Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 4 страница
+D) әңгіме

Е) видеоәдіс

282. Оқытудың тәжірибелік әдісіне жатпайтындары қайсысы?

+А) байқау

В) жаттығу

С) лабораториялық әдіс

Д) практикалық әдіс

Е) дидактикалық ойындар

 

283. Оқу жұмысын ұйымдастырудың формасы дегеніміз:

A) педагогикалық процестің логикалық аяқталған бөлігі

+В) нақты ретпен және ырғақпен жүзеге асатын оқу процесін ұйымдастырудын тәсілі мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы

D) оқыту жүйесі

Е) бірін-бірі оқыту

 

284. Класс - сабақ жүйесін қай педагог теориялық тұрғыда негіздеді?

А) К.Д.Ушинский

B) А.С.Макаренко

C) Дж.Локк

Д) Н.И.Пирогов

+Е) Я.А.Коменский

 

285. Сабақтан экскурсияның айырмашылығы неде?

A) сабақ - оқыту формасы, экскурсия -оқу жұмысының әдісі

B) экскурсия уақытпен шектелмеген

+С) сабақта оқытудың сөздік әдістері басым болады,экскурсияның негізгі мазмұны құбылыстар мен заттарды олардың табиғи жағдайында қабылдау болады

D) экскурсия табиғат аясында өтеді

Е) сабақ катаң кесте бойынша жүргізіледі

 

286. Сабактың типі мен құрылымын қандай белгілер арқылы анықтайды? Дурыс жауапты таңда:

+А) дидактикалық мақсаттарына сәйкес

B) сабақ элементтерінің орналасуына сәйкес

C) басты мақсатқа жетуге берілген уақыт мөлшеріне сәйкес

D) кұрылымдық бөліктерінің санынасәйкес Е) мұғалімнің іс-әрекетіне сәйкес

 

287. Мұғалімнің сабаққа дайындығы дегеніміз:

А) сабақ тақырыбына байланысты картотека кұрастыру

+B) бағдарламаны, календарлық жоспарды, оқулықты, тақырып бойынша косымша

материалды, оқушылар үшін тапсырманы іріктеп алуды, әдістемелік әдебиеттерді оқу

С) оқулықтарды оқу

D) тақырыптық жоспар құрастыру

Е) қосымша әдебиеттерді оқу

 

279. Үй жұмысының қажеттігі неде?

+А) оқушының өз бетіндік оқу жұмысын үнемі және жауапты орындауға үйретуВ) оқушылардың өзіндік жұмысына бағалардың корын жинау

С) үй жұмысын орындау процесінде сабақта білімді игерудің олқылықтары, кемшіліктері жүреді

D) сабақта оқу материалын бекітуге

Е) оқушылардың еңбексүйгіштігін тәрбиелеу

 

280. Мектепте оқу жұмысын ұйымдастыру формаларының маңыздысы қайсысы?

A) диспут, ертеңгілік

B) КВН, көрме

C) семинар,конкурс

+D) сабақ, экскурсия, факультативтік жұмыстар, үй жұмысы, пәндік үйірмелер, косымша сабактар

Е) лекция, кездесу

 

281. Оқытылу деңгейін диагностикалау дегеніміз:

A) оқушылардың білім және біліктерін бақылау және бағалау

+В) жинақталған статистикалық деректерді, тенденцияларын бақылау, тексеру, бағалау, оларды талдау, өзгерісін анықтау, нәтижелерін болжау

С) білім, білікті дұрыс бағалау

D) әр окушының жеке рейтингісін белгілеу

Е) кіші мектеп жасындағы оқушылардың білім,біліктерін бағалау

 

282. Оқытылу деңгейі:

+А) білім беру мазмұнын кабылдау қабілеті

B) оқытып отырған оқушылардың потенциалдық мүмкіндіктері

C) білім, білікті игерудегі жалпы ақыл - ой қабілеттері

D) оқушының қабылдаушылығы мен икемделгіштігі

Е) оқуға жаттығу, оқу мазмұнын меңгеруге жинақталган тәсілдер

 

283. Оқушының оқытылуын диагностикалаудың жалпы принциптерін атаңыз:

+А) обьективтік

B) тәуелсіздік

C) жариялылық

D) дұрыстық

Е) жүйелілік

 

284. Қай дидактикалық принципті Я.А.Коменский дидактиканың алтын ережесі деп есептеді?

