Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна база тестів «Крок 1» до ПМК № 2 6 страница
A)3-7 жас

B)11-13 жас

+C)10-14 жас

D)30 жасқа таман

E)19-21 жас

 

448.Линиялар ажыраған сайын дағдарыстың көбейетінін айтқан психолог:

+A)Эльконин

B)Выготский

C)Шабельников

D)Фрейд

E)Эриксон

 

449. . Қарапайым білім беру теориясын негіздеген:

A) Я.А.Коменский

B) Ж.Ж.Руссо

+С) И.Г.Песталоцци

D) Ф.Гербарт

Е) А.Дистерверг

 

450.Cананың қажеттілігін анықтайтын мотив:

A)сыртқы

+B)ішкі

C)жарыспалы

D)сыртқы жарыс

E)ішкі жарыс

 

451.”Интериоризация” түсінігін енгізген:

A)Леонтьев А.Н.,Лурия А.Р.

+B)Выготский Л.С.,Пиаже Ж.

C)З.Фрейд,Э.Эриксон

D)Гальперин П.Я.,Эльконид Д.Б.

E)Немов Р.С.

 

452.Ойлау әрекетін этап бойынша қалыптасуын анықтаған кім?

A) Пиаже Ж.

B) Выготский Л.С.

+C) Гальперин П.Я.

D)Леонтьев А.Н.

E)Лурия А.Р.

 

453. Қазақстанда алғаш рет психология

ғылымдарының диссертациялық кеңесі қай оку орнында ашылды?

А) Қазақ Ұлтгык Университеті

+В) Абай атындағы ҚҰПУ

C) Қыздар Педагогикалық Институты

D) Қазақ Мемлекеттік Құкық Академиясы

E) І.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университеті

 

454.Негізгі психофизикалық заң кімнін заны?

+А) Вебер-Фехнер

B) Бунзен-Роско

C) Гельмгольц

D) Стивенс

Е) Пиаже

 

455. Қарым-катынас үшін қолданылатын жазбаша белгілер мен символдар, дыбыс белгілерінің жүйесі

+А) тіл

B) ұғым

C) бейнелер

D)абстракция

Е) идеометрика

 

456.Жас ерекшелік психологиядан адамның мінез-құлқын,іс-әрекетін зерттейтін әдіс:

A)тест

B)эксперимент

C)лонгитюд

D)әңгіме

+E)бақылау

 

457. Интервью келесі әдіс тобына кіреді

А) социометрия
В) контенентті талдау

С)интроспекция

+Д)ауызша сұрау

Е)жазбаша сұрау

 

458. Психологиялық қайта құруларға әкеліп соғатын әрекет

A) перцептивті

B) сыртқы практикалық

C) орындаушы

Д) бағдарлаушы

+Е) жетекші

 

459. Ойлау процесінде жалпыдан жекеге карай логикалық ауысу қалай аталады?

+А) индукция

В) дедукция

С) ұғым

D) пікір

Е) редукция

 

460. Психологияда қарастырылатын барлық

психикалық құбылыстардың жиынтығы ,бұл

+А) психика

В) іс-ірекет

С) мінез-құлық

Д) апперцепцияЕ) ойлау

 

461.Психикалық белгілерді сапалы түрде зерттейтін әдіс:

A)бақылау

B)әңгіме

+C)эксперимент

D)анкета

E)интроспекция

 

462.Хронологиялық жас деген:

A)физиологиялық қалып

B)әлеуметтік рольді атқару процесі

C)адамның бет әлпетінен байқалатын жасы

D)паспорттағы жасы

+E)адамның психологиялық қалпы

 

463.”Ересектерді оқыту психологиясы” кітабының авторы кім?

A)Юнг

B)Фрейд

C)Штерн

+D)Торндайк

E)Адлер

 

464.Индивидум потенциалын толық іске асыру-бұл:

A)социализация

B)гуманизация

C)индивидуализация

D)өзіндік шынайылық

+E)өзін-өзі маңыздандыру

 

465.Бір уақытта туылған адамдардың жиынтығын немесе тобын ..... деп атайды

+A)когорта

B)өмір жолының бөлігі

C)жастық кезең

D)топ

E)ұжым

 

466. Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкіндігіне ие болу-ең басты жетістік...

