіші көлемдегі тітіркендіргіш қай түйсік табалдырығы

+А) төменгі абсолютті

В) дифференциалды

С)уақытша

D) жоғарғы абсолютті

Е) ауру

 

102. Түйсікті тудыратын, сонымен бірге оны өзгертетін тітіргендіргіштің шамасы

A) абсолюттік төменгі табалдырық

B) түйсіктің салыстырмалы табалдырығы

C) түйсіктің уақыттық табалдырыгы

+D) интенсивтілікгі сезіну диапазоны

E) абсолюттік жоғарғы табалдырық

103. Түйсіктің табалдырығы, анализаторды адекватты сәйкес кабылдауға мүмкіндік беретін тітіркендіргіштің максималды шамасы былай деп аталады

А)төменгі абсолютгік

+В) дифференциалды

C) уакыттық

D) жоғарғы абсолюттік

E) ауру туғызатын 

104. Түйсік - бұл...

A) қылықты саналы басқару

B) ертеде кабылданған бейне

C) шындықты шығармашылық тұрғыда қайта кұру

D) сананың бағыттылығы

+Е) заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

 

105. Экстериоцептивті түйсіктер

A) сезімдер мен эмоцияны білдіреді

B) ішкі сезім мүшелерінің қалпы жайлы хабар береді

C) кеңістікте дененің қалпын тіркеп отырады

D) түйсіктерін ғана біріктіреді

+Е) сезім мүшелері қабылдайтын тітіркендіргіштерге сүйенеді

106. Қозғалысты кабылдауға катысатын талдағыштар тобы

A) есту және тактильді

B) көру және ауруды сезіну

+С)көру және қозғалыс

D) температуралық және есту

E) температуралық және көру

 

107. Ішкі факторлар әсерінен талдағыштар сезгіштігінің артуы

A) синестезия

B) аккомодация

+С) сенсибилизация

D) түйсік табалдырығы

Е) түрліше табалдырығы

 

108. Кеңістік және уақытты бағдарлаудың жойылуына әкеліп соғатын сенсорлық жетіспеушілік

+А) синтетикалық

B) дереализация

C) девальвация

D) деавтоматизаиия

E) деструкция

 

109. Адамның сырт жағындағы сезім мүшелеріне әсер етуден туатын түйсік

A) синтетикалық

B) интериорецептивті

C) проприорецептивті

D) интерактивті

+Е) экстереорецептивті

110. Ішкі мүшелердің әсрінен туындайтын түйсік түрі

А) экстереорецеигорлар

+B) интериорецепторлар

C) проприорецепторлар

D) метаредепторлар

E) квазирецепторлар

111. Дистантты (аралық) түйсіктер

A) температуралық

B) органикалық

C) вибрациялық

+D) көру

Е) дәмдік

112. Есту түйсіктерінің тітіркендіргіштері көру түйсігін тудыратын кұбылыс

+А) синестезия

B) аккомодация

C) конвергенция

D) сенсибилизация

E) апперцепция

 

113. Көрудегі тус, естудегі тон, тембр сияқты туйсіктің сапалы сипаты қандай

+А) модельді

B) кеңістіктік

C) уақытша

D) интенсивті

E) полимодалды

114. Негізгі психофизикалық заң кімнін заны?

+А) Вебер-Фехнер

B) Бунзен-Роско

C) Гельмгольц

D) Стивенс

Е) Пиаже

115. Сананың белгілі бір затқа құбылысқа аударылуы

А) рефлексия

В) қабылдау

+C)зейін

D) ес

Е) ойлау

116. Зейіннің белгілі бір нақты затқа айқын, нақты аударылуы

+А) таңдамалылығы

В) толқуы

C) бөлінуі

D) ауысуы

Е) көлемі

117. "Бағдарлану рефлексі" ұғымын ғылыми сөздікке кім енгізді?

A) В.М-Бехтерев

B) И.И.Сеченов

+С) И.П Павлов

D) А.А.Ухтомский

E) А.Ф Лазурский

 

118. Көру және есту зейінің жинақтау негізі

A) жетекші талдағыш

+В) бейнелеу заты

C) материяның өмір сүру түрі

D) тәжірибе мен байланыс сипаты

E) белгілік сигналды жүйе

 

119. Ерік күшінін, катысуынсыз зейіннің объектіге аударылуы

А)көру

В)ерікгі

С) үйреншікті

+D)еріксіз

Е) аудиалды

120. Бір уакытта бірнеше әрекетті орындауға немесе объекгіні кабылдауға кабілетгілік