А) қолжетерлік

В) жүйелілік

+С) көрнекілік

D) ұласымдылық

Е) ғылымилылық

 

285. Қарапайым білім беру теориясын негіздеген:

A) Я.А.Коменский

B) Ж.Ж.Руссо

+С) И.Г.Песталоцци

D) Ф.Гербарт

Е) А.Дистерверг

 

286. Қазак балаларына орыс тілін үйретудің әдістемесін жасаған қазақ ағартушысы:

А) Абай

+В) Ы.Алтынсарин

C) Ш.Уәлиханов

D) М.Өтемісов

Е) М.Жұмабаев

 

287. «Дидактикалық очергтер» еңбегінің авторы:

A) Н.К.Крупская

B) Н.Д.Хмель

+С) Р.Г.Лемберг

D) Н.Құлжанова

Е) Қ.Бержанов

 

288. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын бақылаудың түрлері:

А) бақылау жұмысы

В) тесті

C) байқау

+D) күнделікті, мезгілді, қорытынды

Е) әңгіме

 

289. Бақылау әдістеріне жатпайтыны қайсысы?

+А) байқау

В) шығарма

С) мазмұндама

D) тест

Е) қорытынды бақылау

 

290. Оқу бағдарламасы дегеніміз не?

А) оқу бағдарламасы оқу пәндерін, оқудың ретін, оларға бөлінген сағат санын

aнықтайды

+В) оқу бағдарламасында әр пән бойынша білімнің мазмұны және көлемі нақты

такырыптар мен курстың сұрактарын оқуға бөлінген сағат санын анықтайды

С) оқу бағдарламасы деп белгілі бір сыныпта оқылатын пәндердің атауы, оларга бөлінген

сағат саны деп түсіну керек

D) оқу бағдарламасы оқу пәндерінің санын аныктайды

Е) оқу бағдарламасы оқу процесінің ұзақтығын, оқу пәнінің мазмұнын анықтайды

 

291. Дидактиканың ұғымдарын \категорияларын\ көрсет:

А) таксомания

B) компьютерлік

C) шеберлік

+D) окыту, білім беру

Е) альтернативтік

 

292. Оқу процесінің компонентін табыңыз: А) шыдамдылық

+В) білім, білік, дағды

С) акселерация

Д) кәсіптік бағдарлану

Е) өзіне-өзі сын көзбен қарау

 

293. Білім мазмұны - бұл:

A) тәрбие

B) оқытудың жеңілдігі

+С) оқыту процесі компоненттерінің бірі

D) оқу материалын ең басты ету

Е) барлық оку орындарындағы оқытудың бірлігі

 

294. Оқыту принциптеріне жатпайтыны қайсысы?

+А) орынды іске сүйену

B) жүйелілік пен бірізділік

C) тұлғаны дамытуға бағдарлау

Д) балалардың жас және дара ерекшеліктерін есепке алу

Е) белсенділік

 

295. Мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:

A) үйірме

B) лабораториялық жүмыс

+С) сабақ

D) дипломдық жұмыс

Е) экскурсия

 

296. Тәрбие процесінің мәнін, заңдылыктары мен принциптерін зерттейді:

A) мектептану

+В) тәрбие теориясы

C) диалектика

D) дидактика

Е) философия

 

297. Оқу жұмысының стандарт емес формасына қайсысы жатады?