А) бақылаудың

+В) эксперименттің

С) сұраудың

Д) модельдің

Е) тесттің

 

467. Қиял процесіндегі объектінің үлкеюі

+А) гипербола

Б) типтік бейнелер

C) схематизация

D) бейімделу

E) агулитинация

 

468. Депрессияға жақын темперамент типі :

+А) меланхолик

B) флегматик

C) сангвеник

D) халерик

Е) астеник

 

469. "Бағдарлану рефлексі" ұғымын ғылыми сөздікке кім енгізді?

A) В.М-Бехтерев

B) И.И.Сеченов

+С) И.П Павлов

D) А.А.Ухтомский

E) А.Ф Лазурский

 

470. Кәдімгі өмірде өтетін жағдайлар барысында зерттеуші ешқандай араласпайтын эксперимент

А)лабораториялық

В)далалық

С)пилотажды

+Д)констотациялық

Е)далалық

471.Ер жеткен өмірге кірудегі дағдарыс қалай аталады?

A)сөз еркіндігі

B)еркін ұшу

C)өмір еркіндігі

+D)ұядан ұшып шығу

E)тұрғылықты орныннан ұшу

 

472.Өмір жартысындағы дағдарыс қандай жылдарды қамтиды?

A)19-21

B)26-28

C)32-40

D)50-60

+E)42-50

 

473.Жеткіншек жастағы сияқты проблема қай жаста тағы да пайда болады?

A)балалық шақта

B)бастауыш мектепте

C)ерте жетілуде

+D)қартаюда

E)жетілуде

 

474.Жеке адамның дамуы неге байланысты?

+A)қоршаған ортаға

B)өзін-өзі тану

C)өзін өңдеу

D)табиғи өзгеру

E)өмірлік

 

475.Cюжетті-рольдік ойынының негізі не?

A)іс-әрекет

B)таным процестер жұмысы

C)мінез-құлық

D)сценарий

+E)ролі

 

476.Жануарлар психикасының ерекшелігін қарастыратын психология саласы:

A)жалпы психология

B)спорт психологиясы

+C)зоопсихолгия

D)жас ерекшелік психологиясы

E)арнайы психология

 

477.Эмоцияның дифференцияналды теориясының авторы:

A)У.Кенон

B)Г.Анохин

+C)К.Изард

D)Сеченов
E)И.П.Павлов

 

478.Гиппократ бойынша сангвиниктің организмінде қай сұйықтық басым?

A)сары өт
+B)қан
C)шырыш
D)су
E)қара шырыш

 

479.Арман дегеніміз:

A)ойлау формасы
B)психикалық процесс
+C)творчествалық қиял түрі
D)ес түрі
E)психикалық күй

 

480.Бихевиоризмнің негізін салушы:

A)Э.Торндайк
B)Э.Толмен
C)В.Келер
+D)Дж.Уотсон
E)Б.Спиноза

 

481. Негізгі сипаттардың ұқсастығына қарай затарды топтастыру

А) гипербола

В) салыстыру

+С) жинақтау

D) абстракция

Е) талдау

 

482. Санаға жатын сипат

А)рефлексияның болуы

В)қарым өатынас мүмкіндігі

+С)инстинктивті басқару

Д)қиялдау мүмкіндігі

Е)қорыта алғыштық

 

483. Тест әдісі-бұл:

А) зерттелетін құбылыстын жасандыц модельін қарастыру

В) жағдайларын алдын ала және мақсатты түрде жасау

+ С) стандартталған психологиялық сынау

Д) индивидтің сұрақтар жүйесіне жазбаша талдау және ауызша пікір білдіруі

Е) зерттелетін құбылыстың жүйелі және мақсатты түрде қабылдануы

 

484. Қазақ тілінде "психология" окулығының тұңғыш авторы кім?

