Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 3 страница
С) ХIII ғғ

D)XIV ғғ

+E) XV ғғ

 

202. "Мен ойлаймын, яғни өмір сүремін" кімнің сөзі?

А)Ж.Ж.Руссо

B) Г.В Лейбниц

C) Дж.Локк

+D) Р.Декарт

E) Б.Спиноза

 

203. Кеңестік психология нені зертгейді?

А) жанды

B) шнез-құлықты

C) сананы

+D) іс-әрекетті

Е) санадан тысты

204. Ішкі келіспеу кезіндегі индивидтің топтың әсеріне сырттай бағынуы

+А) диспозиция

В) авториторизм

С) конформ

D) кикілің

Е) аффект

 

205. Жеке тұлға ретіндегі адамның тұрақты ерекшеліктерінің жиынтығы

+А) мінез

В) ойлау

С) ерік

D) эмоция

Е) сезім

 

206. Жоғары эмоционалдылығы және аса

қозғыштылығымен ерекшеленетін темперамент типі

А) флегматик

+В) халерик

C) мелонхолик

D) сангвеник

E) шизофреник

207. Аса байыпты ұстамдылығымен ерекшеленетін темперамент типі

А) халерик

В) сангвеник

+С)флегматик

D) меланхолик

E) романтик

 

208. Адамның өзінің психологиялық сапарын сезінуі, түйсінуі

А) өзін-өзі бағалау

+В) сана сезім

C) қажеттілік

D) мақсатқа бағатталғандық

E) даралық

209. Өзін-өзі меңгерумен, мінезідің байыптылығы және ерік күшінің еріктілігімен сипатталатан темперамент типі

A) флегматик

B) меланхолик

C) халерик

+D) сангвеник

Е) гуманистік

 

210. Адамның өмір жағдайларының өзгерістеріне икемделуі

+А) бейімделу

B) сенсибилизация

C) синестезия

D) апперцепция

E) аккомодация

211. Адамдарға өшпенділікгі сипаттайтын мінез-кұлық сипаты

A) бейімделу

B) досқумарлық

+С) агрессивтілік

D) білуге құмарлық

Е) өзін-өзі сынағыш

 

212. Аса құнды және жағымды мінез-кұлық нормаларының жиынтығы

A) мотивтер

B) кызығушылықтар

+С) идеал

D) қажеттілік

E) арман

 

213. Адамның өз кұндылық мұратына сай әрекет етуге итермелейтін жеке тұлғаның саналы кажетгілігі

A) қажеттіліктер

B) қызғушылықтар

C) фантазия

+D) сендіру

Е) идеал

214. Кеңестік психология тұжырымдамаасына сәйкес психика келесі процесте қалыптасады

A) өзіндік сана

B) өзін-өзі белсендіру

C) әлеуметтендіруD) өзін идеалға сәйкестендіру

+Е) белсенді әрекет

 

215. Туғаннан бастап дүниеден қайтқанға дейінгі аралықта организмдегі қайта құрулардың жиынтығы

+А) онтогенез

В) өсу

С) филогенез

D) қартаю

Е) есею

 

216. Жер бетінде өмірдің даму тарихы

A) онтогенез

В) есу

+С) филогенез

В) қартаю

Е) есею

217. Депрессияға жақын темперамент типі

+А) меланхолик

B) флегматик

C) сангвеник

D) халерик

Е) астеник

 

218. Ерте қабылдап объектіні қайта жаңғырту

А) ұмыту

B) қабылдау

C) түйсік

+D) тану

E) есте қалдыру

 

219. Адамның қорқыныш сезімін жеңе алуы

A) қорқақтық

B) егоизм

+С) батырлық

D) сын

Е) эмоционалдылық

 

220. Танымдық әрекетпен байланысты сезімдер

A) моральдық

B) эстетикалық

C) практикалық

D)стресс

+Е) интеллектуалдық

221. Адамның өзге адамдарға қатысты қайғыру өкінумен байланысты сезімдері:

+А) моральдық

B) интеллектуалдық

C) эстетикалық

D) практикалық

E) аффективтілік

 