+А) ертегі сабақ, КВН сабақ, интеграцияланған сабақ

B) бекіту сабағы

С) аралас сабақ

D) жаңа материалды оқу сабағы

Е) қайталау сабағы

 

298. Окыту процесінің мәнін анықтаңыз:

А) оқыту процесі оқушыларға білім беруден тұрады

В) оқыту процесі оқушылардың білімді игеруінен тұрады

+С) мүғалім мен оқушылардың максатқа бағытталған өзара әрекеттесуінің барысында шәкірттерге білім беру міндеттерін шешу

D) окыту процесі зиялылық дамуға

Е) өз бетімен жұмыс барысында жаңа хабарды алу процесі

 

299. Оқытудың дәстүрлі түрін ата:

A) бағдарламалық

B) проблемалық

+С) түсіндірмелі, иллюстративті

D) компьютерлік

Е) дамытушылық

 

300. Білім беру мазмұнын көрсетпейтін құжат:

A) Қазақстан Республикасы білім берудің мемлекеттік стандарты

B) оқу жоспары

C) оқулықтар

D) оқу бағдарламасы

+Е) сынып журналы

 

301. Білімдердің калыптастырылғандығының негізгі көрсеткіші:

+А) түсініктерді игеру

B) деректерді игермеу

C) оқу жылдамдығы

D) конспектіні жасау білігі

Е) тәжірибелік әрекетті модельдеу

 

302. Нені оқыту керек және қалай оқыту керек деген сұраққа жауап береді:

А) окыту

+В) дидактика

С) даму

D) оқу

Е) тәрбие

 

303. Тұлғаға бағдарлап оқыту дегеніміз не?

A) нақты тәрбиелік міндеттерді шешуге бағытталған тәрбие жұмысының процесі және нәтижесі

B) қарапайымнан күрделіге қарай біркелкі қозғалыс процесі

C) барлық факторлардың әсерімен адамды әлеуметтік тіршілік иесі етіп қалыптастыратын

+D) оқушылардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін жан жақты есепке алуды, олардын жеке қабілеттерін дамыту үшін қажетті жағдайларды жасауды камтамасыз ететін оқыту процесін ұйымдастыру тәсілі

Е) адамның қалыптасуының жалпы заңдылықтарын зерттейтін тәрбие мәселелеріндегі оку - тәрбие процесі

 

304. Оқытудың функциялары:

А) білім беру

+B) білім беру, тәрбиелеу, дамыту

С) дамыту

D) оқыту және дймыту

Е) тәрбиелеу

 

305. Қайсысы окытудың әдісі емес?

А) түсіндіру

B) лекция

+С) жарыс

D) кітаппен жұмыс

Е) баяндау

 

306. Педагогикалық технология дегеніміз:

A) окыту әдістемесі

B) техникамен қамтамасыз ету

C) технократия теориясы

+D) тұлғаны тәрбиелеу, оқыту, дамыту міндеттерін шешуді камтамасыз ететін амалдардың, қадамдардың тізбектеле орындалатын жүйесін құрайтын педагогика

ғылымының бағыты

Е) қазіргі қоғамдық ойдың бағыты

 

307. Білім мазмұны сипатталады, пәндер бойынша әр жылға және оқылатын курс тараулары мен тақырыптарына бөлінетін сағаттар саны белгіленеді:

+А) оқу бағдарламасы

B) оқу кұралы

C) оқу кітабы

D) оқу жоспары

Е) әдістемелік нұсқаулар

 

308. Обьектіні тікелей көруді қажет ететін дидактикалық принцип:

+А) оқытудың көрнекілігі

B) оқытудың жүйелілігі

C) оқытудың ғылымилылығы

D) оқытудың ұласымдылығы

Е) оқытудың қолжетерлігі

 

309. Тәрбиені басшылыққа

алуға тиісті тәрбие процесінің жалпы заңдылықтарын бейнелейтін бастапқы ережелер:

А) тәрбие әдістері

+B) тәрбие принциптері

С) оқытудың формасы

D) тәрбиенің формасы

Е) оқытудың әдістері

 

310. Оқыту процесінің қозғаушы күштері:

А) оқушыларды білім,білік,дағды жүйесімен қаруландыру

+В) оқыту процесінің қарама - қайшылығы

С) білім,білік,дағдыны игеруге бағытталған мұғалім мен оқушылардың танымдық әрекеттерінің жиынтығы

D) мадақтау,жазалау,жарыс

Е) оқушылардың іс- әрекетін басқару

 

311. Оқу пәндері бойынша білімдердің, біліктер мен дағдылардын көлемін, практикалык және лабораториялық сабақтардың өтілу реттерін және олардың сыныптар бойынша бөлінуі, пэндердің мазмұнын анықтайтын мемлекеттік кұжат:

А) әдістемелік басшылық

+В) оку бағдарламасы

С) әдістемелік нұсқаулар

D) оқу жоспары

E) оқу тәррбие жұмысының жоспары

312. Мүғалім мен оқушылардың оқу әрекетіне қолайлы жағдай жасау үшін арнайы ұйымдастырылған, белгілі тәртіппен өтілетін жұмыс

+А) окытуды ұйымдастырудың формасы

B) оқыту принципі

C) оқыту әдісі

D) оқыту мақсаты

E) оқыту міндеті

 

313. Оқытудың сынып - сабақ жүйесінің негізін қалаған кім?

+А) Я.А.Коменский

В) К.Д.Ушинский

С) И.Г.Песталоцци

D) Аристотель

Е) Л А.Дистерверг

 

314. Оқытуды ұйымдастырудың сынып - сабақ формасы неге басты (негізгі) болып саналады?

А) себебі, басқа қосымша формалар бар, барлығы негізгі бола алмайды

В) себебі, ол басқалардан бұрын пайда болды

+С) себебі, үйірмеде немесе өзіндік үй жүмысы барысында емес, сабакта , қойылатын мақсаттар жүзеге асады

D) себебі, сабақта оқу материалының көп көлемі қамтылады

Е) себебі, сабақты мұғалім жүргізеді

 

315. Мектепте төменде көрсетілген оқытудың кандай формасы дидактикада негізгі, жетекші болып танылады:

А) оқу экскурсиясы

В) үй тапсырмасы

+С) сабақ

D) консультация

Е) семинар

 

316. Оқытуды ұйымдастырудың формаларына жатпайтыны:

А) сабақ

В) семинар

С) экскурсия

D) факультативтік сабақ

+Е) бақылау

 

317. Сабақта оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың формасы:

А) жеке, топтық және көпшілік

В) проблемалық оқыту, дамыта оқыту

С) жеке топтық және фронтальды

+D) дидактикалық сабақтар, сабақ-конференция

Е) барлық жауаптар дұрыс

 

318. Сабақтың қандай типінде келесі кезеңдер бар

1. Үй тапсырмасын орындауды тексеру және оқушылардың білімін тексеру мақсатында сұрау

2. Жаңа материалды баяндау

3. Жаңа білімдерді бекіту

A) сабакты қорытындылау және жүйелеу

B) аралас сабақ

C) білім, білік және дағдыларды тексеру сабағы

D) білімді бекіту сабағы

+Е) оқушыларды жаңа материалмен таныстыру сабағы

 

319. Сабақты ұйымдастыру, жаңа білімді қалыптастыру, оларды бекіту және білікті қалыптастыру, қорытынды жасау, үй тапсырмасына нұсқау беру - бұл құрылым...

A) бақылау сабағының

B) білімді жүйелеу сабағының

C) қорытындылау сабағының

+D) аралас сабактың

E)жаңа білімді қалыптастыру сабағының

 

320. Оқытудың мақсаты мен міндетіне жетудің жолы - бұл:

+А) окыту әдісі

B) өзіндік білім алу

C) оқу

D) оқыту әдістемесі

E) өзіндік тәрбие

 

321. Дидактикадағы окыту әдістері қандай сұрақка жауап береді?

А) неге оқыту керек?

+В) қалай оқыту керек?

C)кайтіп оқыту керек?

D) қашан оқыту керек?

E) қайда оқыту керек?

 

322. Жаттығу лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс қай әдіске жатады?

