Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ. Семінарське заняття 9. Психологічна служба в системі освіти

Семінарське заняття 9. Психологічна служба в системі освіти

1. Структура та функції психологічної служби в системі освіти.

2. Напрямки роботи психолога освіти. Зміст актуального напрямку.

3. Характеристика перспективного напрямку роботи практичного психолога освіти.

4. Проблеми створення соціально-педагогічної служби у системі освіти.

Література: [4, 6, 11, 18, 20, 26, 29, 35, 38].

 

1. Предмет і завдання педагогічної психології.

2. Основні розділи педагогічної психології .

3. Сутність та структура навчальної діяльності.

4. Теорія цілеспрямованої навчальної діяльності.

5. Знання мислення .

6. Розумовий розвиток.

7. Основні етапи розвитку педагогічної психології як науки.

8. Співвідношення понять научіння, учіння та навчання.

9. Поняття про педагогічні здібності.

10. Умови розвитку педагогічних здібностей.

11. Цілі, задачі та основні напрямки роботи шкільної психологічної служби.

12. Операційний компонент навчальної діяльності.

13. Класифікація навчальних дій.

14. Психологічні закономірності формування основних прийомів навчальної діяльності.

15. Психологічні принципи формування особистості.

16. Інформаційний компонент навчальної діяльності.

17. Психологічні особливості трансформації знань в процесі навчання.

18. Психологічні принципи навчання навичкам.

19. Поняття про виховний вплив.

20. Основні характеристики виховного впливу.

21. Проблема співвідношення навчання та розвитку у педагогічній психології.

22. Основні лінії розвитку особистості в умовах сучасної освіти.

23. Психологічні основи розвиваючого навчання.

24. Психологічні особливості дітей з девіантною поведінкою.

25. Вікові новоутворення та їх роль у діагностиці розвитку індивіда.

26. Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності.

27. Проблема шкільної дезадаптації.

28. Підходи до діагностики шкільної дезадаптації.

29. Поняття про научіння.

30. Рівні научіння.

31. Поняття навчальність.

32. Основні компоненти навчальності.33. Вікові особливості навчальності.

34. Психологічні умови навчання дітей з високими здібностями до навчання.

35. Психологічна класифікація невстигаючих учнів.

36. Психологічні особливості знаково-контекстного навчання.

37. Психологічні принципи модульної організації навчання.

38. Проблема корекції психічного розвитку у дитячому віці.

39. Міжпредметні зв`язки педагогічної психології.

40. Теорії учіння в зарубіжній психології.

41. Принципи розвитку дитячого колективу за А.С. Макаренком.

42. Рівневий аналіз навчальної діяльності учня.

43. Психологічні моделі навчання.

44. Види навчальних та навчаючих дій у психологічних моделях навчання.

45. Рівні самоосвітньої діяльності.

46. Основні психолого-педагогічні умови розвитку самоосвітньої діяльності.

47. Психологічні основи морального виховання особистості.

48. Методологічні принципи психолого-педагогічного дослідження.

49. Класифікація мотивів навчальної діяльності.

50. Поняття пізнавального інтересу як мотиву навчання.

51. Психологічні умови розвитку пізнавального інтересу в повсякденному житті дитини.

52. Психологічні умови формування мотивів навчальної діяльності.

53. Характеристика етапів розгортання проблемної ситуації, за умов проблемно-евристичного навчанні.

54. Рівні проблемно-евристичного навчання.

55. Основні закономірності соціального розвитку індивіда.

56. Види контролю та самоконтролю навчальної діяльності.

57. Психологічні умови формування контролю та самоконтролю навчальної діяльності.

58. Особливості формування дитини в умовах альтруїстичного стилю виховання.

59. Схема педологічного дослідження Л. Виготського.

60. Рівні розвитку пізнавального інтересу в навчальній діяльності.

61. Психологічні особливості програмованого навчання.

62. Методи педагогічної психології.

63. Теорії учіння у вітчизняній психології.

64. Психологічні принципи формування творчого мислення в умовах проблемного навчання.

65. Основні етапи формування наукових понять.

66. Психолого-педагогічні умови засвоєння наукових понять.

67. Класифікація виховних впливів у виховному процесі.

68. Психологічні умови ефективності виховних впливів.

69. Основні функції рефлексивно-оціночного компоненту навчальної діяльності.

70. Вікова динаміка становлення рефлексивно-оціночного компоненту навчальної діяльності.

71. Проблема готовності дитини до шкільного навчання.

72. Основні критерії готовності дитини до шкільного навчання.

73. Інститути та основні механізми спрямованої соціалізації.