222. Тану(түсіне білу) кажеттілігінің көріну түрлері

+А) қызығу

B) оқыту

C) қабілет

Б) дағды

Е) ептілік

223. Оқу әрекетінде экстериоризация дегеніміз

A) икемделу

B) сезім артуы

C) сезім кемуі

D) іс-әрекеттің саналық сипатқа өтуі

+Е) саналық бейненің заттасуы

 

224. Белгімен білдіру сана, ойлаудың қай түрінің дамуымен байланысты

A) ғылыми-теориялық

B) таңба арқылы түсіну(таңба-түсінік)

C) логикалық

+D) бейнелік

E) формальдік

 

225. Оқушының үміткерлену бағасын анықтайтын, қиыншылық көрінісі

А) үміттенген баға

+В) өз-өзін бағалау

C) талаптану дәрежесі

D) топтың бағалауы

E) үміттену дәрежесі

 

226. Оқыту психология теориясында оқу

іс-әрекеті түсіндіріледі

А) білім, дағды және іскерлікке

үйрену

+В) оқу әрекеттерінің жалпы әдістерін үйрену

С) оқу

D) жетекші іс-әрекет

E) оку материалын үйрену

 

227. Оқу іс-әрекетінің негізгі себебін мотивін көрестіңіз

+А) танымдық

В)ойнау

C) мадақтау

D) іскерлік

E) жарысу

 

228. Ақыл-ойдың қалыптасуы, іс-әрекет кезеңдері арқылы өтетін теориясының авторы кім?

A) Эльконин Д.Б.

B) Выготский Л.С.

+С) Гальперин П.Я.

D) Давыдов В.В.

E) Леонтьев А.Н.

 

229. Оқу әрекетін орындау шарты қалай

аталады?

+А) Болжамды әрекеттің негізі

В) операция

C) оқу мақсаты

D) рефлексия

E) дәлелдеу

 

230.Оқу іс-әрекетінің ерекше мазмұны

не болады?

+А) оқу мақсатын шешу

B) эмоциялық қарым-қатынас

C) шындықты білу

D) практикалық әрекет

E) білімді бақылау

231. «Жетілдіре оқыту» теориясының авторы кім?

A) Божович Л.И.

+В) Давыдов В.В., Эльконин Д.В.

C) Менчинская Н.А.

D) Гальперин П.Я.

E) Амонашвили Ш.А.

 

232. Педагогиканың оқыту теория сұрақтарын зерттейтін тарауы қалай аталады?

+А) дидактика

B) әдіс

C) практика

D) логика

Е) диагностика

 

233. Дидактиканың маңызды мәселелерін зерттеуде елеулі үлес косқан біздің Республиканың көрнекті педагогы кім?

A) А.И.Сембаев

B) Т.Т.Тажібаев

C) Қ.Бержанов

D) А.П.Сейтешев

+Е) Р.Г.Лемберг

 

234. Оқытудың мазмұны дегеніміз:

+А) оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім,білік, дағдыларының жиынтығы

B) оқытудың нәтижесі

C) оқушылардың білім,білік,дағдыларының жүйесі

D) әрбір оқушы өзінің дамуы,бейімділігі үшін таңдап алатын білімдерінің шенбелі мектепте оқылатын пәндердің тізімі

Е) ғылым негіздерінен білімдердің жиынтығы

 

235. Оқулықтың атқаратын рөлі:

А) сылтаулық (мотивайиялык), хабарламалық, жаттығулық (тренировочную)

+В) дамытушылық, тәрбиелік, хабарламалық

С) тәрбиелік, қалыптастырушылық, құрылымдылык, (конструктивную)

D) коммуникативтік, ұйымдастырушылық, сылтаулық (мотивационную)

Е) жаттығулық (тренировочную), орталықтандырылған бақылау

 

236. Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:

А) әдістемелік нұскаулар

+B) Қазақстан Республикасы бастауыш білім берудің мемлекеттік стандарты оку,

жоспарлары, оқу бағдарламалары, «жаңа буын» оқулыктары

С) Қазақстан Республикасы бастауыш білім берудің мемлекеттік стандарты

D) сынып журналы

Е) оқу жоспарлары, оқулықтар

 

