Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Історія становлення експериментальної психології в Україні та світі.

2. Становлення вітчизняної експериментальної психології (І.М.Сєченов, Г.І.Челпанов та ін.).

3. Характеристика психологічного експерименту. Виняткове положення експерименту серед інших методів психологічного дослідження.

4. Класифікація методів психологічного дослідження.

5. Характеристика неемпіричних методів.

6. Організаційні методи (порівняльний метод, лонгітюдний метод, комплексний метод).

7. Методи опрацювання даних (кількісні та якісні методи).

8. Інтерпретаційні методи (генетичний метод, структурний метод, функціональний метод, комплексний метод, системний метод).

9. Характеристика емпіричних методів загальнопсихологічного характеру.

10. Метод спостереження, його види, особливості проведення.

11. Особливості вербально-комунікативних методів психології (бесіда, опитування, анкетування, інтерв’ю).

12. Загальна характеристика психологічного експерименту, його види.

13. Види експериментів (не менш трьох різних класифікацій з визначенням основи).

14. Психологічне тестування.

15. Комп’ютерне тестування.

16. Визначення моделювання як методу психології.

17. Поняття «модель». Функції моделей. Класифікація моделей.

18. Основні напрямки моделювання в психології.

19. Моделювання фізіологічних основ психіки.

20. Моделювання психологічних механізмів.

21. Психологічне моделювання.

22. Психофізіологічні методи як об’єктивні способи вивчення психіки.

23. Методи дослідження роботи вегетативної нервової системи.

24. Вимірювання шкірно-гальваничної реакції.

25. Методи дослідження серцево-судинної системи.

26. Методи дослідження дихальної системи.

27. Методи дослідження травної системи.

28. Методи дослідження роботи соматичної нервової системи.

29. Методи дослідження роботи центральної нервової системи.

30. Психологічні проблеми як джерело експериментальних гіпотез. Ознаки наявності проблеми.

31. Типи експериментальних гіпотез. Їх значення у наукових дослідженнях.32. Артефакти наукових досліджень.

33. Спілкування в експерименті. Характеристика взаємодії експериментатора та досліджуваного.

34. Типи досліджуваних, мотивація участі в експерименті.

35. Вплив особистості експериментатора на результати, типові помилки експериментатора.

36. Методи контролю впливу особистості досліджуваного на експеримент.

37. Типи експериментальних ситуацій і стиль спілкування досліджуваного і експериментатора.

38. Рекомендації по організації експериментального спілкування.

39. Основні вимоги до наукових досліджень та їх характеристика.

40. Етапи експериментального дослідження.

41. Організація та проведення експериментального дослідження.

42. Ідеальний та реальний експеримент.

43. Реальний експеримент та експеримент «повної відповідності».

44. Нескінченний експеримент. Його переваги, недоліки. Як він враховується в реальних експериментах.

45. Бездоганний експеримент. Основні ознаки. Відношення до реального експерименту.

46. Валідність психологічного експерименту. Основні види валідності (внутрішня, зовнішня, прогностична, операціональна, критеріальна, конструктна).

47. Коефіцієнт валідності та помилка оцінки.

48. Поняття експериментальної вибірки та генеральної сукупності дослідження.

49. Поняття про експериментальну та контрольну групу.

50. Репрезентативність експериментальної вибірки. Правила формування вибірки досліджуваних.

51. Види конструювання експериментальних груп.

52. Стратегії формування вибірки досліджуваних.

53. Основні експериментальні змінні та значення їх виділення в експерименті.

54. Визначення «схем контролю» та їх значення в проведенні експерименту. Приклади.

55. Незалежна змінна (НЗ), її значення. Наведіть приклади.

56. Залежна змінна (ЗЗ). Парметри ЗЗ.

57. Визначення зовнішньої змінної. Методи контролю зовнішньої змінної (елімінація, створення константних умов, метод балансування, контбалансування, метод рандомізації). Наведіть приклади.

58. Ознаки причинного зв’язку між змінними.

59. Основні схеми контролю фактору часу (мікро- та макро-рівні).