+А) зейіннің бөлінгіштігі

B) зейіннің тұрақтылығы

C) зейіннің көлемі

D) зейіннің ұзақтығы

E) зейіннің толқуы

121. Сананың объектіге шоғырлану денгейі

A) зейіннің табандылығы

B) зейіннің көлемі

+С) зейіннің тұрақтылығы

D) зейіннің бөлінгіштігі

E) зейіннің ауысуы

122. Бір уақытта қабылданатын объектілер саны

A) зейіннің шоғырлануы

B) зейіннің ауысуы

C) зейіннің бөлінуі

D) зейіннің толкуы

+Е)зейіннің көлемі

123. Адамның өз зейін бағытын өзгерте алу қабілеттілігі

A) зейіннің шоғырлануы

B) зейіннің бөлінуі

+С) зейіннің ауысуы

D) зейіннің көлемі

Е)зейіннің тұрақтылығы

 

124. Ұзақ уақыт бойы қандай да бір объектіде зейіннің сақталуы

A) көлемі

B) таңдамалығы

+С) тұрақтылығы

D) бөлінуі

E) ауысуы

 

125. Зейіннің көлемі бұл...

A) зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейіннің бір объектіден екішпіге ауысуы

C) сананың обьектіге шоғырлану деңгейі

D) бірнеше әрекеттердің бір уақытта орындалуы

+Е) бір уақытта қабылданатын объектілер саны

 

126. Зейіннің ауысуы...

А) зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы

+В) зейіннің бір объектіден екіншіге ауысуы

C) сананың объектіге шоғырлану деңгейі

D) бірнеше әрекеттердің бір уакытта орындалуы

E) бір мезгілде қабылданатын объектілер саны

 

127. Зейіннің шоғырлануы

A) зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы

В) зейіннің бір объектіден екіншіге ауысуы

+С) сананың обьектіге шоғырлану деңгейі

D) бірнеше әрекеттердің бір уақытта орындалуы

E) бір мезгілде қабылданатын объектілер саны

 

128. Зейіннің тұрақтылығы

+А) зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейіннің бір объектіден екіншіге ауысуы

C) сананың объектіге шоғырлану деңгейі

D) бірнеше әрекеттердің бір уақытта орындалуы

E) бір уақытта қабылданатын объектілер саны

 

129. Зейіннің бөлінуі

A) зейіннің ұзақ уакытқа сақталуы

B) зейіннің бір объектіден екіншіге ауысуы

C) сананың объектіге шоғырлану деңгейі

+D) бірнеше әрекеттердің бір уақытта орындалуы

Е) бір уақытта қабылданатын объектілер саны

 

130. Естің жоқтығы

+А) амнезия

B) фрустрация

C) аффазия

D) тежелу

E) реминисценция

 

131. Генетикалық тұрғыдағы естін алғашқы түрі

+А) қозғалыс

B) бейнелік

C) эмоционалды

D) сөздік

E) жанама

 

132. Есте қалатын материалдың мәндік

байланыстарын анықтауға негізделген ес түрі

А) механикалық

+В) логикалық

С) эмоционалдық

D) аудиаллы

E) эйдетикалық

133. Адамның көрнекі бейне, түстерді жақсы есте қалдыратын ес турі

А) эйдетикалық

+В) көрнекі-бейнелік

C)феноменалды

D) эмоционалды

E) оперативті

134. Адамның бастан кешкен сезімдері сақталып қайта жаңғыратын ес түрі

A) көрнекі-бейнелік

В) феноменалды

+С) эмоционалды

D) сөздік-логикалық

E) эйдетикалық

 

135. Қабылдаған нәрселерді бүкіл бөлшектер мен ұзақ сақтайтын көру есінің типі

+А) эйдетикалық

B) көрнекі-бейнелік

C) эмоционалды

D) сөздік-логикалық

E) механикалық

136. Материалдың мағынасына мән бермей, қайталауға негізделген ес түрі

A) ұзақ мерзімді

B) эмоционалды

С) ерікті

+D) механикалық

Е) көрнекі-бейнелік

137. Сол немесе материалдық есте сақталуы анықталмайды

A) тұлғаның мотивтік әрекеті арқылы

B) тұлғаның мақсатты әрекеті арқылы

С) тұлғаның әрекет тәсілдерімен

+D) субъектілердің жыныстық айырмашылықтары арқылы

Е) тұлғаның белсенділігі арқылы

 

138. Белгілі әрекет мақсатына жету үшін өте қажетті, мәліметті есте қалдыру процесіндегі ес түрі

+А) оперативті

B) эмоционалды

C) қозғалыстық

D) өң

Е) механикалық

 

139. Оперативті естің негізгі сипаты

A) логикалық формада мәліметгерді сақтау

B) сезім деңгейінде мәліметгерді сақтау

С) ұзақ мерзімге мәлімет сақтау

+D) белгілі бір уақыт аралығында мәліметті есте сақтау

Е) кысқа уақытта мәліметті есте қалдыру

 

140. Естің ерте генетикалық түрі қандай есте қалдыру?