237. Білім мазмұнын іріктеудің факторларын көрсетініз:

А) фирманың,өнеркәсіп орындарының қажеттілігі

+В) қоғамның мектеп бітірушіге талабы, әлем, мәдениет, техника жөніндегі ғылыми

білімнің деңгейіне жүйелілік, бірізділік прициптеріне оқытудың турлі басқыштарындағы балалардың психологиялық мүмкіндігіне тұлғаның білім алуындағы қажеттілігіне сәйкестігі

С) педагогтың калауы

D) педагогика ғылымының дамуы

Е) психология ғылымының даму деңгейі

 

238. Білім мазмұнының кұрамаларына элементтеріне жатады:

A) білік

+В) білім, білік, дағды, іс-әрекет тәсілдер, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі

С) дағдылар

D) оқыту құралдары

Е) оқыту әдістері

239. Оқұлык дегеніміз:

+А) бағдарламаға сәйкес құрастырылған кітап

B) автордын көзқарасын бейнелейтін оку кітабы

С) қосымша мәліметтерді құрайтын кітап

Д) машықтандыру жаттығуларын орындауды көрсететін кітап

Е) білімді бақылау үшін жасалған кітап

 

240. Білім беру стандарты дегеніміз:

А) жалпы білім берудің мазмұны

+В) бітірушілердің жалпы білім даярлығына қойылатын талаптардың міндетті деңгейі

және осы талаптарға сәйкес келетін окытудың және бақылаудың мазмұны, әдістері, формалары, кұралдары

С) жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндігін сипаттаайтын кұжат

D) білім, ғылым салаларынын және іс- әрекет салаларының үздіксіз білім беру технологиясы

Е)әр оку жылында оқу жүктемесінің ең көп мүмкін болатын көлемі

241. Оқу жоспары дегеніміз:

+А) Оку пәндерінің құрамын әрбір сынып және пән бойынша апталық caғат санын анықтайтын мемлекттік құжат:

B) оқылатын тақырыптың мазмұнын құрайтын құжат

C) оқушылардың біліміне, білігіне, дағдыларына деген негізгі талаптарды ашып көрсететін кұжат

D) дүниеге көзқарас мәселелерінің негізгі тізбесі

Е) жалпы білім беретін мектепте оқу үрдісінің ұйымдастырылуына нұсқау

 

242. Оқу жүктемесі дегеніміз:

A) пәнаралык және курсаралық байланыстарды жүзеге асыруда нұсқауды катитын құжат

B) әр бір жеке алынған пән бойынша игерілуте жататын білім, білік, дағдылардыңшеңберін анықтайтын нормативтік құжат

C) оқу жабдықтарының және көрнекі кұралдардың тізбесі

+D) шылардың апталық оқу жүктемелерін анықтайтын құжат

Е) оқушылардың жеке жұмыстарын реттейтін құжат

 

243. Оқыту процесінің мәні дегеніміз:

A) оқушыларға білім беру

B) оқушыларға білім, білік, дағдыларды игеру үшін мүғалімнің ұйымдастыратын оқу жұмысы

+С) оқушылардың білім, білектерін меңгерудегі оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің өзapa байланысының процесі

D) кіші мектеп жасындағы окушылардың оқу-танымдық іс-әрекеті

Е) мұғалімнің окыту іс-әрекеті

 

244. Оқыту функциялары дегеніміз:

A) оятушылық (побуждающий), тәжірибелілік

B) бақылаушылық, дамытушылық

C) тәрбиелеушілік, түзетушілік (корректируюшая)

+D) білім беру, дамыту және тәрбиелеушілік

Е) дамыту, қалыптастырушылық

 

245. Сабақ беру дегеніміз:

A) оқушының танымдық іс-әрекеті

B) педагогикалық процесті реттеу

C) оқу процесін пәндік қуаттау

+D) педагогтың іс-әрекеті

Е) ата-аналардың балалармен жұмысы

 

246. Оқу процесіндегі мұғалімнің әрекетін көрсетіңіз:

+A) жаңа білімдер жөнінде хабар береді, оқу материалын түсіндіреді, оқуды және бекітуді ұйымдастырады.