A) Құнанбаев A

B) Мұқанов М.М

C) Әл-Фараби

D) Петровский А.В.

+Е) Аймаутов Ж

 

485. Іс-әрекет дегеніміз:

А)туа біткен мінез құлық түрі

В)жоғарғы деңгейдегі психикалық бейнелеу

+С)сана арқылы басқарылатын белсенділік

Д)жүре пайда болған ағза реакциясы

Е)ақыл ой қабілеттерінің жиынтығы

 

486.Мотив түрлеріне жатпайды:

A)идеалды
B)қабілет
+C)шартсыз рефлекция
D)қызығушылық
E)құндылық бағыттары

 

487.Психологияда сөйлеудің мына түрі бөлінбейді:

A)ауызша
+B)эпилогты
C)драмалық
D)еріксіз
E)аффективті

 

488.Дамудың жоғарғы тобының деңгейі:

A)корпорация
B)топ
C)кооперация
+D)ассоциация
E)ұжым

 

489. "Мен ойлаймын, яғни өмір сүремін" кімнің сөзі?

А)Ж.Ж.Руссо

B) Г.В Лейбниц

C) Дж.Локк

+D) Р.Декарт

E) Б.Спиноза

 

490. Адамның өмір жағдайларының өзгерістеріне икемделуі

+А) бейімделу

B) сенсибилизация

C) синестезия

D) апперцепция

E) аккомодация

491.Тері түйсінуі нешеге бөлінеді?

A) 2
B) 4
C) 1

+D) 3
E) 6

 

492.Гуманистік психология теориясының негізін қалаған:

A)Торндайк
B)Пиаже
C)Фрейд
+D)Маслоу
E)Брунер

 

493.Объективті дүниенің субъективті бейнесі бұл:

A)әдіс
B)қабілет
+C)психика
D)қиял
E)ғылым

 

494.Күші әрекеттің әсерінен пайда болатын күштену жағдайы:

+A)аффект

B)эмоция

C)стресс
D)көңіл- күй
E)сезім

 

495.Мінездіғң физиологиялық негізі:

A)нышандар
+B)темперамент
C)анализатор
D)сигнал системалары
E)рецептор

 

496.Ырықты және саналы зейіннің араласуы:

A)бөлу
B)ойдың тұрақсыздығы
C)ауыстыру
+D)концентрация
E)тұрақтылық

 

497. «Дидактикалық очергтер» еңбегінің авторы:

A) Н.К.Крупская

B) Н.Д.Хмель

+С) Р.Г.Лемберг

D) Н.Құлжанова

Е) Қ.Бержанов

498. Зейіннің белгілі бір нақты затқа айқын, нақты аударылуы

+А) таңдамалылығы

В) толқуы

C) бөлінуі

D) ауысуы

Е) көлемі

 

499. Адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау,емдеу мәселелерімен айналысатын пән

A) әлеуметтік психология

+B) психотерапия

C) жалпы психология

Д) психодиагностика

Е) дифференциалды психология

 

500.Немқұрайлы, жалқау, еріксіз мінездер пайда болады:

+A)меланхоликте

B)холерикте
C)барлық темперамент типтерінің өкілдеріне
Dсангвиникте
E)флегматикте


1. У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдена підвищена концентрація арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Порушення якого процесу є найбільш імовірною причиною отруєння:

A. Мікросомального окислення

B. Окислювального декарбоксилювання ПВК

C. Відновлення метгемоглобіну

D. Відновлення органічних перекисей

E. Знешкодження супероксидних іонів

 

2. У експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, у них спостерігалося інгібування піруватдегідрогеназного комплексу. Чим є ліпоєва кислота для цього ферменту?

A. Інгібітором

B. Субстратом

C. Коферментом

D. Алостеричним регулятором

E. Продуктом

 

3. При патологічних процесах, що супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Його руйнує фермент:

А. Кетоглутаратдегідрогеназа

B. Цитохромоксидаза

С. Сукцинатдегідрогеназа

D. Каталаза.

E. Аконітаза

 

4. Центральним проміжним продуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

А. Ацетил-КоА

B. Сукциніл-КоА

С. Щавлево-оцтова кислота

D. Лактат

E. Цитрат

 

5. Яка кількість молекул АТФ може синтезуватися при повному окисленні ацетил-КоА завдяки циклу трикарбонових кислот?