+А) еріксіз

В) ерікті

C) еріктіден кейінгі

D) оперативті

Е) ұзақ мерзімдік

 

141. Жаттау әдісінің авторы және кезектес кайта жаңғырту әдісін жасаған кім?

A) Ж.Пиаже

B) Д.Норманн

+С) Г.Эббивгауз

D) А.Бэддели

E) В.Келер

142. Кез келген тәртіптегі бөлшектер қатарын бірінші рет қатесіз қайта жаңғырту үшін кажетті қайталаулар саны

A) мобилизациялық дайындық

B) ойдың икемділігі

+С) есте сақтау

D) ұмыту

Е) субъектінің эмоциялық күйі

 

143. Есте қалдырудың беріктігі тәуелді емес

A) субъектінің әрекетіндегі тиісті материалдық қатасу деңгейіне

B) алдағы мақсатқа жету үшін тиісті материалдық маңыздылънына

C) субъекгінің эмоциялық күйі

+D) естің көлеміне

Е) субъектінің бағытынан

 

144. Естің ерікті, еріксіз болып бөлінуіне негіз болатын

A) жетекші талдағыш

B) бейнелеу заңы

C) субъектінің белсенділігі

+D) ерік

Е) әрекеттік қорыту деңгейі

145. Бір өзекті психикалық құбылыс артынан өзге құбылысты тұдырып өзара байланысады А) аккомодациялар

+В) ассоциациялар

C) акцентуация

D) адаптация

E) ассимиляция

146. Екі қарама-қарсы құбылыстарды ассоциация байланыстырады

A) ұқсастық

B) мән-мағыналық

+С) қарама-карсы

D) іргелестік

E) жылдамдық

147. Апперсепция бұл

A) адамның жеке қасиеттеріне кабылдаудың тәуелділігі

B) өткен тәжірибенің қабылдауға теріс әсері

C) өткен тәжірибенің қабылдауға жағымды әсері

D) заттың қасиеттеріне қабылдаудың тәуеллілігі

+Е) адамның өмірлік тәжірибесіне қабылдаудың тәуелділігі

148. Кеңістікті қабылдауда негізгі роль атқаратын талдағыштар

+А) көру, кинестетикалық

B) тері, есту

C) қозғалыс, көру

D) көру, есту

E) тері, кинестетикалық

149. Шындықтағы зат құбылыстарды қате қабылдау

А) агнозия

В) аффект

+С) иллюзия

D) сандырақ

E) амнезия

150. Тактильді және қозғалыстық түйсіктер негізінде пайда болатын қабылдау түрі

А) есту

В) көру

С) дәм

+D) сипап-сезу

Е) иіс

151. Кейде құмыра, кейде екі адамның келбеті болып қабылданатын сурет үлгісі қандай заңды білдіреді

А) транспозиция заңы

+В) фигура мен фон заңы

C) прегнанттылық заңы

D) константтылық заңы

E)амплификация заңы

152. Фонның өзгеруіне қарамастан фигура параметрлерінің қатысты тәуелсіздігі

А)иллюзия

+В) константалық

C) тұтастық

D) заттылық

E) маганалық

 

153. Заттың мәнін ұғынуда қабылдаудың ойлау мен түсінумен байланысты қасиеті

A) тұрақтылық

+В) мағыналық

C) тандамалық

D) тұтастық

Е) иллюзия

154. Затты толық емес немесе қате бейнелеуде адамның қабылдауының қандай қасиеті байқалады

+А) тұтастық

B) заттылық

C) константтылық

D) құрылымдық;

E) таңдамалылық

155. Жануарлар психикасының адам психикасынан негізгі айырмашылығы

+А) ситуативтілік

B) эмоционалдық

C) әр нәрсені тануға ұмытушылық

D) импульсивтік

E) қызығушылық

 

156. Бүкіл әлемге танымал кеңесті психологияның ірі өкілі

А) Петровский А.В.

В) Лурия А.Р.

С) МухинаВ.С.

+D) Выгодский Л.С.

Е) Леонтьев А.Н.

 

157. Қазақстанда алғашқы рет психология ғылымының докторы болған кім

А) Петровский А.В.

+В) Муханов М.М.

C) Жарықбаев Қ.Б

D) Шабельников А.С.