B) хабарды қабылдайды

C) меңгерілген материалды жалпылайды

D) қайталау жолымен оқығанда бекітеді

Е) жаттығуларда оқығанды қолданады

 

247. Оқу процесіндегі оқушының әрекетін көрсетіңіз:

A) жаңа оқу материалын түсіндіреді

B) оқу хабарламаларды, мағыналарды ұйымдастырады

C) білімді жалпылауды ұйымдастырады

D) оқу материалын бекітуді ұйымдастырады +Е) оқу материалын түсінуді мағыналайды, тереңдетеді

 

248. Оқытудың дамытушылық қызметі оқыту процесіндегі білімді игеруде не жүретінін көрсетеді?

A) білімді игеру

B) білік пен дағдыларды қалыптастыру

С) оқушының құлықтық сапаларын қалыптастырады

+D) оқушының дамуы

C) дүниетанымын калыптастырады

 

249. Оқыту процесінде оқытудың тәрбиелік функциясы төмендегіден тұрады:

+А) құлыктық және эстетикалық түсініктері, көзкарастар жүйесі қалыптасады

B) оқушының ақыл-ойы дамиды

C) білімдері игеріледі

D) оқушының күш-қуатының дамуы жүреді Е) оқушының эмоционалдық дамуы жүреді

 

250. Оқу процесінде білім берудің тәрбиелік функциясы төмендегіні құрайды:

+А) білімді игеру, білік пен дағдыны қалыптастыру

B) тілді дамыту

C) ойлауды дамыту

Д) көзқарастарын қалыптастыру

Е) психикалық дамуы

 

251. Оқытудың түрлерін көрсетіңіз:

А) ұжымдық, жекелік

+В) догмалық, иллюстративті –түсіндірмелік компьютерлік

С) проблемалық баяндау

Д) қосарлана жұмыс істеу

Е) өзара оқыту

252. Догмалык оқыту дегеніміз:

A) программаланған оқу құралдарын пайдаланып оқыту

B) алдын ала өзбетімен білім алуды көздейтін оқыту

C) оқушыға дайын білімдерді беріп окыту

+D) оқу материалын және оның сөзбе-сөз қайталануын есте ұстау, мұғалімнін

D) дарынды баланы оқыту

Е) оқушылардын өзіндік жұмысы

 

253. Оқытудың заңдылықтары дегеніміз:

A) оқыту ережелері

B) тәлімгерлік жасау

C) оқушының біліміне, білігіне, дағдыларына қойылатын талаптар

+D) белгілі бір жағдайлардағы өзара байланысты обьективтік, елеулілік, қажеттілік, тұрақтылық және қайталаушылық

Е) оқу процесін ұйымдастырудағы ұсыныстар

 

254. Оқыту принциптері дегеніміз:

А) оқушылардың танымдық іс- әрекетін ұйымдастыру жолындағы бастапқы ережелер мен заңдылықтарды көрсетеді

+В) тәрбие мен оқытудың мақсатына сәйкес оқу жұмысының әдістерін, ұйымдастыру формаларын анықтайтын бастапқы ережелер

С) қоғамдық экономикалық формацияның қажеттігіне сәйкес мұғалімнің оқытушылық

жұмысының жалпы заңдылықтары мен әдістері

D) мұғалімнің іс-әрекетіне қойылатын талаптар

Е) оқу материалының мазмұнына қойылатын талаптар

 

255. Жеңілден ауырға қарай, белгісізден белгіліге қарай, карапайымнан күрделіге карай ережелерін сіз қай принципке жатқызасыз?

A) ғылымилылық

B) теорияның тәжірибемен байланысы

+С) қолжетерлік

D) көрнекілік

Е) жүйелілік пен бірізділік

 

256. «Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып, әр оқушыны естен шығарма» деген

дидактикалық ережені сіз оқытудың қай принципіне жатқызасыз?

А) жүйелілік пен бірізділік

+В) оқушының дара ерекшеліктерін есепке алу

С) беріктілік

D) саналылық

Е) көрнекілік

 

257. Дамыта оқытудың өзгерілмейтін шарты -себеп - салдарлық байланысты балаларды себептердің негізінде ойлауға үйретуге қажетті «мүмкіндігінше неге деген сұрақты жиі пайдалан» ережесін қай принципке жатқызасыз?