A. 3

B. 1

С. 5

D. 8

E. 12

 

6. Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Яка з перерахованих сполук відноситься до макроергів?

А. Креатин

B. Креатинфосфат

С. Креатинін

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Аденозинмонофосфат

 

7. Дослідження останніх десятиліть показали, що безпосередніми “виконавцями” апоптозу в клітині є особливі ферменти-каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині.

A. Компонент Н+ АТФ–азної системи

B. B. Фермент ЦТК

C. C. Фермент бета-окислення жирних кислот

D. D. Фермент дихального ланцюга переносу електронів

E. E. Компонент пируватдегидрогеназної системи

 

8. У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A. НАДН – коензим Q редуктаза

B. Сукцинат - коензим Q редуктаза

C. Коензим Q – цитохром с редуктаза

D. Цитохром с оксидаза

E. АТФ- синтетаза

 

9. Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях він діє?

А. Флавінові ферменти

B. Цитохромоксидазу[аа3]

С. Цитохром В5

D. НАД+- залежні дегідрогенази

E. Цитохром Р-450

 

10. При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні?

A. Блокують сукцинатдегідрогеназу

B. Зв'язують субстрати ЦТК

C. Інгібують цитохромоксидазу

D. Інактивують кисень

E. Інгібують цитохром В

 

11. Ціанид калія (отрута) потрапив в організм пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найвірогіднішою причиною його токсичної дії було

порушення активності:

А. НАДФН-дегідрогенази

B. Каталази

С. АТФ-синтетази

D. Цитохромоксидази

E. Гемоглобіноксигенази

 

12. Судово-медичний експерт при розтині трупу 20-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш вірогідно було причиною смерті дівчини?

A. Транспорту водню за допомогою малат-аспартатного механізму

B. Синтезу гемоглобіну

C. Транспорту кисню гемоглобіном

D. Синтезу сечовини

E. Тканинного дихання

 

13. Процес синтезу АТФ, що йде спряжено з реакціями окиснення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій, називається:

A. Субстратне фосфорилювання

B. Окислювальне фосфорилювання

C. Вільне окислення

D. Фотосинтетичне фосфорилювання

E. Перекисне окислення

 

14. У хворих тиреотоксикозом спостерігається гіпертермія, булімія, схуднення, що пов'язано з порушенням:

A. Розпаду АТФ

B. Спряження окисного фосфорилювання та тканинного дихання

C. Реакцій синтезу жирів

D. Реакцій циклу лимонної кислоти

E. Реакцій бета-окислення жирних кислот

 

15. Як тироксин впливає на процеси тканинного дихання і окислювального фосфорилування у хворого на тиреотоксикоз?

А. Знижує активність НАД-дегидрогеназ

B. Блокує транспорт електронів по ланцюгу цитохромів

С. Викликає гідроліз АТФ.

D. Знижує активність ФАД-дегідрогенази

E. Роз’єднує процеси тканинного дихання і окислювального фосфорилування

 

16. При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форми КФК (КреатинФосфоКінази) і ЛДГ-1. Можлива патологія.

А. Панкреатит

B. Гепатит

С. Ревматизм

D. Інфаркт міокарду

E. Холецистит

 

17. В крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ-1, ЛДГ-2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі найбільш ймовірний розвиток патологічного процесу?

A. Печінка

B. Підшлункова залоза

C. Серце

D. Нирки

E. Скелетні м’язи

18. Активність яких ферментів слід визначити з діагностичною і прогностичною метою, якщо в клініку поступив хворий з патологією серцевого м'яза?