60. Експериментальні плани з однією незалежною змінною.

61. Плани для однієї незалежної змінної та декількох груп.

62. Схеми контролю в індивідуальних експериментах. Плани експериментів для одного досліджуваного.

63. Ефекти послідовності. Їх різні форми та прийоми їх подолання.

64. Факторні експериментальні плани. Типи взаємодії двох факторів.

65. Доекспериментальні плани.

66. Квазіекспериментальні плани.

67. Плани ex-post-facto.

68. Кореляційне дослідження, його типи.

69. Основні артефакти, що виникають в ході застосування кореляційного дослідження (ефект послідовності, ефект научіння, ефект фонових впливів, ефект взаємодії).

70. Психогенетичне дослідження, види.

71. Види психологічних вимірювань.

72. Типи шкал.

73. Види шкальних перетворень.

74. Результати емпіричного дослідження та форми їх представлення.

75. Помилки першого і другого роду, їх причини та засоби мінімізації.

76. Представлення результатів дослідження: графічне, символічне та вербальне.

77. Вимоги до оформлення наукової статті.

78. Види природничонаукового психологічного дослідження (методичні підходи).

79. Основні характеристики психологічного емпіричного дослідження.

80. Етичні принципи проведення дослідження.

81. Об’єкт, предметна область експериментальної психології.

82. Проблеми дослідження експериментальної психології.

83. Теоретичне знання в психології.

84. Методологія науки.

85. Експериментальне спілкування.

86. Особистість і діяльність досліджуваного в експерименті.

87. Етичні принципи проведення дослідження.

88. Три основні умови реалізації каузальної залежності.

89. Індуктивні закони висновку в рішеннях про результат дії незалежної змінної.

90. Дедуктивний висновок за силогізмом Modus tollens і асиметрія висновків із експериментів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:1. Максименко, С.Д. Експериментальна психологія : підруч. / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка . ─ К. : Центр учб. літ., 2008 . ─ 360 с.

2. Руденко А.М. Экспериментальная психология. Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений./издательство: ФЕНИКС, 2011. – 284с.

3. Носс И.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие для студентов-психологов. Издательство: ФЕНИКС, 2010. – 272с.

4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология 3-е издание. Учебное пособие. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ПИТЕР, 2011. - 320 с.

5. А. И. Худяков. Экспериментальная психология в схемах и комментариях. Изд.-во: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ПИТЕР, 2008. - 320 с.

6. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія – К.: Либідь, 2007.

7. Бондарчук О. Експериментальна психологія. - К., 2003.

8. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – СПб., 2003.

9. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб., 2000.

10. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. – М., 1997.

11. Корнилова Т.В. Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент. – СПб, 2002.

12. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. – М., 2001.

13. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб, 2001.

Додаткова:

 

14. Адлер Ю. П. Предпланирование эксперимента. – М., 2000.

15. Анастази А. Психологическое тестирование. – СПб., 2001.

16. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. – СПб., 2000.

17. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – СПб., 2003.

18. Джонсон Х.Х., Бил М.К. Экспериментальная психология: Практический курс. – СПб., 2001

19. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. – М., 2001.

20. Куликов Л.В. Психологическое исследование. Методические рекомендации по проведению. – СПб., 1994.

21. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб, 2001.

22. Логвиненко А. Д. Измерения в психологии: математические основы. – М., 1993.

23. Общий практикум по психологии: Психологический эксперимент /Под ред. М. Б. Михалевской, Т. В. Корниловой. – М., 2000.

24. Паповян С. С. Математические методы в социальной психологии. – М., 1993.

25. Практикум по экспериментальной психологии / Под ред. В.Д. Шадрикова. - Ярославль, 1974.

 

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка 3

Тематичний план дисципліни 5

Зміст дисципліни 6

Плани семінарських занять 9

Вказівки до виконання контрольної роботи 12

Теми контрольних робіт 13

Питання до заліку 13

Питання до екзамену 15

Список рекомендованої літератури 18

 

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м.Київ-150, вул. Велика Васильківська 57/3

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.