+А) саналылық және белсенділік

В) көрнекілік

C) қолжетерлік

D) ғылымилылық

Е) теория мен практиканың байланысы

258. «Қай ретпен бақылау жүргізілсе де,оған тэуелсіз себеп - салдарға қарағанда оқушыны бакылауының жүйелі және орынды қойылуын қадағала» ережесін қай принципке жатқызасыз?

A) көрнекілік

B) ғылымилылық

С) теория мен тәжірибенің байланысы

D) қолжетерлік

+Е) жүйелілік пен бірізділік

 

259. Оқыту әдістері дегеніміз:

A) оқушыға білім беру мақсатында ойдың мұғалімнен оқушыға карай жүру жолы

B) оқыту процесін ұйымдастыруды анықтайтын бастапқы заңдылыктар

C) танымдық іс- эрекетті ұйымдастыру жолдарын көрсететін логикалық категория

+D) оқытудың мақсатына жетуге бағытталған мұғалім мен оқушының реттелген

іс-әрекеті

Е) оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің тәсілдері

 

260. Төмендегі көрсетілген әдістердің қайсысы көрнекілікке жатады?

A) жаттығу, лабораториялық жұмыс

B) кітаппен жұмыс түсіндіру

C) лекция, баяндау

+D) бақылау, демонстрация

Е) әңгіме, түсіндіру

 

261. Атқаратын қызметіне байланысты әдістерді топтап бөлуді көрсетініз?

+А) білім алу, білік пен дағдыларды қалыптастыру, білімдерді колдану, шығармашылык іс-әрекет, бекіту, білім, білік, дағдыларды тексеру

B) иллюстративтік -түсіндірмелі, репродуктивтік, проблемалы баяндау

С) сөздік, көрнекілік, практикалық

D) монологтық, диалогтық

Е) индуктивтік, дедуктивтік

 

262. Оқытудың тәжірибелік әдістерінің тобына қайсысы жатады?

А) демонстрация

+В) жаттығу

C) түсіндіру

D) иллюстрация

Е) баяндау

 

263. Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз:

A) тәжірибелік жұмыстар

B) жаттығу, байқау

C) иллюстрация, демонстрация

+D) кітаппен жұмыс, әңгіме, түсіндіру, баяндау, лекция

Е) демонстрация

 

264. Оқытудың тәсілдері дегеніміз:

A) оқытудың моделі

B) оқытудың амалдары

+С) оқыту әдістерінің құрамды бөліктері немесе жеке жағы

D) оқыту құралдары

Е) оқытудың кезеңдері (этаптары)

 

265. Оқушылардың өз бетімен құбылысты қайта жаңғырту барысын жан жақты бақылауы және өз бақылауларынан жалпылама қорытындыларды шығаруымен сипатталатын қай оқу әдісі

А) жаттығу

+В) лабораториялық жұмыс

С) демонстрациялық

Д) иллюстрациялық

Е) әңгіме

 

266. Оқушы математикадан мұғалімнен қосымша тапсырма беруді жүйелі түрде сұрайды,оқушының білімін кеңейтуге өз бетімен ұмтылысын сіз мотивтердің \сылтаулардың\ қай тобына жатқызасыз?

А) әлеуметтік мотивтер

+В) өзбетінділікке ұмтылу

С) оқу - танымдық мотивтер

D) тар әлеуметтік мотивтер

Е) әлеуметтік ынтымақтастық мотивтер

 

267. Оқытудың сөздік әдістеріне қайсысы жатпайды?

A) әңгіме

B) баяндау

+С) жаттығу

D) түсіндіру

Е) лекция

268. Баяндау әдісінің мәні неде?

+А) тереңірек мағыналау және игеру мақсатымен баяндалған материалды қайта жаңғыруға оқушыларды оятатын сұрақты қою

B) себеп-салдарлық байланыстарды анықтау

C) сұрактың мәнін ашу

D) кұбылыстардың арасындағы қатынастарды табу

Е) оқушыларды ойлауға жұмылдыру

 

269. Оқулықпен жұмыс әдістері не үшін қолданылады?