E) Аймаутов Ж.

 

158. Қазақстанда алғаш рет психология кафедрасы қайда ашылды

A) Әл-Фараби атындағы ҚҰУ

B) Қыздар педагогикалық институты

+С) Абай атындағы ҚҰПУ

D) Қазақтың Мемлекеттік Құқық Академиясы

E) Қайнар Университеті

159. Қазақ тілінде "психология" окулығының тұңғыш авторы кім?

A) Құнанбаев A

B) Мұқанов М.М

C) Әл-Фараби

D) Петровский А.В.

+Е) Аймаутов Ж

 

160. Қазақстанда алғаш рет психология

ғылымдарының диссертациялық кеңесі қай оку орнында ашылды?

А) Қазақ Ұлтгык Университеті

+В) Абай атындағы ҚҰПУ

C) Қыздар Педагогикалық Институты

D) Қазақ Мемлекеттік Құкық Академиясы

E) І.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университеті

 

161. Танымдық процестер - бұл

A) іс-әрекет

B) темперамент

C) кабілет

D) нышан

+Е) түйсік, қабылдау,ойлау,киял

 

162. Іс-әрекеттің негізгі түрлері

A) құрастыру, жапсыру

B) көркем-өнер, ән

С) құрылыс, бейнелеу өнері

+D) еңбек, оқу, ойын

Е) әрекет, операция

 

163. Өмір сүру үшін коршаған ортаның әсеріне биологиялық тұрғыда тірі организмдердің жауап беруі

+А) тітіркену

B) қозғалыс

C) ойын

D) белсенділік

E) бейімделу

 

164. Түйсік-бұл...

A) рефлекс

B) импульс

+C) заттардың жеке қасиеттермен бейнеленуі

D) сигнал, белгі

E) тітіркену

 

165. Сыртқы әсерлердін дененің сырт жағындағы рецепторлар әсерінен пайда болатын түйсіктер

+А) экстерорецептивті

В) интерорецептивті

C) проприорецептивті

D) интерактивті

E) синтетикалық

 

166. Ағзанын ішкі мүшелер әсерінен пайда болатын түйсіктер тобы

А) экстерорецептивті

+В) интерорецептивті

С) белсенді

D) пассивті

E) интерактивті

 

167. Хабар алмасуды қамтамасыз ететін қарым-қатынас функциясы

A) интерактивті

B) персептивті

C) әлеуметтік

+D) коммуникативті

Е) ішкі

168. Қандай да бір затқа, құбылысқа сапаның аударылуы

А) түйсік

B) қабылдау

+С) зейін

D) ec

Е) ойлау

 

169. Адамның белгілі бір объектіні қажетсініп оны мида бейнелеуі

А) мотив

+В) қажеттілік

C) мақсат

D) әрекет

E) операция

170. Адам қалайтын нәтиженің бейнесі

A) қажетгілік

В) әрекет

С) операция

+D) мақсат

Е) мотив

171. Бір мезгілде бірнеше әрекетті орындау кабілеттілігі

+А) зейіннің бөлінгіштігі

B) ойдың ептілігі

С) талдау

D) біріктіру

E) зейіннің шашыранқылығы

172. Жаңа бейнелерді кұруға негізделген психикалық процесс

А)сөйлеу

В) түйсік

+С) қиял

D) қарым-қатынас

E) іс-әрекет

 

173. Заттар немесе құбылыстарды олардың жалпы және мәнді сипаттарына қарай біріктіру

А) талдау

+В) біріктіру

C) беліктерді бөле алу

D) жинақтау

E) абстракция

 

174. Негізгі сипаттардың ұқсастығына қарай затарды топтастыру

А) гипербола

В) салыстыру

+С) жинақтау

D) абстракция

Е) талдау

175. Күрделі объектіні оның бөліктеріне бөлу

+А) талдау

В) салыстыру

С) жинақтау

D) біріктіру

E) абстракция

 

176. Темпераментті бірінші рет сипатгаған

А) Арестотель

В) Платон

+С) Гиппократ

D) Павлов

E) Кречмер

177. Адамның мінезі... анықталады

A) эмоциялық көңіл күйі арқылы

B) ситуация арқылы

+С) қоршаған орта әсері арқылы

D) адамға қатысты

E) қызығушылықтар арқылы

 

178. Бағынуға негізделген өзара қарым-қатынастардың түрі

А) либералды

+В) авторетарлық

C) демократиялық

D) қамқорлыққа алу

E) конфронтация

179. Жеке тұлғаның туа берілген тұлғалық ерекшеліктері

+А) темперамент

В) ес

C) ойлау

D) ерік

E) зейін

180. Темпераменттің физиологиялық негізін алғаш рет ашқан кім?