A) көрнекі әдіске

B) сөздік әдіске

+С) практикалық әдіске

D) зерттеу әдісіне

E) кітаппен жұмысқа

 

323. Жіктелу белгісіне қарай сөздік, көрнекі жэне практикалық әдістерге жататыны:

+А) білім көзі

B) танымдық іс-әрекет типі

C) тағайындау

D) бірлесу формасы

E) барлык жауаптар дұрыс

 

324. Мұғалімнің оқушылар алдына мәселе қойып, оны шешудің жолдарын көрсетіп, пайда болған қарама-кайшылықтарды талдайтын оқыту әдісі:

A) проблемалық баяндау

B) ізденіс әдісі

+С) даралық-ізденіс әдісі

D) эвристикалық әдіс

E) зерттеу әдісі

 

325. Оқушылардың әрқайсысы белгілі тапсырмаларды әртүрлі және қайталау жұмыстары арқылы жүзеге асыратын оқу іс-әрекетіндегі баскару әдісі:

A) мадақтау

B) сендіру

+С) жаттығу

D) жазалау

Е) үйрету

 

326. Ауызша немесе жазбаша берілетін білім көзі оқыту әдісінің қайсысы?

A) практикалық әдістер

B) көрнекі әдістер

+С) сөздік әдістер

D) иллюстрациялык әдістер

E) демонстрациялық әдістер

 

327. Оқытуды даралау - бұл:

A) нашар оқитын оқушылар тобымен оқу жұмысын ұйымдастыру

B) оқушының даралығын дамыту мақсатында педагогикалық жұмысты ұйымдастыру

+С) оқушылардың дара ерекшеліктерін ескеріп оқу процесін ұйымдастыру

D) дарынды балалармен оқу жұмысын ұйымдастыру

E) дара тапсырмаларды қолдану арқылы окыту

 

328. Мұғалімнің басшылығымен оқушылардың тәжірибе жасауында немесе тапсырма орындауында қолданатын окыту әдісі:

А) репродуктивті әдіс

+В) лабораториялық әдіс

C) түсіндірмелі-иллюстрациялық

D) көрнекі әдіс

E) өзіндік жұмыс әдісі

 

329. Мұғалімнің баяндалатын материалды түсіндіру, талдау, талқылау және дәлелдеуде колданатын оқыту әдісі:

A) түсіндіру

B) әңгіме

+С) зерттеу

D) практикалық

Е) жаттығу

 

330. Көп жағдайда оқушылар сұрақ қоятын әңгіменің түрі:

A) консультация

B) талқылау

C) пікірталас

+D) диалог

Е) сауалнама

 

331. Мұғалімнің сұрақтар жүйесін ойластырып қою арқылы оқушыларды жаңа материалды түсінуге немесе оқытылғанды меңгеруді тексеруде колданатын оқыту әдісі: А) оқытудың зерттеу әдісі

+В) проблемалық оқыту әдісі

С) иллюстрациялық әдіс

D) оқу әңгімесі

E) тексеру әдісі

 

332. Төменде келтірілгендердің қайсысы дидактикалық принципке жатпайды?

A) ғылымилық

B) теория мен практиканың байланысы

C) жүйелілік және бірізділік

+D) үздіксіздік

Е) оқушылардың саналылығы мен белсенділігі

 

333. Сабақ, лекция, семинар, лабораториялық жұмыс, сынақ, емтихан - бұл:

А) оқытуды ұйымдастырудың нақты формалары

+В) оқытуды ұйымдастырудың жалпы формалары

C) оқыту әдістері

D) оқыту құралдары

E) дидактикалық жүйелер

 

334. Түсіндіру-бұл:

A) мұғалімнің жаңа оқу материалын бейнелі түрде баяндайтын окыту әдісі

B) оқушыларды жаңа білім меңгеруге итермелеу

+С) теориялык ережелер, дәлелдерді шығару мен нұскау беруді талдауға бағытталған окыту әдісі

D) ғылымның деректерін баяндау

E) оқу материалын индкуциялық баяндау әдісі

 

335. Білім, білік, дағдылар және іс-әрекет пен мінез-құлык, тұлғалық ерекшеліктер калыптасатын педагог пен оқушының белсенді, мақсатты багытталған өзара іс-әрекет процесі бұл:

+А) оқыту

В)тәрбие

C) білім беру

D) таным

E) сабақ беру

 

336. Таным, тәжірибе және жаттығу негізінде мінез-құлық пен іс-әрекеттің жаңа формалары пайда болатын немесе ескілері өзгеретін процесс - бұл:

А) сабақ беру

В) оқу

+С) оқыту

D) білім беру

E) өзіндік білім алу

 