А. Аргінази, пептидази, фосфатази

B. КреатинФосфоКінази, АлАТ, АсАТ

С. Лізоциму, цитратсинтази, альдолази

D. Нейрамінідази, гексокінази, піруваткінази

E. ПДГ, МДГ, ІДГ, КГДГ

 

19. Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:

A. Глутаматдегідрогеназа

B. Аспартатамінотрансфераза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Лактатдегідрогеназа

E. Креатинфосфокіназа

 

20. У відділення інтенсивної терапії поступила жінка 50 років з діагнозом інфаркт міокарду. Активність якого ферменту буде найвищою протягом перших двох діб?

А. Аланінамінотрансферази

B. Аспартатамінотрансферази

С. Аланінамінопептидази

D. Сорбітдегидрогенази

E. Лужної фосфатази

 

21. В сироватці крові хворого висока активність изофермента ЛДГ1. Патологічний процес в якому органі має місце?

А. Печінка

B. Серце

C. Скелетні м'язи

D. Підшлункова залоза

E. Нирки

 

22. У хворого на гострий панкреатит при аналізі крові і сечі знайдено підвищення активності одного з вказаних ферментів, що підтверджує діагноз захворювання:

А. Сахарази

B. Пепсину

С. Дипептидази

D. Альфа-амілази

E. Лактази

 

23. У юнака 18 років з ураженням паренхіми печінки в сироватці крові найвірогідніше буде виявлено підвищений рівень

A Аланінамінотрансферази

B Лактатдегідрогенази-1

C Креатинкінази

D Кислої фосфатази

E Альфа-амілази

 

24. У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A. Аденілювання

B. Метилювання

C. Фосфорилювання-дефосфорилювання

D. Обмежений протеоліз

E. АДФ-рибозилювання

 

25. При вивченні властивостей ферменту до системи фермент-субстрат було додано невідому речовину. В результаті константа Міхаеліса збільшилася в 2 рази. Яке явище мало місце?

A. Конкурентне інгібування

B. Неконкурентное інгібування

C. Безконкурентное інгібування

D. Алостерична активація

E. Необоротне інгібування

 

26. Характерною ознакою глікогенозу є біль у м’язах під час фізичної роботи. В крові реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю патологію?

A Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глікогенфосфорилази

C Альфа-амілази

D Гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

 

 

27. У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази, гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A Хвороба Паркінсона

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Гірке

E Хвороба Мак-Ардла

 

28. Дитина квола, апатична. Печінка збільшена і при біопсії печінки виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина пониженої концентрації глюкози в крові цієї хворої?

A Підвищена активність глікогенсинтетази.

B Понижена (відсутня) активність гексокінази.

C Понижена (відсутня) активність глікогенфосфорилази в печінці.

D Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази.

E Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридилтрансферази.

 

29. При дослідженні крові у хворого виявлена виражена гіпоглікемія натще. У біоптатах печінки знижена кількість глікогену. Недостатність якого ферменту є причиною захворювання

A Альдолази

B Фосфорілази а

C Фруктозодіфосфатази

D Піруваткарбоксилази

E Глікогенсинтетази

 

30. Анаєробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Вкажіть, який фермент є головним регулятором цього процесу?

A Глюкозо-6-фосфат ізомераза

B Фосфофруктокіназа

C Альдолаза

D Енолаза

E Лактатдегідрогеназа

31. У пацієнтки з постійною гіпоглікемією аналіз крові після введення адреналіну істотно не змінився. Лікар припустив порушення в печінці. Про зміну якої функції печінки може йти мова?

A Глікогендепонуючої

B Холестеринутворюючої

C Кетогенної

D Гліколітичної

E Екскреторної

 

32. У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A Глюкози

B Фруктози

C Галактози

D Мальтози

E Сахарози

 

33. У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі дитини галактозо-1-фосфатуридилтранс-ферази. Який патологічний процес має місце?

A Фруктоземія

B Галактоземія

C Гіперглікемія

D Гіпоглікемія

E Гіперлактатацидемія

 

34. У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена. Спостерігається катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове переродження печінки. Яке захворювання має місце?