A) Петровский А.В.

B) Гиппокат

C) Леонтьев Н.С.

D) Выготский Л.С.

+Е) ПавловИ.П.

 

181. Қиял процесіндегі объектінің үлкеюі

+А) гипербола

Б) типтік бейнелер

C) схематизация

D) бейімделу

E) агулитинация

182.Пікірталастық қатынас негізіндегі өзара тұлғалық қатынастар түрі

A) либералды

B) авторитарлы

+С) демократиялық

D) қамкорлыққа алу

E) конфронтация

 

183. Су перісі айдахар бейнелерін жасағандағы қолданылатын тәсілі

+А) агглютинация

B) гипербола

C) нақтылау

D) типтік бейнелер

Е)талдау

 

184. Алыптар бейнесін құрудағы қажетті қиял тәсілі

А) агглютинация

+В) гипербола

C) нақтылау

D) типтік бейнелер

E) біріктіру

185. Практикалық міндеттерді шешуге бағытталған ойлау түрі

A) көрнекі-бейнелік

B) логикалық

+С) практикалық

D) теориялық

E) заттық-әрекеттік

186. Көру бейнесіне негізделген ойлау түрі А) заттық-әрекетгік

+В) көрнекі-бейнелік

C) абстракты-логикалық

D) практикалық

E) теориялық

187. Жеке тұлғаның өзіне-өзі баға беруі

A) ұмтылыс

B) сендіру

+С) өзін-өзі бағалау

D) сын

Е) талаптану деңгейі

188. Жеке тұлғаның өзін-өзін бағалауын қалау деңгейі

A) қызығушылық

+В) талаптану деңгейі

C) сендіру

D) елікгеушілік

Е) инстинкт

 

189. Қабілеттің дамуының табиғи алғы шарттары

+А) нышандар

B) шеберліктер

C) білім

D) дағды

Е) тәжірибе

 

190. Қоғамда қабылданған мінез-құлық үлгілері

A) қарым-қатынас

+В) әлеуметтік нормалар

C) топтық мінез-құлық

D) қылықтар, әрекеттер

E) байланыс

 

191. Адамның мінез-кұлқын басқаратын

А)ес

B) қабілет

+С) ерік

D) нышан

E) рефлекс

192. Адамның қорқуы, бұл...

А)аффект

B) стресс

C) фрустрация

D) рефлексия

+Е) фобия

 

193. Жоғалтуды бастан кешіру

А) қайғы

В) ар-ұят

C) ыза

D) қорқыныш

E) фрустрация

 

194. Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесі және ондағы өзіңнің орының

A) ықпал ету

B) қажетгілік

C) тұлғалық мазмұн

D) мотив

+Е) дүниетаным

 

195. Инстинкт дегеніміз...

A) адам мен жануарлардың туа берілген психика қурылымдарының бірлестігі

B) қажеттіліктер негізінде саналы мінез-қулық

+С) санадан тыс жолмен шындықты бейнелеу

D) қалау

E) мотивтерді мойындау

 

196. Алғашқы кезде психология ғылым ретінде кай ғылымның шеңберінде дамыды?

A) медицина

B) жаратылыстану

С)экономика

D) биология

+Е) философия

 

197. "Доминантты" ұғымын ғылыми колданысқа кім енгізді?

A) Петровский А.В.

B) Бехтеров В.М.

+С) Ухтомский А.А.

D) Гальперин П.Я.

E) Риббо Т.

 

198. Ойлау процесінде жалпыдан жекеге карай логикалық ауысу қалай аталады?

+А) индукция

В) дедукция

С) ұғым

D) пікір

Е) редукция

 

199. Көрнекі - бейнелік ойлау айқын байқалады

A) ерте балалық шақта

B) мектепке дейінгі жаста

+С) кіші бастауыш кезеңде

D) жеткіншек шақта

E) ерте бозбалалық кезеңде

 

200. Дифференциалды психология нені зерттейді?

A) адамдардың психикасы мен мінез-құлқының тұқымқуалаушылық механизмдерін

B) адамның түрлі өмір сүру кезендеріндегі даму ерекшкліктерін

C) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін

D) адамдармен өзара әрекеттесу және қарым-катынаста пайда болатын қубылыстарды

+Е) адамдардың психологиялық және мінез-кұлық ерекшелікгерін

 

201. Ғылыми көзқарасқа "психология" термині алғаш рет кай ғасырда енді?

A) XVI ғғ

В)ХVII ғғ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 89; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.112 сек.