Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. ПОГОДЖЕНО: Голова навчально-методичної комісії факультету ___________Український Я.І. “____” _____________2002року Програма курсу

ПОГОДЖЕНО: Голова навчально-методичної комісії факультету   ___________Український Я.І. “____” _____________2002року
Програма курсу “Педагогічна психологія” являє цілісну репрезентацію сучасного бачення предмета, задач, структури та основних проблем педагогічної психології.

Оскільки програма розрахована на студентів університету в ній зроблено акцент на теоретичних та методологічних питаннях педагогічної психології. З цією метою в курсі розширено подаються питання історії, методології та особливості міждисциплінарних зв`язків педагогічної психології з іншими науками.

Основний результат, якого мають досягти студенти у ході вивчення таких тем, є закладання засад психологічної культури їх професійного мислення щодо психологічних проблем теорії та практики навчання та виховання.

Іншим завдання курсу є засвоєння студентами системи психолого-педагогічного знання.

Для ефективного здійснення підсумкового контролю у програмі наведені екзаменаційні питання.

 

Внаслідок вивчення дисципліни

Студенти повинні знати:

· понятійно-категоріальний апарат педагогічної психології;

· основні теоретичні проблеми курсу;

· основні та додаткові методи дослідження дисципліни вивчення;

· психолого-педагогічні моделі провідних типів сучасного навчання;

· особливості вітчизняного та зарубіжного підходів до наукового розуміння психологічних принципів, закономірностей та методів ефективного виховання особистості;

· науковий зміст педагогічної компетентності вчителя, провідні чинники його педагогічної майстерності;

· психологічну структуру, вікові особливості та детермінанти ефективного розвитку навчальної діяльності людини.

Студенти повинні вміти:

· проводити комплексний аналіз різноманітних концепцій навчання, виховання та навчальної діяльності особистості на основі теоретико-методологічних принципів здійснення їх науково-психологічної оцінки;

· використовувати основні методичні засоби дослідження практичних психолого-педагогічних проблем в індивідуальній практиці;· застосовувати надбані знання, вміння та навички з метою аналізу психолого-педагогічних проблем учнів, їхніх батьків і педагогів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

“Відмінно” виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв'язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

“Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв'язання задачі обов'язкове.

“Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв'язанні практичного завдання.

“Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.

 

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 «5» («відмінно»)
В 80-89 «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
C 71 – 79 «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
D 60 – 70 «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
E 50-59 «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
F X 30 – 49 «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання
F 0 - 29 «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«педагогічна психологія»

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні проблеми педагогічної психології
Тема1. Предмет та завдання педагогічної психології
Тема2 Методологія та методи дослідження педагогічної психології
Тема 3 Історія розвитку педагогічної психології як науки
Змістовий модуль 2.Психологія навчання
Тема 4 Психічний розвиток та навчання
Тема 5 Психологічна характеристика процесу навчання
Тема 6 Психологічний аналіз учіння
Тема 7 Психологічні проблеми виховання як цілеспрямованої соціалізації
Тема 8 Психологія суб'єкта педагогічної діяльності
Тема 9 Психологічна служба в системі освіти
Разом годин - 108

 

 

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНИ «ПеДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні проблеми педагогічної психології

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 295; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.