A Лактоземія

B Цукровий діабет

C Галактоземія

D Стероїдний діабет

E Фруктоземія

 

35. У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений:

A Гіалуронової кислоти

B Колагену

C Еластину

D Фібронектину

E Глікозаміногліканів

 

36. При харчуванні новонародженої дитини молоком матері з`явилися блювання, метеорізм, пронос. Про спадковий дефіцит якого ферменту слід думати?

A Оліго-1,6-глюкозидази

B Мальтази

C Ізомерази

D Лактази

E Пепсину

 

37. У хворого, який тривалий час страждає хронічним ентероколітом, після вживання молока появилися метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?

A Лактази

B Сахарази

C Мальтази

D Амілази

E Глікогенсинтази

 

38. Після переводу на змішане харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:

A Трипсину

B Лактази

C Сахарази

D Ліпази

E Целюлази

 

39. В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 40 років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

A Кров

B Білок, амінокислоти

C Білок, креатин

D Білірубін, уробілін

E Глюкоза, кетонові тіла

 

40. Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії AГлікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

 

41. У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті

A Фосфорилювання

B Глікозилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

 

42. У крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 мМ/л, через 1 годину після цукрового навантаження становив 8,55 мМ/л, а через 2 години - 4,95 мМ/л. Ці показники характерні для:

A Хворого з тиреотоксикозом

B Хворого з прихованим цукровим діабетом

C Хворого з цукровим діабетом І типу

D Хворого з цукровим діабетом ІІ типу

E Здорової людини

 

43. В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 мМ/л, через 1 год після цукровогонавантаження - 13,8 мМ/л, а через 3 години - 9,2 мМ/л. Такі показники вірогідні для:

A Хвороби Іценко-Кушінга

B Здорової людини

C Тиреотоксикозу

D Прихованої форми цукрового діабету

E Акромегалії

 

44. Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 мМ/л, в сечі 3,5 % глюкози. Причиною такого стану є:

A Гіпоглікемічна кома

B Гіперглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

 

45. У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але визначається натщесерце підвищений вміст глюкози в крові (7,5 ммоль/л). Який наступний тест необхідно провести?

A Визначення залишкового азоту в крові

B Визначення ацетонових тіл в сечі

C Визначення толерантності до глюкози

D Визначення глюкози крові натщесерце

E Визначення гліколізованого гемоглобіну

 

46. Хвора 46 років скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащене сечовиділення, загальну слабкість. При біохімічному дослідженні крові виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію. В сечі - глюкоза, кетонові тіла. Який діагноз можна поставити хворій?

A Нецукровий діабет

B Аліментарна гіперглікемія

C Гострий панкреатит

D Цукровий діабет

E Ішемічна хвороба серця

 

47. У хворих, що страждають важкою формою діабету і не одержують інсулін, спостерігається метаболічний ацидоз. Підвищення концентрації яких метаболітів це зумовлює?

A Кетонові тіла

B Жирні кислоти

C Ненасичені жирні кислоти

D Триацилгліцероли

E Холестерол

 

48. У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

A5,5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8,0 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 2,5 ммоль/л

 

49. Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону може привести до такої ситуації.

A Прогестерон

B Інсулін

C Кортизол

D Соматотропін

E Кортікотропін

 

50. Після виконання важкої м'язової роботи хронічний алкоголік втратив свідомість. Назвіть можливу причину втрати свідомості.

A. Гіпоглікемія

B Гіперглікемія

C Кетонемії

D Азотемія

E Гіперамоніємія

 

51. Використання глюкози відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану в середину клітини. Цей процес стимулюється гормоном:

A. Тироксином

B Глюкагоном

C Інсуліном

D Альдостероном

E Адреналіном

52. Яка речовина є основним джерелом енергії для мозкової тканини?

A Жирні кислоти

B Глюкоза

C Гліцерин

D Амінокислоти

E Молочна кислота

 

53. Цикл Кребса вiдiграє важливу роль у реалiзацiї глюкопластичного ефекту амiнокислот. Це зумовлено обов’язковим перетворенням безазотистого залишку амiнокислот у...:

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.172.40.93
Генерация страницы за: 0.073 сек.