А) оқушының өзбетіндік жұмысы

+В) жаңа хабарламаны алу, сабақта алынған білімдерді бекіту, кеңейту, тереңдету

С) мәтіндегі басты ойды бөліп көрсету

D) оқушылардың біліміндегі олқылықтарды толықтыру

Е) білімді бекіту

 

270. Қарым қатынас кұралын көрсет:

A) таблица

B) оқытудың техникалық кұралдары

C) схемалар

+D) сөз

Е) макет

 

271. Оқытудың техникалық құралдарына жатпайтыны:

A) кинопроектор

B) компьютер

C) диапроектор

D) бейнемагнитофон

+Е) оқулық

 

272. Түсіндірмелі-көрнекілік әдістің негізгі қызметі:

А) шешілуі қажетті жағдайды жасау

В) ізденістің жеке кезеңдерін орындауға оқушылардың қатысуын ұйымдастыру

С) зерттеу іс-әрекетіне оқушыларды қатыстыру

D) мәселенің ғылыми шешілуін ұйымдастыру

+Е) оқушылардың білімді дайын күйінде игеруін ұйымдастыру

 

273. Дербес іздену әдісінің атқаратын қызметі неде?

A) шындыққа эмоционалдық-құндылық қатынасты дамыту

B) оқушылардын, информацияны қабылдауын ұйымдастыру

С) шығармашылық іс-әрекеттің тәжірибесін беру

+D) оқушыны өз бетінше ізденіске жақындату Е) дайын білімдерді хабарлау

 

274. Зерттеу әдісінің мәні неде?

A) мұғалімнің тапсырмасы бойынша іс-әрекеттің тәсілдерін қайта жаңғырту

B) іс-әрекеттің анықталған ретін іске асыру

+С) оқушылардың іздену, шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру

D) шешілуі қажетті жағдайларды жасау

Е) оқушылардың өзіндік жұмысын іске асыру

 

275. Оқыту әдістері болып табылатын пікірталас неге негізделген?

А) оқушыға хабарды жанама беруге

+В) мұғалім мен оқушының немесе балалардың арасында пікір алмасуға

C) жаңа хабарды беруге

D) оқылған материалды кайта жаңғыртуға

Е) оқушының ой - өрісін кеңейтуге

 

276. Оқыту әдісі пікірталас не үшін қажет?

А) балалардың ара-қатынасын білу үшін

+В) сенімді қалыптастыру, оқушылардың өз біліміндегі кемшіліктерін жою үшін оқушыны дамыту, білім алу үшін

С) оқылған материалды бекіту үшін

D) хабарды қабылдау үшін

Е) оқылған материалды ұғыну үшін

 

277. Жаттығу әдісі не үшін қолданылады?

A) білімдерді хабарлау

B) балалардың танымдық белсенділігін ынталандыру

C) проблемалық жағдайларды жасау

D) оқушылардың бірлескен іс әрекетін ұйымдастыру

+Е) білік пен дағдыларды қалыптастыру

 

278. Жаттығу әдісі дегеніміз не?

А) хабарды жүйелі баяндау

+В) білім мен біліктерді қалыптастыру мақсатында оқу әрекеттерін көп қайталау

С) оқу материалын диалог түрінде беру

D) мәселені оқушылардың пікірі түрінде талқылау

Е) модельдерді көрсету

 

279. Тусіндіру әдісі қай уақытта қолданылады?

+А) жаңа тақырыпты оқуда

В) жаңа оқу материалын бекітуде

С) үй жұмысын тексеруде

Д) білімнің игерілуін диагностикалауда

Е) жаңа материалды игеруге психологиялық нұсқау жасау

 

280. Аталған әдістерден оқыту әдістерін көрсет:

A) сендіру, жарыс

B) талап ету, марапаттау

C) мадақтау, үйрету

D) көрсету, санасына жеткізу

+Е) әңгіме,баяндау

 

281. Оқытудың көрнекілік әдісіне жатпайтындары қайсысы?

A) иллюстрация

B) демонстрация

C) байқау

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.052 сек.