Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття 2. Методологія та методи дослідження педагогічної психології

Семінарське заняття 1. Предмет та завдання педагогічної психології

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 9. Психологічна служба в системі освіти

Тема 8. Психологія суб'єкта педагогічної діяльності

Тема 7. Психологічні проблеми виховання як процесу цілеспрямованого формування особистості

Основні психологічні механізми та закономірності формування особистості. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. Поняття виховного впливу, характеристики змісту. форм та засобів виховного впливу, класифікація виховних впливів Основні принципи організації виховного впливу. Загальні методичні принципи виховання. Теорія ампліфікації. Моральність. Психолого-педагогічні умови її формування. Психологічні питання формування моральної сфери особистості у теоріях Ж. Піаже, Л. Коберга, О. Запорожця. Суспільне середовище як виховний фактор. Психологічні проблеми діагностики та корекції особистості „важкої” дитини. (І. Дубровина). Самостійність поведінки як системоутворюючий чинник суб'єктності. Особливості особистого розвитку дітей в умовах альтруїстичного виховання (Є. Суботський). Поняття шкільної психологічної дезадаптації.

Література: [2, 6, 9, 18, 23-34, 37-40].

Поняття педагогічної системи (Н. Кузьміна). Психологічна структура педагогічної діяльності. Загальні та спеціальні педагогічні здібності. Поняття педагогічної майстерності (І. Зязюн). Типи педагогічного спілкування. Психологічні принципи організації продуктивного педагогічного спілкування. Елементи психокорекції та аутотренінгу у діяльності педагога. Засоби профілактики конфліктів у навчальному середовищі.

Література: [1-8, 12-18, 22, 26, 35, 39].

 

Основні задачі психологічної служби у системі освіти. Структура та функції психологічної служби (психодіагностична, психоконсультативна, психопрофілактична, психокорекційна, психопросвітня). Напрямки взаємодії психолога, педагога та соціального педагога у процесі навчання та виховання дітей. Проблеми створення соціально-педагогічної служби у системі освіти.Література: [4, 6, 11, 18, 20, 26, 29, 35, 38].

 

Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні проблеми педагогічної психології

1. Предмет та завдання педагогічної психології.

2. Основні категорії дисципліни.

3. Міжпредметні зв'язки педагогічної психології.

4. Історичні форми, інститути та механізми соціалізації.

Література: [1-5, 8-12, 15, 17, 20-24, 26-29, 31, 34].

 

1. Специфіка тлумачення провідних методологічних принципів у педагогічній психології.

2. Класифікація методів педагогічної психології за Б.Г. Ананьєвим.

3. Характеристика допоміжних методів дослідження.

4. Проективні методи дослідження у педпсихології.

Література: [2-11, 15-19, 25, 29, 33, 38, 40].

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 447; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 5. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 6. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 7. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 8. Біхевіористичний напрямок в соціальній психології
 9. Види цін на продукцію та методи їх встановлення
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 11. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань
 12. Вопрос №7. Методика расчета моющего насадка.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.