74. Проблема оцінки та самооцінки в навчальній діяльності.

75. Класифікація оцінок в навчальній діяльності.

76. Віковий підхід до морального виховання дітей.

77. Психолого-педагогічні умови підтримання дисципліни.

78. Умови розвитку незалежності як особистісної якості.

79. Складові відповідальності особистості.

80. Умови розвитку відповідальності особистості.

81. Роль К. Ушинського у становленні педагогічної психології як наукової дисципліни.

82. Основні принципи експериментальної дидактичної системи Л. Занкова.

83. Проблеми педагогічної психології у працях О. Леонтьєва.

84. Проблеми педагогічної психології у працях Б. Ананьєва.

85. Проблеми педагогічної психології у працях Л. Виготського.

86. Проблеми педагогічної психології у працях Г. Костюка.

87. Основні напрямки досліджень Женевської школи генетичної психології.

88. Проблеми педагогічної психології у працях Г.С. Костюка.

89. Проблеми педагогічної психології у працях А.С. Макаренка.

90. Проблеми створення соціально-педагогічної служби у системі освіти.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна :

1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посіб.-К.: Либідь, 2005.-400 с.

2. Власова О.І., Марушкевич А.А. Основи психології та педагогіки: Підручник для студентів гуманітарних факультетів класичних університетів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009.

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2009. – 672с. (Серия: Philosophy).4. Демидова И.Ф.Педагогическая психология. Учебное пособие. Серия: Высшее образование. М.: Феникс, 2009. -315с.

5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы. Издательство: Проспект, 2010. – 192с.

6. Немов Р.С. Психология. – Кн.2. Психология образования. – М., 1995.

7. Психологія вищої школи: Підручник [для студ. ВНЗ]/ Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – [Вид. 3-є,доп. і перероб.] – К.: Каравела, 2011. – 351с.

8. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровина. – М., 1995.

9. Реан А.А., КоломенскийЯ.Л. Социальная педагогическая психология, – СПб, 1999.

10. Регуш Л. А., Орлова А. В. Педагогическая психология. Учебное пособие. Издательство: «ПИТЕР», 2009. – 416с.

11. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання.Навчальний посібник. 2-е вид. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2010 -368 с.

12. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. Управління в освіті та педагогічна діагностика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім, 2005. - 280 с.

Додаткова :

13. Алексюк А., Власова О. Формування соціально-професійних якостей майбутнього спеціаліста за умов модульної організації навчання. – К., 1992.

14. Берн Р. Развитие Я - концепции и воспитание. – М., 1986.

15. Божович Л. Проблемы формирования личности. – М., 1995.

16. Возрастная и педагогическая психология. / Под ред. М.В. Гамезо М.В. Матюхиной, Т.С. Михальчик. – М., 1984.

17. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собр. соч.: В 6 т. Т.-4. – М., 1983.

18. Гончарук П. А. Психологія навчання. – К., 1985.

19. Дубровина И.В. Практическая психология образования. чебное пособие 6-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной — СПб.: Питер, 2009.

20. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М., 1995.

21. Запорожец А.В. Психическое развитие ребенка // Избр. психол. пр. – М., 1996.

22. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. – М., 1989.

23. Ильясов И. Структура процесса учения. – М., 1986.

24. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 1989.

25. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1992.

26. Ковалев А.Г., Бодалев А.А. Психология и педагогика самовоспитания. – М., 1989.

27. Коломенский Я.Л. Психология детского коллектива. – Минск, 1983.

28. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М., 1985.

29. Кузьмина Н.Ф. Формирование педагогических способностей; – Л., 1991.

30. Лингарт И. Структура процесса учения. – М., 1970.

31. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 4 т. – М., 1984.

32. Монтессори М. Метод научной педагогики М. Монтессори. – К., 1993.

33. Педагогическая энциклопедия: В 5 т. – М., 1964-1968.

34. Практикум по общей и педагогической психологи / Под ред. А. Щербакова. – Л., 1972.

35. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. – М., 1988.

36. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов / Д., 2000.

37. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – М., 1985.

38. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К., 1977.

39. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные педагогические труды.- 3-е изд. Воронеж: Издательство НПО "МОДЕК", 2009 - 432 с.

40. Хрестоматия педагогической психологии / Под ред. А. Красило, А. Новгородцевой. – М., 1995.

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка 3

Тематичний план дисципліни 5

Зміст дисципліни 6

Плани семінарських занять 8

Питання до екзамену- 10

Список рекомендованої літератури 13

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м.Київ-150, вул. Велика Васильківська 57/3

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.