337. Ғылымның деректерін, ұғымдарын, заңдары мен заңдылықтарын түсіну, есте сақтау және кайта жаңғырту - бұл:

А) білік

+В) білім

С) дағды

D) тәжірибе

E) білім алу

 

338. Іc-әрекетті жүзеге асыру тәжірибесі - бұл:

А) білім

+В) білік

C) білім алу

D) практика

E) барлық жауаптар дұрыс

 

339. Оқытудың материалдық және идеалдылык жіктелуі - бұл:

A) оқыту принциптері

B) оқыту әдістері

C) оқытуды ұйымдастыру формалары

+D) оқыту кұралдары

E) оқыту әдістері

 

340. Бағдарламалап оқытудың мақсаты:

A) тәрбиелік міндеттерді шешу

B) қатаң тексеру

+С) оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік деңгейін көтеру, оқытуды даралау

D) автоматтанған кері байланыс бар жаттығулар

E) оқушының оқу мүмкіндіктерінің деңгейі туралы кері байланыстың бөліктерін алу

 

341. Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары - бұл:

А) дара оқу іс-әрекеті

+В) мұғалімнің тікелей қатысуынсыз жүзеге асатын оку іс-әрекетінін формасы

C) сыныптан тыс оку жұмысы

D) жеке тапсырмаға байланысты окушының оку іс-әрекеті

E) мұғалімнің жеке тапсырмаларын орындау

 

342. Окыту екі жакты процесс, онда мұғалім мен оқушылардың ынтымактастық іс-әрекеттері мен тәсілдері үйретіледі:

A) отбасы мен мектептің

B) оқушы мен сыныптың

+С) сабақ беру процесі

D) өзіндік білім алу мен оқудың

E) білім алу мен тәрбиенің

 

343. Төменде көрсетілгендердің қайсысы дидактикалық принципке жатпайды?

A) қолжетерлік

B) теория мен практиканың байланысы

C) жас және жеке ерекшеліктерді ескеру

+D) политехникалық

Е) ғылымилық

 

344. Білім алу көздері - бақыланатын объектілер, құбылыстар:

+А) көрнекі

В) сөздік

С) практикалық

D) дискуссия

E) барлық жауаптар дұрыс

 

345. Білім негізінде оқушының белгілі әрекеті орындай aлу бейімділігі – бұл...

+А) білік

B) білім

C) дағды

D)тәжірибе

Е) білім алу

 

346. Проблемалық оқытудың мәні -бұл:

А) оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін зерттеу

В) оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару

+С) оқушылардың алдына оқу проблемасын қою

D) оқушылардың ғылымның дайын жаңа тұжырымдарын меңгеруімен үйлесетін өзіндік ізденістік іс-әрекетін ұйымдастыру

E) проблема және дайын жаңа тұжырымдар қою

 

347. Оқушылардың үлгерімін бақылау нәтижесі қалай көрсетіледі:

A) тексеру процесі

B) бағалау

C) тексеру әдісі

D) тексеру құралы

+Е) кері байланыс

 

348. Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практиқалық жұмыс - бұл:

+A) тексеру түрлері

B) тексеру әдістері

C) тексеру құралдары

D) диагностика

E) оқу әдісі

 

349. Диктант-бүл:

+А) тексеру әдісі

В) тексеру процесі

C) диагностика

D) сабақтың элементі

E) оқу әдісі

 

350. Проблемалық ситуация - бұл:

A) оқу процесінде пайда болған қиындықтар

B) оқушылардың білімінің төмен деңгейі

+С) қиындықтың психологиялық жағдайы, бар білімге сүйеніп деректі түсіндірудің немесе тапсырманы орындаудың мүмкін еместігі

D) оқушылардың білімінің қойылған талаптарға сай келмеуі

E) бардық жауаптар дұрыс

 

351. Дидактикалық тест - бұл:

+А) белгілі материал бойынша стандартты тапсырмалар жиынтығы

B) оқу материалы бойынша сұрақтар жиынтығы

C) білім, білік және дағды деңгейін анықтайтын жазбаша тапсырмалар

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 74; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.54.142
Генерация страницы за: 0.084 сек.